08 mei 2019

WMO: Iedereen zeker van goede zorg

Voorzitter geachte leden van de raad,

Vanavond gaan we een besluit nemen over de hoofdlijnen van de herijking WMO.

We hebben met elkaar een grote opdracht in de gemeente Leeuwarden. Zorg van hoge kwaliteit voor die mensen die het zo hard nodig hebben en het terugbrengen van het tekort op het sociaal domein. Het CDA wil een sterke samenleving waar mensen meedoen en naar elkaar omzien. Niemand mag er alleen voor staan en niemand mag aan zijn lot worden overgelaten. Iedereen moet verzekerd zijn van goede zorg.

Vanuit die overtuiging en grondhouding hebben wij de plannen van de wethouder steeds beoordeeld en we zijn blij dat deze onderwerpen aandacht hebben gekregen in de plannen.Zo hebben de werkgroep belanghebbenden WMO en de gemeente gekozen voor de buurt of dorpskamer. Hier zie je duidelijk de zorg dichtbij de mensen. Dat is precies waar het CDA blij van wordt! Dat mensen hier met zorgvragen laagdrempelig terecht kunnen is van grote waarde. Het CDA denkt dat er meer moet zijn dan alleen zorg. Het moet voor iedere burger laagdrempelig zijn. Misschien kun je er een kopje koffie halen, de krant lezen. Niet alleen zorg, maar ook andere positieve activiteiten plaatsvinden, dat is wat deze buurt of dorpskamers zo sterk maakt! Ik zie dat terug in Grou waar dagbesteding, kringloopwinkel en andere activiteiten plaatsvinden in hetzelfde gebouw.

Vrijwilligers krijgen een prominente rol in het nieuwe plan. Zij vormen de basis van de zorg. Hier zijn we trots op, dit is de mienskip in de praktijk en daar moeten moeten we heel zuinig op zijn. Daarom moeten we waken voorde overbelasting van de vrijwilligers en mantelzorgers en vragen de wethouder hier concrete plannen voor op papier te zetten, zodat de oh zo belangrijke vrijwilligers niet omvallen. We zien de tekorten toenemen in de zorg. Een landelijke invoering van een abonnementstarief voor de maatwerkvoorziening. Een eigen bijdrage WMO van 17,50 ongeacht inkomen of vermogen. Op dit moment zijn de cijfers nog niet bekend maar is het wel al duidelijk dat het een aanzuigende werking heeft.

De financiële kaders in het voorstel ontbreken nog op veel punten. Wat gaat welke bezuiniging op leveren. Deze gegevens zijn nodig om goed te kunnen besluiten. We vragen de wethouder na deze besluitvorming snel te komen met concrete plannen en met financiën onderbouwd.

We danken iedereen die tot nu toe heeft meegewerkt om tot deze plannen te komen. Wij zien het van grote meerwaarde dat deze plannen tot staan zijn gekomen met de hele sector en met groot draagvlak. De komende jaren,wanneer dit beleid concreter wordt en ook geëvalueerd gaat worden moeten we deze manier van werken vasthouden. Dat is in het belang van het welzijn van alle inwoners van de gemeente.

Tot slot nog het volgende, twee weken geleden heb ik het al benoemd in de raadzaal.

Innovatie komt niet in de stukken voor. Misschien is het een idee om een innovatieve pot in het leven te roepen. Een pot met een budget waar vrijwilligers of kleine aanbieders met innovatieve ideeën een bijdrage uit kunnen krijgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.