30 oktober 2019

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Vanaf 2021 komen er opnieuw taken over van het rijk naar de gemeente, namelijk ‘beschermd wonen en maatschappelijke opvang’.

Wij worden dan als Súdwest-Fryslân zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De financiën worden via een nieuw verdeelmodel verdeeld over alle gemeenten. Deze decentralisatie is vergelijkbaar met de andere grotere decentralisaties in het sociaal domein van 2014, waarbij nu al meer dan de helft van de jaarlijkse gemeentebegroting naar WMO gaat. Afgelopen april 2019, is het tekort op beschermd wonen vastgesteld op bijna € 5 miljoen in Fryslân. Alle gemeenten in Fryslân moeten bij een tekort een extra bijdrage betalen (solidariteitsbeginsel). Voor onze gemeente betekent dit een extra financiële bijdrage van € 687.826. Dit tekort is al opgenomen in de jaarrekening van 2020.

Oorzaken van deze verhoging kunnen zijn dat er minder cliënten een ‘intramuraal beschermd wonen’-indicatie krijgen en meer ondersteuning in de thuissituatie ontvangen. In vergelijking met andere gemeenten geeft ons gebiedsteam minder indicaties. Maar is dat terecht?

Maatschappelijke Opvang

De maatschappelijke opvang betekent het bieden van een tijdelijk verblijf aan mensen zonder dak boven hun hoofd, gekoppeld aan zorg en begeleiding en/ of het helpen in het geval van een crisis. Het betreft mensen die, al dan niet gedwongen, de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

Dit beschermd wonen is bedoeld voor mensen met een psychiatrische of psychosociale beperking. Voorheen woonden zij in een instelling maar moeten nu anders worden gehuisvest. Dus in de wijk.

Wij hebben ook een maatschappelijke plicht richting deze groep inwoners. De uitdaging is, opnieuw met minder geld vanuit het rijk, het maximale te kunnen doen voor o.a. deze kwetsbare groep, een grote opgave!

Wij staan met z’n allen voor de volgende uitdagingen en moeten met uiteenlopende aspecten rekening houden:

  • We moeten keuzes durven maken waar we op willen bezuinigen en wat we noodzakelijk vinden. Dit hoort binnenkort bij onze kerntaak.
  • Er zullen betaalbare woningen beschikbaar moeten zijn voor deze doelgroep per 2021. In de begroting van 2021 en de jaren erna, zal er voldoende geld beschikbaar gesteld moeten worden om het te faciliteren. Deze groep moet niet op straat terecht komen. 
  • We zullen middelen moeten faciliteren zoals bv. een steunpunt en/of ambulante ondersteuning voor deze groep mensen in hun wijk.
  • Maar ook zijn er voorzieningen nodig voor re-integratie naar werk of andere vormen van participatie.
  • We zullen goede afspraken moeten maken met corporaties en zorgaanbieders

Een hele uitdaging de komende jaren om ons CDA-geluid duidelijk te laten horen, rekening houdend met onze rentmeesterschap, gerechtigheid, solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid.

Eind 2019 moet er een stuk liggen zodat de raad begin 2020 de keus maakt.

Uilkje Attema
raadslid
CDA Súdwest-Fryslân

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.