Briefgeld-muntgeld-geld-euro-betalen. groot formaat.
25 juni 2020

Rentmeesterschap belangrijk voor begroting Leeuwarden

De voorliggende jaarstukken kunnen de goedkeuring wegdragen van het CDA. De grote plus voor de Algemene Reserve juicht het CDA toe. De vrijval in de grondexploitatie komt nu absoluut niet slecht uit. De gemeente lijkt bijna rijk, maar…

We kunnen en mogen echter niet potverteren. De extra toevoegingen aan de AR moet daar wat het CDA betreft ook blijven. 2020 geeft veel financiële druk. Van Wopke Hoekstra (weet u wel die man die als minister van financiën onlangs nog promotie afsloeg) verwachten wij nog ettelijke miljoenen aan tegemoetkoming, maar het zal niet dekkend zijn voor de Corona-tekorten is onze inschatting. We kunnen immers nog geen balans opmaken over de vraag of aan de gemeentelijke overheid gelieerde instellingen onze hulp nodig hebben. De AR moet daarom gevuld blijven om in deze jaarschijf of de volgende de klappen op te kunnen vangen. Dat is ook de reden dat wij zelf geen moties in zullen dienen vanavond noch zullen steunen: het positieve saldo moet gereserveerd blijven in de AR.

In tijden van crisis is rentmeesterschap het antwoord.

Ook in 2019 zijn er bezuinigingen doorgevoerd die geleid hebben tot een financieel gezonder huishoudboekje in deze gemeente. Het CDA laat zich er op voor staan dat juist dat een belangrijke peiler is van ons beleid. Als de financiën gezond zijn, vertaald dat zich in beleid wat beter uitgevoerd kan worden. Daarmee wordt bezuinigen niet een doel op zich, maar is het streven naar een evenwichtig huishoudboekje een randvoorwaarde voor dat beleid.

Zorgen die wij als CDA hebben na het bestuderen van de jaarstukken zijn zoals velen van u zullen erkennen: het beleid op de WMO; waarin de bezuinigingen niet gehaald zijn en tot op heden nog onzekerheid bestaat over de invulling, zoals de dorpskamers.

In deze bijzondere tijden is des te meer duidelijk geworden dat een goede conditie letterlijk van levensbelang is. Daarom zijn wij blij dat op pagina 71 wordt gesproken over nieuw beleid voor speeltuinen in deze gemeente. Als familie willen we echter niet alleen het belang van spelende kinderen benadrukken. Het CDA vraagt ook aandacht voor beleid om ouderen meer te laten bewegen. Is er daarom in het nieuwe beleid ook ruimte voor de zogenaamde inclusieve speeltuinen?

Goed om te lezen op pag. 18 dat bij het thema Laaggeletterdheid de ‘educatie op locatie bij werkgevers de onverminderde aandacht heeft’. Ook is ingezet dat er meer educatie vraaggericht wordt aangeboden op gebiedsniveau. Dat betekent terug naar de wijken en dat er een grote en zichtbare rol voor de  buurtkamers ligt. Het CDA ziet laaggeletterdheid als een van de grote problemen onder de soms zwakke sociaaleconomische positie van een deel van de Leeuwarders. Wij steunen dit beleid van het college dan ook om hiermee de goede weg in te slaan.

Toen wij in 2018 aan deze coalitie begonnen hebben we met onze partners een aantal zaken afgesproken in het coalitie-akkoord. Blij zijn wij met de onderdelen die rechtstreeks uit ons verkiezingsprogramma komen en in 2019 zijn gerealiseerd. Te denken valt aan:

  • Verdere verbetering van het academisch klimaat. Wetsus die meer steun krijgt.
  • Verminderen van het gebruik van de bijstand, werk is immers het credo
  • De binnensporttarieven die verlaagd zijn
  • De OZB die, buiten indexering, ook in 2019 niet verhoogd is.
  • Een daling van het aantal jongeren met jeugdhulp

Tot slot, en dat kan ik als lid van de auditcommissie niet laten, wil ik mijn complimenten overbrengen op de afdeling financiën van de ambtelijke dienst. Dit jaar mogen we waarschijnlijk een Goedkeurende accountantsverklaring ontvangen. Dit is voor het CDA van groot belang, omdat het daarmee duidelijk wordt dat de gemeente zijn boekhouding op orde heeft. En dat compliment mag wat ons betreft ook zeker uitstralen naar de wethouder van financiën dhr. Feitsma. De kundigheid en kennis op financieel gebied van deze wethouder is bijna niet te evenaren en wat dat betreft zullen wij hem straks zeer missen. We wensen hem vast vanaf deze plek alle goeds toe bij zijn nieuwe baan.

Concluderend: 2019 was een goed jaar in deze gemeente. Veel beleidsonderdelen zijn op orde. De AR stijgt, de financiën lijken op orde, maar de noodzaak voor reserves is niet eerder in deze gemeente zo groot geweest. Immers, in tijden van crisis is rentmeesterschap het antwoord.

Sytse Brouwer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.