15 november 2011

Algemene Beschouwingen 2011

In de raadsvergadering van 10 november 2011 werd de begroting behandeld. Hieronder de volledige tekst van de algemene beschouwing van fractievoorzitter Hans Visser. 

Het eerste jaar van deze nieuwe gemeente zit er bijna op, een jaar waarin de inwoners moeten wennen aan de gedachte en het idee, dat hun “oude” gemeente is opgegaan in de gemeente Súdwest Fryslân. Als CDA fractie willen we even terugkijken op het afgelopen jaar.

 1. Wat hebben we voor de inwoners van Súdwest-Fryslân willen bereiken met de gemeentelijke herindeling?

meer bestuurskracht.betere dienstverlening.meer in eigen huis doenminder samenwerkingsverbandeninspelen op nieuwe taken van overheid.efficiënte organisatie.geen lastenverzwaring.goed kernenbeleid.

Hier zal de CDA fractie elke keer weer al het voorgestelde beleid op toetsen, wij staan er voor dat deze doelen bereikt worden de komende jaren vanuit onze christelijke grondbeginselen.

2. Wat is er tot nu toe in onze nieuwe gemeente bereikt ?

we doen veel meer in eigen huis.het instellen van een jongeren adviesraad (JAR)een strategische samenwerkingsagenda is tot stand gekomenwe doen het met minder ambtenaren dan in de 5 afzonderlijke gemeenten.we hebben bezuinigingen doorgevoerd.we presenteren een begroting die in 2012 en 2013 sluitend is.het kernenbeleid is tot stand gekomen met inbreng van de dorps-, wijk- en stadsbelangen.voor het kernenbeleid is financiële ruimte gecreëerd.de ontwikkelingsvisie is met inbreng van diverse organisaties en verengingen tot stand gekomen en ook hiervoor is financiële ruimte gecreëerd.het weerstandsvermogen van deze nieuwe gemeente is op peil.we hebben meer zicht gekregen op de lasten van de kapitaalgoederen.de focus is mede door het CDA weer komen te liggen op de kleine scholen. Koester dit en ga creatief te werk om dit in stand te houden. Een school is een belangrijke schakel in de leefbaarheid van de dorpen.Verschillende startnotities hebben het licht gezien, die een opmaat moeten zijn naar het uitvoerende beleid.

Natuurlijk zijn er in elk startende organisatie aanloopproblemen. Het is ook een behoorlijke opgave om van de vijf “oude” gemeenten uiteindelijk één nieuwe gemeente te smeden.

3. Wat heeft speciale aandacht nodig ( of wat zijn onze verbeterpunten )

de dienstverlening moet richting de 100% voor inwoners en ondernemers.uitvoering kernenbeleidIn de landbouw moeten we mee gaan met de ontwikkelingen. CDA wil binnen kaders de boeren de ruimte geven de bedrijven verder te ontwikkelen. De pilot de “Nije Pleats is een goede aanpak. Wel heeft het CDA zorgen over de discussie vanuit de provincie wat het boeren in de veenweide gebieden betreft. De overheid moet de boeren zekerheid geven.gebundelde aanbesteding van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer.verkeersveiligheid bij scholen.toerisme en recreatie heeft de nodige aandacht nodig en de CDA fractie wil dan ook één VVV voor onze gemeente.in het kader van de leefbaarheid hebben de kleine scholen blijvende aandacht nodig.belangrijk is om te komen tot een detailhandelsvisie, waarbij het van belang is om dit samen met de ondernemers te doen.de zorg en de decentralisatie van taken geven uitdaging, maar het mag niet zo zijn dat de uitvoeringsproblemen en de financiële gevolgen door het Rijk over de schutting worden gegooid.de sociale werkvoorziening Empatec zal onze blijvende aandacht hebben.communicatie naar onze inwoners, niet alleen maar zakelijk, maar vertel ook waar het college mee bezig is. Uiteindelijk willen we dat onze inwoners trots zijn op de gemeente en met plezier hier wonen, werken en recreëren.

4. Onze financiële positie

Als CDA fractie willen we meer zicht op financiële mee- en vooral tegenvallers krijgen en het inschatten risico’s. We denken dan aan o.a. het onderhoud op de kapitaalgoederen, voorraad bouwterreinen, financiële consequenties bestuursakkoord.

Om de huidige situatie in metafoor te plaatsen: De kapitein van een mammoettanker is van goede wil, maar moet sterke stromingen en stormen weerstaan om het schip op koers te houden. Een koers zoals we die hebben vastgelegd in het bestuursakkoord.

Als CDA fractie realiseren we ons, dat de begroting op de meicirculaire is gebaseerd, maar weten tevens dat de septembercirculaire weer een ander beeld geeft op de financiële positie van de gemeente. Dit vergt adequaat handelen van het college en we zien dan ook met belangstelling uit naar de jaarrekening van 2011. Dit zal ons meer inzicht geven in het kostenverloop binnen de nieuwe gemeente. Dit zal dan ook belangrijk zijn voor de voorjaarsnota 2012 en de daarop volgende Perspectiefnota. Het geheel zal ons meer in staat moeten stellen om financieel gezien in control te zijn.

In dat opzicht wil de CDA fractie sneller financiële overzichten hebben en zien in dat licht een belangrijke taak voor de auditcommissie weggelegd. Vanuit het financieel overzicht had het ook wenselijk geweest om een voorzichtige schattig te geven van het mogelijk rekeningresultaat van 2011. Dit zal een belangrijk gegeven zijn hoe en op welke wijze wij als Raad met de besparingsvoorstellen om zullen gaan. Al eerder heeft het CDA gevraagd naar de pijnpunten in het toegekende accres. Deze inzichten zijn randvoorwaarden bij het opstellen van de mogelijke besparingen.

Samen met de PvdA en andere politieke partijen zullen we dan ook een tweetal moties en één amendement gaan indienen.

Een motie: het zo spoedig mogelijk bij de provinciaal toezichthouder een aanvaag in te dienen voor het uitvoeren van een begrotingsscan en de gemeenteraad te informeren over het honoreren door de provinciaal toezichthouder van het verzoek voor het uitvoeren van een begrotingsscan;

Een motie: de financiële en beleidsmatige gevolgen van het rijksbeleid voor de gemeentelijke minimaregelingen integraal in beeld te brengen en daarbij als uitgangspunt te hanteren, dat de nadelige financiële effecten als gevolg van de stapeling van de bezuinigingen, voor de kwetsbare groepen zoveel mogelijk worden beperkt;

Een amendement: De reeds geraamde besparing op huisvestingkosten ten bedrage van € 250.000,= in 2012 oplopend tot € 350.000 in 2014 te handhaven en de gemeente brede structurele besparingstaakstelling dienovereenkomstig te verlagen.

Er gebeuren vele goede dingen, maar we kunnen iets scherper zijn. Vooral de financiële middelen baart ons als CDA fractie zorgen. Onze gemeente Súdwest-Fryslân, moet de sterkste koers blijven varen!

Hans Visser,
Fractievoorzitter CDA Súdwest-Fryslân

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.