13 november 2021

Raadspraat: CDA Súdwest-Fryslân over de Begroting 2022

Aan het innemen van een standpunt gaat heel wat vooraf. We lezen de stukken grondig door, gaan vaak in gesprek met betrokkenen en overleggen veelvuldig. In deze terugkerende rubriek legt CDA Súdwest-Fryslân nog eens helder uit hoe ze aankijkt tegen een raadsonderwerp en vooral waarom. Deze keer vertelt Douwe Attema, fractievoorzitter, meer over de Begroting van de gemeente Súdwest-Fryslân 2022.

Gemeentelijke Begroting 2022

In de raadsvergadering van 12 november jl. is de begroting voor komend jaar 2022 goedgekeurd. Een forse begroting, al met al € 287,5 miljoen euro! De CDA-fractie is blij met deze begroting, en met deze begroting zijn ook bijna alle onderwerpen uit het coalitieakkoord voorbijgekomen.

Het Programma sociaal is het belangrijkste onderdeel, hier gaat ook het meeste geld in om (€ 164,5 mln.). Het is bijvoorbeeld belangrijk dat iedereen die zorg nodig heeft, die zorg ook krijgt. Nieuw in deze begroting is het hoofdstuk Positieve gezondheid. Er komt een Gezondheid nota met de inzet ‘Gezond oud worden’. De bredere kijk op gezondheid, de veerkracht, dat iedereen mee kan doen in de maatschappij, sluit aan bij een eerdere CDA-slogan Iedereen telt mee.

De dorpshuizen, MFC’s  en wijkgebouwen blijven voor het CDA onverminderd belangrijk. Het toekomstbestendig maken is noodzakelijk. Om al deze redenen heeft het CDA hiervoor het Amendement Ontmoetingsplaatsen ingediend met als kern dat een bedrag van € 500.000,- in een bestemmingsreserve komt voor een extra financiële buffer, en de borging van het voortbestaan van dorpshuizen, MFC’s en wijkgebouwen. Dit is (bijna) raad breed aangenomen: een mooi resultaat, ook voor onze wethouder Bauke Dam.

Wat de Woningbouw betreft hebben we de laatste twee jaar aangedrongen op een versnelling van de woningbouw. En het college gaat daar nu ook echt mee aan de slag. Ik heb de oproep gedaan de gemeenteraad goed mee te nemen in de uitwerking. De gemeentelijke projecten, die kunnen ook sneller, met meer slagkracht. En daarbij moet er meer subsidie geld, Europese geld, worden binnen gehaald. Wij profiteren daar als gemeente te weinig van.

Ons landschap is het goud van Súdwest-Fryslân, ik noem het wel eens de kip met de Gouden eieren. We moeten waken voor beleggers en investeerders met mooie verkoopplannen en dure vakantiewoningen. We kunnen ons landschap maar één keer verkwanselen. Het buitengebied moeten we so wie so vitaal en kansrijk houden. Met ruimte voor onze veehouders, voor hun toekomst. We kunnen niet zonder boeren, zij onderhouden ons landschap.

Ik heb in de Begrotingsraad uitgesproken dat er ook Wensen blijven, zoals:

  • de urgentie voor een goede verkeersoplossing bij de Pieter Zeemanstraat in Sneek.
  • een goed besluit over de sportzaal bij de Simon Havingaschool, ook over de wens vanuit de wijk om het gebouw breder (als wijkgebouw) in te zetten.
  • het sneller realiseren van veilige fietspaden.
  • het verder brengen van de prima initiatieven uit de dorpsvisies.
  • en een verbeterplan voor de omgeving en de toegangsweg naar onze mooie stad Stavoren vanuit NO richting

Douwe Attema
fractievoorzitter
CDA Súdwest-Fryslân

Wil je verder praten met het CDA? Dat kan! We gaan graag het gesprek aan. Stuur een mail naar fractiesecretariaat@cda-swf.nl en wij nemen contact met je op.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.