04 mei 2020

Extra krediet de Tiid (Stadhuis) Bolsward

In de raadsvergadering van 23 april jl. heeft de CDA fractie ingestemd met het beschikbaar stellen van een extra krediet voor het stadhuis van Bolsward. Dit extra krediet, bijna 3,3 mln., is nodig voor het herstellen van de schade die is ontstaan door de bonte knaagkever. In de commissie Bestuur en Financiën van 6 april is hier ook over gesproken.

Een belangrijk element is de beoordeling van de plannen door de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed. Eigenlijk onvoorstelbaar dat het Stadhuis, gebouwd tussen 1613–1617, dus meer dan 400 jaar geleden, gebouwd is zonder de technieken die we nu hebben. De toenmalige burgemeester en ontwerper Jacob Gijsberts, en de Stadsmetselaar Marten Domenci, hebben destijds een prachtig gebouw tot stand gebracht. De Rijksdienst omschrijft het stadhuis als een toonbeeld in zijn soort en vindt dat de opzet en constructie van de toren als zeldzaam worden gekarakteriseerd.

De CDA-fractie vindt het dan ook van het grootste belang dat het herstel en restauratie van de toren en de kap zeer nauwgezet, verantwoord en uitermate goed wordt uitgevoerd.

Natuurlijk is het jammer dat voorgaande bestuurders deze schaden niet hebben opgemerkt. Dit had veel eerder aan het licht kunnen en moeten komen. Maar dat is achteraf gemakkelijk te stellen. Deze ernstige schade is gedurende 50 jaar ontstaan, dat zijn meer dan 12 raadsperiodes! Dus verwijten maken helpt niet echt.

Het herstel wordt uitgevoerd na overleg en instemming van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, en als de vergunningverlening rondt is.

Verder vindt de CDA-fractie het belangrijk dat het project volgens het inkoopbeleid van onze gemeente wordt aanbesteed. Meerdere aannemers kunnen op het werk inschrijven.

En we hebben aangedrongen op betere informatie, over de financiële kant van het project, de planning en het verloop, etc. Dat heeft de wethouders ons toegezegd.

In de raadsvergadering heeft de CDA-fractie verder de conclusie getrokken dat het voorstel om de 3,3 mln. euro te verstrekken goed onderbouwd was. En ook dat dit college de omvang van deze schade niet kon voorzien. Wat de motivatie van het herstel betreft ligt er een goede en uitgebreide rapportage. Per balk, per verbinding, per spant van het complex is gedetailleerd aangegeven wat er moet gebeuren.

Resumerend; 3,3 mln euro extra is een fors bedrag. Maar de Tiid is het waard!

Douwe Attema, fractievoorzitter 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.