17 december 2021

CDA Lokaal feliciteert de inwoners van Nunspeet

Zo’n 60 jaar geleden was het toenmalige college van B&W van de gemeente Ermelo, waar Nunspeet toen nog onder viel, niet zo gelukkig met de afslag van de net geopende A28 aan de Elspeterweg. Het verkeer zou problemen veroorzaken bij de spoorwegovergang Elspeterweg. Een voorstel was om een afslag te maken op de plek waar nu restaurant Hajé staat. Het kan niet ontkend worden dat het toenmalige college een vooruitziende blik had.  Dat voorstel sneuvelde, maar de problemen bij de spoorwegovergang stapelden zich, langzaam maar zeker, steeds verder op.

De achtereenvolgende colleges zagen die ontwikkeling ook, maar de plannen haalden de besluitvorming in het college of in de gemeenteraad vaak niet. Van een aantal plannen zijn er wel delen opgepakt, veelal onder de noemer van ‘we doen wat nu echt moet in afwachting van een plan voor de totale ontsluiting van Nunspeet’.

Ook de politieke partijen maakten er tientallen jaren geen echt punt van, het was een beetje van ‘pappen en nathouden’. Dat beeld begon te veranderen toen in 2009 de CDA-fractie met een oproep kwam om samen aan de slag te gaan voor een herkenbaar, veelkleurig en vooral bereikbaar Nunspeet. Die oproep werd in dank door het toenmalige college van B&W ontvangen. De prioriteiten van dat college lagen echter niet direct bij het vinden van een duurzame en veilige invulling van de stationsomgeving. Gaande de tijd werd de verkeers- en veiligheidssituatie rondom het stationsgebied wel steeds nijpender. Meer verkeer, intensiever gebruik van de spoorlijn en een groeiend bewustzijn dat het na jaren van halfslachtige maatregelen echt tijd voor een totaaloplossing werd.

In oktober 2015 vond de fractie van CDA het tijd om de visie uit 2009 af te stoffen en nieuw leven in te blazen. Ca. 300 inwoners van Nunspeet reageerden met hun ideeën en schetsen op een door de CDA-fractie opengesteld platform.  Het resultaat was een aansprekende beeldvorming en politieke aansporing de problematiek rondom het station nu eens echt op te gaan pakken. Het kwartje viel nu wel en werd versterkt door het vaststellen van de gemeentelijke Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030. In die visie staat dat er in 2030 geen gelijkvloerse spoorwegkruisingen in onze gemeente meer zouden moeten zijn.

"Langzaam maar zeker werd het ambitieuze plan van de CDA-fractie omarmd.”

Het proces om te komen tot een samenhangend plan voor een veilige overweg, een goede verkeersdoorstroming en een aantrekkelijk stationsgebied is in 2016 serieus door het college en de gehele gemeenteraad opgepakt.  Nadat de gemeenteraad in juni 2017 instemde met het Plan van Aanpak is de ambtelijke projectgroep aan de slag gegaan. Het werd al snel duidelijk dat dit een project ging worden die zijn weerga in Nunspeet qua omvang en ook in kosten tot nu toe niet kende. Het oorspronkelijke tijdsplan moest al snel worden bijgesteld.  De vereiste zorgvuldigheid kost immers veel tijd, evenzo het betrekken van de gemeenteraad,  groepen belanghebbenden en andere participanten bij de ontwikkelingen van een realistisch, uitvoerbaar en breed gedragen plan voor een veilige, bereikbare en aantrekkelijke stationsomgeving.

En nu is het Definitief Ontwerp (DO) klaar en die heeft de gemeenteraad afgelopen donderdag 16 december 2021 goedgekeurd. Dat is een felicitatie meer dan waard, zowel naar de projectorganisatie als naar alle inwoners van de gemeente Nunspeet.

Projectwethouder Storteboom temperde al wel bij voorbaat een beetje de feestvreugde. Op 3 januari 2022 gaat de schop nog niet de grond in. Het DO moet nog verder technisch worden uitgewerkt en vervolgens aanbesteed. Ook de bestemmingsplanprocedure moet opgestart worden. Medio 2022 kunnen hopelijk wel de eerste voorbereidingswerken worden uitgevoerd. 

Voor CDA Lokaal is het DO een prachtige afsluiting van 2021 en wij kijken samen met u met grote belangstelling uit naar het vervolg in 2022.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.