23 april 2021

Zorgen over nieuwe school Lekkum

De basisschool in Lekkum, de Prof. Wassenbergh Skoalle, kampt al enige tijd met een ruimtegebrek. De groei van de school is onlosmakelijk verbonden met de komst van de wijk Blitsaerd. 

Recentelijk heeft de gemeente besloten om een nieuwe school in het dorp te bouwen. Het heeft een hoge prioriteit gekregen en dus zal er snel met de bouw worden begonnen. In dit zogenaamde ‘vlekkenplan’ van de gemeente werd gesteld dat de locatie nog nader onderzocht moest worden.

Inmiddels is er onrust in het dorp omdat bewoners vinden dat ze niet tijdig zijn geïnformeerd en nu bang zijn voor overhaaste beslissingen die ten koste kunnen gaan van het actieve verenigingsleven en dus de leefbaarheid. Met name het idee om het huidige kaatsveld van de club ‘Reitsje Him’ te gebruiken lijkt op weerstand te stuiten. Deze ruimte wordt niet alleen gebruikt als kaatsveld maar is ook het terrein van het jaarlijkse dorpsfeest. 

1. Is de exacte locatie voor de nieuw te bouwen basisschool inmiddels bekend? Zo ja, waarom is er voor deze locatie gekozen? 
2. Indien de locatie wel op het sportveld komt, waar verwacht het college dan ruimte voor de eventuele verplaatsing van de vereniging die er nu verblijft? 
3. Mocht de keuze vallen op het sportveld, in hoeverre past dit dan bij het aanstaande buitensportbeleid? 
4. Wordt er voldoende rekening gehouden met de verkeer stromen/verkeersbewegingen bij het maken van een keuze? Zo ja, waar zal de gemeente dan met name op letten? De kern van het dorp is klein en de Lekkumerweg/Buorren is een doorlopende weg met veel verkeer. 
5. Wat heeft de gemeente gedaan om de betrokken partijen op de hoogte te houden? Waar ziet het college ruimte voor verbetering gezien het commentaar vanuit het dorp?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.