21 oktober 2010

Bestuur: Hard werken achter de schermen

Nu de gemeenteraadsverkiezing steeds dichterbij komt neemt de “spanning” toe in het bestuur van CDA Súdwest Fryslân. We vormen straks met elkaar de tweede gemeente van Fryslân. Dat biedt kansen, maar geeft ook verplichtingen.

De kansen liggen op het terrein van de toekomstige fractie. Zal het hen lukken om met de andere gekozenen in de gemeenteraad een sterk beleid voor onze regio te ontwikkelen? Een beleid dat aansluit bij het thema van ons programma: Dichtbij en Toekomstgericht. De afdeling CDA Súdwest Fryslân wil ook dicht bij de leden en de kiezers staan.

 Dat gaan we doen op twee manieren. De vereniging gaan we inrichten via het regiomodel. De leden in een regio kiezen een regiocommissie, waarvan de voorzitter in het bestuur komt te zitten. Op die manier weten we in het bestuur wat in de regio’s leeft en kan de fractie in regiobijeenkomsten dichtbij verantwoording afleggen van het beleid.

Expertgroepen

Maar we gaan ook op een andere manier de leden opzoeken en betrekken bij het beleid. CDA Súdwest Fryslân telt ruim 800 leden. Die beschikken met z’n allen over veel kennis en ervaring hoe de kernen van Súdwest Fryslân bestuurt en versterkt kunnen worden. Door voor het gehele gebied themabijeenkomsten te organiseren kunnen fractieleden met leden in discussie gaan over actuele thema’s. Ook kunnen leden via zogenaamde expertgroepen de fractie bijstaan in het uitdiepen van bepaalde beleidsthema’s. Het definitieve afdelingsbestuur zal deze plannen, in samenwerking met de toekomstige fractie, verder uitwerken.

Commissies

Het overgangsbestuur heeft de meeste taken de afgelopen zomer afgerond. Er is in samenwerking met de Vertrouwenscommissie een kandidatenlijst samengesteld. Dankzij de programmacommissie hebben we een verkiezingsprogramma. Dit alles is op de ledenvergadering van 16 juni jl. door de aanwezige leden vastgesteld. Misschien nog een beetje onzichtbaar voor de leden, maar volop in beeld bij de kandidaten, is het campagneteam gestart met campagneactiviteiten. De komende weken zal iedereen daar van vernemen!

Nieuwe afdeling

Naast al deze “politieke” activiteiten, die door leden van diverse commissies zijn opgepakt, heeft het bestuur ook gewerkt aan de samensmelting van de 5 (oude) gemeentelijke afdelingen. Dit voorbereidend werk heeft geresulteerd in een aantal zogenaamde fusiedocumenten. Deze documenten kan het toekomstige afdelingsbestuur gebruiken om te komen tot een definitieve inrichting en werkwijze van de nieuwe CDA afdeling Súdwest Fryslân. Statuten en huishoudelijk reglement kunnen op basis van de landelijke modellen. De notitie Bestuurlijke Inrichting reikt ideeën aan voor de samenstelling en taakverdeling binnen het bestuur, gebaseerd op een regio indeling van de nieuwe afdeling. De notitie Communicatie geeft de contouren weer van het beoogde beleid met betrekking tot het ledenblad, de website en een mogelijke digitale nieuwsbrief. Er zijn taakomschrijvingen en functieprofielen gemaakt om de taakverdeling in het nieuwe bestuur te bespoedigen.

Ledenzorg

De notitie Ledenzorg geeft een aanzet om ook aandacht te schenken aan “lief en leed” binnen de vereniging. Al met al een viertal startdocumenten voor het nieuwe afdelingsbestuur. De laatste en belangrijkste taak van het overgangsbestuur is dan ook om met hulp van de leden te komen tot de invulling van het definitieve bestuur van CDA Súdwest Fryslân.

Voor de leden van Súdwest Fryslân wordt de belangrijkste taak de komende weken campagne voeren. Het campagneteam heeft uw hulp nodig bij het plaatsen van borden, het bemensen van kraampjes op markten, het folderen in straten, etc. Ook deze mensen reken op uw steun. Want CDA Súdwest Fryslân kent als tweede gemeente van Fryslân vele kansen, maar dan moeten we die wel met elkaar pakken.

Overgangsbestuur CDA Súdwest Fryslân

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.