30 april 2018

Moties over jeugd, rengershal en scholenfusie

Het CDA Leeuwarden heeft vier moties ingediend in de gemeenteraad.

Kinderraad
In 2004 kwam het idee van CDA en PvdA om een Kinderraad te starten. Een reeks van informatieve lessen aan basisschool leerlingen onder begeleiding van een raadslid met als hoogtepunt een volledige dag in het Stadhuis. 

Tijdens die dag presenteren ze aan elkaar de bedachte ideeën, gaan ze hierover in debat om vervolgens te stemmen over welk idee gaat worden uitgevoerd. Aan het einde van de dag wordt er ook een nieuwe kinderburgemeester gekozen, deze scholier mag de titel een geheel jaar dragen. 
Vanuit het CDA was Aaltsje Meinderts begeleidend raadslid en mocht Abel Reitsma de Raad openen. Ook nu was het weer heerlijke dag. Enthousiaste kinderen met geweldige presentaties. De winnaars kwamen van de Koningin Wilhelmina school; zij wilden een survival speeltuin bij de Rengershal voor oudere kinderen. Ze hadden over alles nagedacht; veiligheid, onderhoud, financiën en toegankelijkheid. Afgelopen woensdag stemde de Raad unaniem voor dit voorstel. 

Jongeren Advies Raad (JAR)
Een tijdje geleden kwamen enkele jongeren met het idee om de adviesraad nieuw leven in te blazen. Prima initiatief vonden wij. De JAR kan gevraagd en ongevraagd advies geven over allerhande zaken die te maken hebben met jeugd. Als CDA sprak het ons erg aan omdat het een geluid uit de samenleving is vanuit een hele specifieke doelgroep. De Raad heeft geld beschikbaar gesteld voor dit idee en zal ter zijner tijd een evaluatie krijgen van de jongeren. We hopen gebruik van ze te kunnen maken want goede adviezen zijn altijd welkom! 

Rengershal
De meeste van jullie hebben misschien wel gelezen dat er een heuse klimhal in Leeuwarden komt, een prachtige faciliteit op het gebied van sport. 
Door een slimme constructie tussen de gemeente en BV Sport zal nu de volledige exploitatie in handen komen van laatstgenoemde. Dat houdt in dat er een financiële meevaller zit bij BV Sport. Wij wilden dit geld graag behouden voor het domein sport en dus hebben wij een motie van D66 mee ingediend; het vrijgekomen geld moet worden geïnvesteerd in de verlaging van de binnensport tarieven. De gemiddelde prijzen in Leeuwarden zijn hoog en in het College akkoord hebben we afgesproken dat we hier actie op willen ondernemen. Dit is een klein begin maar wel een stap in de goede richting. Onze betrokkenheid is groot op dit onderwerp gezien ook de eerdere schriftelijke vragen die wij over het sportbeleid hebben gesteld.

Scholenfusie
Een ander agendapunt ging over een voorgenomen scholenfusie. De gemeenteraad heeft de machtiging om fusies tussen openbare schoolstichtingen goed- of af te keuren. In dit geval ging het over een fusie tussen Fier en Radius. Dit zijn de besturen van respectievelijk voormalig Leeuwarderadeel en Franekeradeel. Om de krimp tegen te gaan willen deze besturen fuseren tot de nieuwe stichting Elan. Het CDA Leeuwarden (en Leeuwarderadeel) was hier altijd zeer kritisch over. Omdat de gemeente Leeuwarden bij deze fusie nog steeds te maken zou hebben met twee openbare schoolbesturen. Onze voorkeur gaat uit naar één bestuur in de gemeente, dat houdt in dat de Leeuwarder stichting Proloog zou moeten fuseren met Fier. Dit bleek op korte termijn echter geen haalbare kaart. Met de toezegging dat de nieuwe stichting Elan en Proloog zich inspannen (samen met de gemeente) om op termijn te gaan fuseren zijn wij akkoord gegaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.