23 oktober 2020

Invulling deel investeringsagenda


Dinsdag 29 september 2020 behandelde de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân het raadsvoorstel ‘Invullen deel investeringsagenda’. Het voorstel bevatte negen verschillende plannen:

  • Duurzame ontwikkelingen (klimaatagenda)
  • Visie stedelijke ontwikkelingen Sneek/Bolsward
  •     Impuls kwaliteitsgelden kernen (wijken)
  •     Kapitaalgoederen, deel achterstand wegen/waterbouw aanpakken
  •     Budget voor Europese/internationale aansluiting
  •     Verduurzaming dorpshuizen/wijkgebouwen
  •     Vervanging kunstgrasvelden Bolsward
  •     Herinrichten Bolsward
  •     Fietspaden

Graag had het CDA het raadsvoorstel aan willen nemen. Helaas bleek tijdens de behandeling van het voorstel al snel dat er zich een meerderheid in de raad aftekende voor een amendement van de oppositie. Dit kwam mede door de afwezigheid van een aantal coalitieleden door ziekte en vakantie. De raadsvergadering van 29 september was namelijk een niet-ingeplande vergadering, maar ‘uitloop’ van de raadsvergadering van 24 september. Dit betekende dat de coalitie in de minderheid was. In het amendement van oppositie werd voorgesteld om de verschillende onderdelen los van elkaar te gaan behandelen in de voorliggende periode.

Gemiste kans

Het CDA vindt het een gemiste kans om deze investeringen uit te stellen. Dit omdat we het als CDA belangrijk vinden om juist in deze tijden te faciliteren, te stimuleren én te investeren in onze gemeente en in de mienskip. We willen graag dat de gemeente meehelpt om de economie draaiende houden. Daarnaast hecht het CDA er belang aan dat er per direct gestart gaat worden met de bovengenoemde onderwerpen. Een aantal van deze onderwerpen liggen namelijk al lange tijd op de plank en zijn niet eerder tot uitvoering gekomen maar zijn wel van groot belang voor de leefbaarheid. Het CDA heeft hier eerder tijdens verschillende commissie- en raadsvergaderingen aandacht voor gevraagd. De genoemde punten zijn tijdens de behandeling van het voorstel in de raadsvergadering naar voren gebracht.

Subamendement

Na de eerste termijn bleek er grote urgentie te zijn voor het investeren in de herinrichting van het centrum van Bolsward. Rondom het stadhuis wordt opnieuw bestraat en deze werkzaamheden kunnen goed gecombineerd worden met het vervangen van de Zwaantjespost-brug en het vervangen van verschillende kabels en leidingen. Daarom dienden we als CDA een mondeling subamendement in om nu al te starten met het werk wat betreft de herinrichting van het centrum. Het CDA vindt dat er zo weinig mogelijk overlast veroorzaakt mag worden door de werkzaamheden voor de bezoekers van Bolsward en de ondernemers in het centrum van Bolsward. Bovendien dit levert dit ‘werk met werk’ een besparing op van ongeveer €100.000.
Het amendement van de oppositie werd zoals gezegd aangenomen. Dit betekend dat we de voorstellen de komende tijd in de verschillende commissies gaan behandelen.
Het mondelinge subamendement van het CDA, waarbij de herinrichting van Bolsward wel van start kan gaan, werd gesteund door bijna de voltallige raad, alleen fractie Semplonius stemde tegen het voorstel.

Petra van den Akker
raadslid
CDA Súdwest-Fryslân

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.