Taalgebruik overheid

Frysk foar fereale frysksinnigen fernuvert frjemde froulju fansels folslein. Yn us gemeente is Frysk like fan belang as it Nederlansk. Wa Frysk sprekt hoecht syn tonge oan it loket net te ferbrekken. It CDA wol in brief yn’t Frysk ek beandert krije yn it Frysk. En fergeet dan it Liwadders oek niet. Mut oek oerleve. But will not be mistaken, English is important as well, considering the number of international students. Dus it wurdt wat juh, met dy meartaligens. Want nog steeds is die vraag niet beantwoord: 市长的邻居有多高.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.