31 oktober 2014

Windenergie: Eerlijke verdeling van lusten en lasten

Anders kan de CDA fractie het niet omschrijven, het besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân om alle nieuwe windmolens in onze gemeente te plaatsen.   Natuurlijk staat CDA Súdwest-Fryslân positief tegenover windenergie, maar door dit besluit van Gedeputeerde Staten is sprake van een ernstige inbreuk op de positie en verantwoordelijkheid van de gemeente Súdwest-Fryslân.We zijn ook van mening dat er onvoldoende naar ons en de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân is geluisterd en dat de belangen van onze gemeente niet zijn onderkend.

We blijven van mening dat het zeer goed mogelijk is om windmolens in een lijnopstelling langs de afsluitdijk te plaatsen. Bovendien is het draagvlak hiervoor veel groter. Het is dus niet nodig om 60 tot 90 grote windturbines in het IJsselmeer te plaatsen!

Teleurstellend is verder dat met dit besluit van Gedeputeerde Staten alle werk van Fryslân foar de Wyn wordt genegeerd. Fryslân foar de Wyn, samengesteld uit het Platform Duurzaam Fryslân, de Friese Milieu Federatie en het Comité Hou Fryslân Mooi, heeft veel tijd en energie gestoken in het proces om te komen tot draagvlak, participatie, sanering, het oprichten van dorpsmolens en het steunen van lokale initiatieven.

Het provinciale coalitie-akkoord van CDA-PvdA-FNP is kennelijk het keurslijf, al wordt dat niet met zoveel woorden gezegd: de FNP houdt vast aan dat akkoord met als resultaat dat nu gekozen wordt voor plaatsing van ALLE windmolens in het IJsselmeer en op de kop van de Afsluitdijk. Is dan slechts een toneelstuk opgevoerd en stond de uitkomst van te voren al vast ? Vanaf het begin hebben wij de regierol en de heldere lijn van de provincie gemist. Nu kiest Gedeputeerde Staten blijkbaar voor snel resultaat boven een goede verdeling.

Wat nu?


De resterende weken tot de besluitvorming in Provinciale Staten op 17 december 2014 worden gaan we ons inzetten om tot een eerlijke verdeling van lusten en lasten te komen.

Namens de fractie, Douwe Attema

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.