13 mei 2023

Zon op land!?

Zonnevelden in onze gemeente!?

We krijgen veel vragen over hoe CDA lokaal aankijkt tegen de actuele ontwikkelingen qua mogelijke locaties in Heerde en Wapenveld voor zon-op-land .  
Alles zou al beslist zijn, alles is al in ‘kannen en kruiken zittenetc,  wordt er met regelmaat geroepen maar daar kijken wij anders tegenaan!

De afgelopen jaren heeft er in de gemeenteraad over verschillende zaken besluitvorming plaatsgevonden op weg naar het huidige uitnodigingskader Zonne- en windenergie. Dat kader is richtinggevend hoe ontwikkelaars en initiatiefnemers hun plannen uitwerken en omwonenden daarbij betrekken. 

Wij zijn van mening dat het proces naar de RES (Regionale Energie Strategie) en het lokale uitnodigingskader zorgvuldig is verlopen. Inwoners waren er nauw bij betrokken. Nu er een uitnodigingskader ligt waarin ook processtappen worden beschreven is het aan initiatiefnemers/ontwikkelaars om deze stappen ook ZORGVULDIG door te lopen. Daar zullen wij als CDA-fractie scherp op toezien.

 

Een kort overzicht van besluitvorming:

8 juli 2019

gemeenteraad ingestemd met de startnotitie RES (Regionale Energie Strategie) 

13 december 2021

gemeenteraad RES 1.0 Cleantech regio vastgesteld. 

5 juli 2021

gemeenteraad ingestemd met de startnotitie lokaal uitnodigingskader daarvoor is een proces van inspraak gevolgd zoals op pagina 6 is voorgesteld.

27 juni 2022

gemeenteraad uitnodigingskader zon en wind V1.0 vastgesteld samen met amendement

Het uitnodigingskader moet worden gezien als een uitnodiging naar de samenleving, waarbij ruimtelijke randvoorwaarden en inhoudelijke processtappen worden vastgelegd. Hierdoor geven we aan welke ontwikkelrichting we zien. We leggen dus niet exact vast waar een ontwikkeling wel of niet mag plaatsvinden. Voor de gemeente is het kader, net als bijvoorbeeld een Structuurvisie, zelfbindend, maar ontstaan er geen rechten bij grondeigenaren. Pas bij een concrete aanvraag vindt op locatieniveau een inhoudelijke afweging plaats en treden ruimtelijke procedures in werking die horen bij de Omgevingswet (of tot 31 december 2022 het huidige stelsel).

dit moment Initiatiefnemers kunnen zich na vaststelling gaan melden bij de gemeente voor concrete projecten.  Voordat een eerste project in behandeling wordt genomen wordt het vaste deel van de
Omgevingsraad geïnstalleerd.
voor 27 juni 2024 Besluit amendement:
Binnen twee jaar een evaluatie uit te voeren van het lokaal uïtnodigingskader zon en wind en/of nadat circa 10 hectare middels een omgevingsvergunning is vergund.En afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie het uïtnodigingskader aan te passen.


Het stappenplan uit het uitnodigingskader is hieronder gepresenteerd
Onderdeel van het zorgvuldige proces is dat de ontwikkelaar het idee voorlegt aan omwonenden (stap 3).
Vervolgens vraagt de ontwikkelaar aan het college of zij de het idee verder kan worden uitgewerkt tot een plan (stap 4).
De gemeenteraad mag ook een advies uitbrengen over het idee. Daarna wordt het idee uitgewerkt tot een plan waarbij de omwonenden betrokken worden (stap 5). 
Nadat het plan gereed is vindt formele besluitvorming plaats (stap 8 en 9).
Ook hebben omwonenden de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. Pas wanneer al deze stappen zijn doorlopen, is het plan 'in kannen en kruiken'.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.