27 juni 2019

Financiën in Leeuwarden goed op orde

De financiën in deze gemeente zijn op orde. Het rijk heeft in 2018 ingezien dat zij gemeentes zoals de onze structureel te kort heeft gedaan. Jarenlange tekorten bij de decentralisaties hebben geleid tot begrotingstekorten in onze gemeente. Door sterk lobbywerk van onder andere dit college worden we nu eindelijk in deze tekorten tegemoet gekomen: door de 20 miljoen die wij extra krijgen van het Rijk. Dit voelt als een hart onder de riem, een bevestiging van ons vermoeden dat we tekort gedaan zijn. Dit is de eerste voorname reden om financieel gezien tevreden terug te kijken op 2018.

De tweede reden is uiteraard het Culturele Hoofdstadfeest. Door inzet van zoveel betrokkenen is het een jaar geweest om nooit te vergeten. We mogen niet alleen de inzet van het college in deze prijzen, maar ook zeker ons zelf op de borst kloppen. Maar bovenal is het een waar Mienskipsfeest, door het middenveld in onze samenleving is het een werkelijk succes geworden.

Ook in 2018 zijn er bezuinigingen doorgevoerd die geleid hebben tot een financieel gezonder huishoudboekje in deze gemeente. Het CDA laat zich er op voor staan dat juist dat een belangrijke peiler is van ons beleid. Als de financiën gezond zijn, vertaald dat zich in beleid wat beter uitgevoerd kan worden. Daarmee wordt bezuinigen niet een doel op zich, maar is het streven naar een evenwichtig huishoudboekje een randvoorwaarde voor dat beleid.

Zorgen die wij als CDA hebben na het bestuderen van de jaarstukken zijn zoals velen van u zullen erkennen: het beleid op de WMO; de tekorten in de jeugdzorg.

Tot slot hebben wij ook onze zorgen wanneer het gaat om de veiligheid in onze gemeente. Veel veiligheidscijfers gaan de goede kant, maar het aantal woninginbraken daalt amper. Dit is voor het CDA onverteerbaar. Veiligheid in wijken en dorpen is voor onze inwoners en gemeenschap van vitaal belang.

Wij zouden graag een aantal punten uit de beleidsverantwoording belichten:

  • Sociaal: We delen de zorgen met het college over de armoedebestrijding, in het bijzonder de toegenomen kosten voor beschermingsbewind. Wat ziet het college voor mogelijkheden om hier iets aan te doen?
  • Bibliotheken: We zien dat Tysjerksteradiel flink gaat bezuinigen op de bibliotheken, aangezien we met hen in een samenwerking zitten willen we weten of dit ook consequenties heeft voor ons.
  • De mantelzorgers: We hebben onze zorgen over het ontlasten van deze WMO groep.
  • Fysiek: als het om dit terrein gaat zijn we vooral heel blij dat er zoveel gebouwd wordt in deze gemeente. Als vertegenwoordiger van de gezinspartij wil ik benadrukken dat er voldoende woningen beschikbaar moeten zijn. Door de bouw in de zuidlanden en het accorderen van de wijk  Middelsee in 2018 lijkt hier gehoor aan gegeven te zijn. Ook in de dorpen wordt gebouwd, als voorbeeld kunnen we Stiens, de parel van het noorden, in deze noemen.
  • Onderwijs: Ook de campussen zijn een zeer positieve ontwikkeling in 2018, niet alleen voor het onderwijs maar juist ook voor werkgelegenheid.

Tot slot zouden we graag aandacht vragen voor structureel ouderenbeleid in onze gemeente. Echt specifiek kunnen we dat niet terugvinden in de jaarstukken. Het CDA wil graag de waarde en de zorgen die er bij deze doelgroep bestaan plek geven en komt met de begroting met voorstellen hiervoor. Dan zullen we dat verder concretiseren.

Concluderend: 2018 was een goed jaar in deze gemeente. Ook omwille van de relatief soepele aansluiting van vml. Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel, een welkome samenvoeging. Veel beleidsonderdelen zijn op orde. Zorgen bestaan, maar de financiën zijn goed op orde.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.