05 januari 2021

Raadspraat: CDA Súdwest-Fryslân over de sjenswize ûntwerp-Veenweideprogramma 2021-2030

Bij de laatste raadsvergadering van 2020 is de zienswijze op het veenweideprogramma besproken. Het Veenweideprogramma is een product van de Provincie en het Wetterskip in nauwe samenwerking met de 8 feangreide gemeenten, waaronder Súdwest-Fryslân.  Het richt zich op het terugdringen van de bodemdaling en de CO2-uitstoot in het Friese veenweidegebied.

Het omvangrijke uitvoeringsprogramma wordt begroot op 600 miljoen euro terwijl er vooralsnog slechts 65 miljoen beschikbaar is.  Er moeten daarom keuzes worden gemaakt.

De gemeente heeft een zienswijze geformuleerd op het Veenweideprogramma en deze vervolgens ter kennisgeving voorgelegd aan de Raad. 

De CDA-fractie heeft daarop een aantal kanttekeningen meegegeven:

  • Binnen het veenweidegebied is de landbouw altijd de spil geweest en we zijn blij dat dit zo zal blijven. Recreatie en toerisme op plaatsen waar grond minder geschikt is voor landbouw biedt kansen, evenals mogelijke energieprojecten die zorgvuldig kunnen worden ingepast, met respect voor dat unieke landschap.
  • Omdat de bodemstructuur binnen het hele veenweidegebied verschilt moet er samen met de landbouw worden gezocht naar de beste aanpak per gebied en naar oplossingen.  Dus gebiedsgericht en maatwerk!
  • Wij vinden het van groot belang dat er overleg met de landbouwsector is. Zonder de steun van de boeren is er geen draagvlak.

Het programma ligt nu ter inzage. Na de behandeling van de zienswijzen komt het weer terug bij de raad want wij willen als belangrijke feangreide gemeente betrokken blijven bij het gebiedsproces.

Anneke Koster

Wil je verder praten met het CDA? Dat kan! We gaan graag het gesprek aan. Stuur een mail naar [email protected] en wij nemen contact met je op.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.