09 juni 2020

De zorginkoop gaat de komende tijd veranderen

Nieuwe koers wordt uitgezet

Het CDA Súdwest-Fryslân is het met het college eens dat de WMO-zorg op de huidige manier niet meer passend is en het tevens financieel niet haalbaar is om het op de huidige manier te organiseren.

Teveel aanbieders

Bij de start van de decentralisatie in 2015 zijn er contracten voor vijf jaar met aanbieders afgesloten. Er zijn veel aanbieders gecontracteerd waarvan maar een beperkt aantal daadwerkelijk zorg levert. Uit analyses en klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat er teveel aanbieders zijn.

Om die reden is het college gaan onderzoeken welke wijze van aanbesteden beter aansluit bij de zorgbehoefte van onze gemeente.

Gebiedsgericht en in samenwerking

We willen de inwoner blijvend kwalitatief goede ondersteuning bieden, dat staat voorop. We willen daarbij de inwoner zoveel mogelijk eigen regie geven én stimuleren om oplossingen in zijn of haar omgeving te zoeken. Het systeem moet houdbaar zijn voor de toekomst. De wijze van inkoop wordt hierop afgestemd.

Om deze redenen kiest het CDA er voor om per 1 januari 2022 middels gebiedsgerichte financiering te gaan aanbesteden. Wij benadrukken dat het voor de inwoner altijd een eigen (behandel)plan blijft terwijl tevens de zorgaanbieders voldoende ruimte hebben om hun kaders mee te geven. Met deze aanpak is ook veel meer de samenwerking met het voorliggend veld, zoals de scholen, dorpshuizen, kerken en onderwijs, geborgd.

Koers

Hiermee wordt een koers uitgezet, maar het CDA vindt het van belang dat de randvoorwaarden van deze koers met verschillende partijen wordt afgestemd. De inbreng van de verschillende partijen, waaronder de zorgboerderijen en adviesraden, wordt gewaardeerd en is nodig voor de nadere invulling van de koers die wij kiezen. Minder bureaucratie, dicht bij de mens, maatwerk en betaalbaarheid. Op 2 juli 2020 neemt de gemeenteraad haar besluit over deze nieuwe manier van inkopen van de zorg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.