30 januari 2012

Milieustraten Koudum en Heeg

Via een persbericht van de gemeente Súdwest-Fryslân is in de media het bericht verschenen, dat de milieustraten in Koudum en Heeg per 1 maart 2012 worden gesloten. In hetzelfde persbericht heeft gestaan, dat de gemeenteraad zich moet uitspreken over die sluiting. Afgelopen donderdag wilde een aantal partijen een debat gaan voeren over die sluiting. Als fractie hebben we aangegeven om dit op dat moment nog niet te doen, maar het uit te stellen naar de commissievergadering van 7 februari a.s. Dit leverde onbegrip op bij die partijen. In dit een artikel een toelichting op het CDA-standpunt.

 

Laten we op voorhand aangeven, dat we niet content zijn met de wijze van communiceren vanuit het college over dit gevoelig onderwerp. Als fractie zijn we van mening, dat het college in dit kader best de vrijheid mag hebben van communiceren via de media. Het is juist goed om onze inwoners te informeren over beslissingen die hen aangaan. Echter het college had in een vroegtijdig stadium de betrokken partijen, de dorpsbelangen, van dit voornemen in kennis moeten stellen. Dit traject had zorgvuldiger kunnen geschieden, want men had ook met de dorpsbelangen naar mogelijke alternatieven kunnen zoeken. Nu komt het als donderslag bij heldere hemel en voelen inwoners zich overvallen door een dergelijke mededeling. Hierover zijn wij het eens, dat dit geen schoonheidsprijs verdient, temeer om dat het beleid is om de participatie met de dorpsbelangen te verstevigen.

 

Waarom hebben wij dan niet ingestemd met een debat in de afgelopen raadsvergadering, d.d. 26 januari. Als fractie waren we van mening, dat dit dan teveel gebaseerd zou zijn op emoties zonder de onderliggende motivatie, argumentatie en kosten te weten. Daarbij komt dat het college de kritiek op het communiceren zich had aangetrokken en haar spijt hierover had betuigd naar de besturen van de dorpsbelangen. Hieruit volgt ook nog dat zij met die dorpsbelangen in gesprek gaan.

Voorts vinden wij het van belang, dat ook inwoners en besturen van dorpsbelangen de mogelijkheid krijgen om in te kunnen spreken in de raadscommissie.

We betreuren dan ook dat een deel van de raad een debat wilde gaan voeren op basis van emoties in plaats van op basis van feiten. Natuurlijk begrijpen wij dat de mededeling niet prettig is overgekomen en dat dit de nodige commotie veroorzaakt. Maar laten we in ieder geval bij die emoties ook de feiten betrekken om dan een juiste keus te maken als raad. Wanneer vanuit een milieu en arbo oogpunt, op basis van een rapportage van het VROM, wordt aangegeven dat de milieustraten moeten worden gesloten moeten, hebben we als college en raad hierin een verantwoordelijkheid. Immers andere bedrijven worden ook gecontroleerd en volgt handhaving op basis van eisen zoals die gesteld zijn.

 

De fractie van het CDA heeft gekozen voor zorgvuldigheid om naast de ontstane emoties ons eerst te laten voorlichten over de gevolgen van de opgestelde rapportage van het VROM. Inmiddels zijn de onderliggende stukken hiervoor gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Uiteindelijk hebben we als raad afgesproken, dat de afvalstoffenheffing kostendekkend moet zijn. Dus willen we ook weten wat het openhouden van de milieustraten voor effecten heeft op de lokale heffingen. Elke fractie wist in de raad dat wij voor het vragenuurtje van de raad de navolgende vragen hadden opgesteld:

Klopt het dat voordat het besluit is genomen de milieustraten in Koudum en Heeg te sluiten, er geen overleg is geweest met de plaatselijke belangen en de bevolking? Kunt u uitleggen waarom er geen overleg is geweest?Is het college het met de CDA fractie eens dat dit soort veranderingen de plaatselijke bevolking direct raakt?Is het college bereid om alsnog met de stads en dorpsbelangen te overleggen, hun reactie te horen en alsnog te vernemen wat hun wensen zijn?Komt het college nog met voorstellen om een tussenoplossing te creëren?Krijgen de inwoners de mogelijkheid om een grotere container aan te schaffen voor GFT afval?, wat ook in de rest van de gemeente het geval is.Is het mogelijk om beide milieustraten (Heeg en Koudum) alsnog open te houden voor een beperkte afvalstroom (bv voor groen afval).

Ik hoop namens de fractie duidelijkheid te hebben verschaft waarom wij voor zorgvuldigheid kiezen in plaats van een overhaaste reactie.

Wilt u reageren op dit artikel, voel u vrij om één van de raadsleden te benaderen.

 

Met vriendelijke groet

De fractievoorzitter Hans Visser

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.