08 juni 2021

Pleidooi voor steun aan starters

De gemeente Nunspeet is financieel gezond. Die conclusie werd getrokken in de vergadering van de commissie Maatschappij en Middelen afgelopen donderdagavond. Er is een positief saldo geboekt over het achter ons liggende boekjaar. Het grootste deel daarvan wordt ingezet voor belangrijke onderdelen uit het collegeprogramma. Toch blijft er ook een deel over waarvoor geen specifieke bestemming is vastgesteld. Het college stelt voor om dit deel toe te voegen aan de ‘algemene reserve’. Het gaat om een bedrag van bijna 1 miljoen euro. Zeker gezien de recente forse verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) is het belangrijk om zorgvuldig met dit gemeenschapsgeld om te gaan.

De fractie van CDA Nunspeet Lokaal maakt zich grote zorgen over de problemen voor starters op de woningmarkt. Door sterk stijgende prijzen van bestaande woningen, maar ook van nieuwbouwwoningen is het voor modale starters vrijwel onmogelijk om een huis te kopen in de gemeente Nunspeet. De Nunspeetse CDA’ers vinden dat daar verandering in moet komen en verwachten dat het college al het mogelijke in het werk zal stellen om hierin te voorzien. De CDA-fractie steekt haar licht op bij experts in de bouwwereld om kennis te vergaren over mogelijkheden om goedkoper te bouwen. Werkbezoeken maken onderdeel uit van deze zoektocht. De CDA’ers willen een actieve bijdrage leveren door kennis te delen met college en collega politici, ook in de vorm van praktijkvoorbeelden. Met name jongeren, die in onze gemeente willen blijven wonen, verdienen die inspanning vanuit de Nunspeetse politiek.

“Reserveer geld om de aankoopprijs van starterswoningen te verlagen.”

De CDA-fractie stelt voor om een deel van het resultaat over het vorige boekjaar toe te voegen aan de reserve ‘Stimulering goedkope woningbouw’. Dit is een bestaande reserve die in het leven is geroepen om steun te verlenen aan bouwprojecten binnen het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Wat de CDA-fractie betreft wordt deze reserve flink aangevuld, met bijvoorbeeld een half miljoen euro. Naast CPO-projecten kunnen deze gelden worden ingezet om de kooprijs voor starterskavels met enkele duizenden euro’s per kavel te verlagen. Dit maakt het financieren van een woning voor starters een stuk gemakkelijker, ook omdat het leenbedrag ten opzichte van de waarde van de woning gunstiger uitpakt.

Aankomend lijsttrekker voor CDA Nunspeet Lokaal, Wichert Stoffer: “Betaalbare starterswoningen zijn enorm belangrijk om onze gemeente jong en vitaal te houden. Vanuit het CDA zullen wij scherp inzetten op het realiseren van goedkope woningen bij toekomstige projecten. Daarvoor is een brede inzet van instrumenten nodig. Goedkopere manieren van bouwen en financiële ondersteuning zijn daar de belangrijkste van. Noodgrepen als hoogbouw, die het dorpse karakter aantasten en permanente bewoning van recreatiewoningen zijn wat ons betreft niet als eerste alternatief aan de beurt.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.