05 november 2021

CDA vraagt aandacht voor ongewenste uitsluiting van inwoners

Donderdag 4 november heeft het CDA middels onderstaande brief bij het Renkumse college van b en w aandacht gevraagd voor inwoners met een beperking of ziekte die door de coronamaatregelen ongewild uitgesloten worden van participatie in de breedste zin des woords. CDA Renkum roept de gemeente op om er bij minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) op aan te dringen zo snel mogelijk een eerder aangekondigd protocol in te voeren. De oproep is ook verzonden naar de landelijke CDA-afdeling.

Vragen aan college/ verzoek aan portefeuillehouder(s)

Geacht College,

Aangescherpte adviezen en maatregelen aangaande de bestrijding van het Coronavirus zijn dinsdag 2 november 2021 aangekondigd op landelijk niveau. Dit tezamen met mogelijke maatregelen die op een later moment ingevoerd kunnen worden, vraagt wederom voor een hoge mate van flexibiliteit en aanpassingsvermogen van onze inwoners.

Wat moet, dat moet. Dat staat buiten kijf. Onze fractie bereiken signalen dat één doelgroep in onze gemeente ‘buiten de boot valt’ als het gaat om deelnemen aan de (Corona-)maatschappij met inachtneming van de maatregelen en adviezen ter bestrijding van het Coronavirus. Dat is de afgelopen Corona-periode zo geweest en dat lijkt nu weer te gebeuren. En dat zijn de inwoners met een beperking of ziekte die door deze maatregelen en adviezen ongewild uitgesloten worden van participatie in de breedste zin des woords. Dat klemt te meer nu de gemeente Renkum in 2014 heeft aangekondigd de eerste autismevriendelijke gemeente van ons land te willen zijn.

In de Wet Publieke Gezondheid is sinds 5 juni 2021 in de Tijdelijke Regeling Maatregelen Covid-19 artikel 6.33 Uitzondering opgenomen:

1. De vaststelling dat een persoon vanwege een beperking of een ziekte geen test kan ondergaan die nodig is om de voorgeschreven testuitslag te verkrijgen of als gevolg van een dergelijke test ernstig ontregeld raakt, geschiedt overeenkomstig een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vast te stellen protocol.

2. In het protocol, bedoeld in het eerste lid, wordt tevens bepaald op welke wijze een persoon als bedoeld in het eerste lid toegang geboden kan worden tot activiteiten of voorzieningen waarvoor het beschikken over een resultaat krachtens de wet is voorgeschreven alsmede welke verwerking van persoonsgegevens daarvoor noodzakelijk is.

3. De persoon, bedoeld in het eerste lid, neemt bij deelname aan activiteiten of toegang tot voorzieningen waarvoor een coronatoegangsbewijs is voorgeschreven passende maatregelen die redelijkerwijze verlangd kunnen worden om eventuele overdracht van het virus SARS-CoV-2 te voorkomen.

Dit protocol en de bijbehorende parameters zijn voor zover onze fractie bekend tot op heden niet vastgesteld. Ook is er voor zover wij weten nog geen concept aangeleverd, die een mogelijke inhoud kunnen geven aan dit artikel. En daarmee de mogelijkheden en onmogelijkheden die de inwoners die in deze doelgroep vallen, wel, of niet hebben, of kunnen hebben. Gezien het belang van het behouden van een inclusieve samenleving en het beschermen van de kwetsbaarheid van deze doelgroep, stelt de fractie van het CDA de navolgende schriftelijke vragen aan het college:

1. De gemeente Renkum heeft in 2014 aangekondigd de eerste autismevriendelijke gemeente van ons land te willen zijn. Op dit initiatief kunnen we trots zijn. Deelt u onze mening dat het ontbreken van het benodigde protocol en de uitvoering daarvan, het welzijn van deze groep inwoners, aantast?

2. Kan het college beamen dat de noodzaak voor concrete invulling van dit protocol, op korte termijn, noodzakelijk is voor het waarborgen van het welzijn van deze doelgroep? In onze gemeente, maar ook op landelijk niveau?

3. Is het college bereid er bij de Minister van VWS op aan te dringen dit protocol op korte termijn op te stellen en in te voeren, onder verwijzing naar Renkum autismevriendelijke gemeente en de aanwezige instellingen in onze gemeente? Met als doelstelling dat deze doelgroep de mogelijkheid behoudt om actief en menswaardig deel te blijven nemen aan de maatschappij?

Fractie CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.