08 september 2021

Terugblikken en vooruitkijken

Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 komt het einde van de huidige coalitieperiode in zicht. Voor CDA Renkum is dit traditioneel een moment van terugblikken op de achterliggende vier jaar en vooruitblikken op de komende vier jaar.

Wanneer wij door onze CDA bril in de achteruitkijkspiegel kijken, zien wij bovenal een gemeentebestuur dat worstelt en onvoldoende slagkracht heeft getoond. Deels wordt deze impasse ingegeven door externe factoren als onder druk staande gemeentefinanciën en de corona-crisis. Deels dient de oorzaak echter ook gezocht te worden in een gebrek aan synergie tussen de huidige coalitiepartners, een falende bestuurscultuur en een onvoldoende toegerust ambtelijk apparaat. Zaken die stuk voor stuk aangepakt worden maar nog onvoldoende effect laten zien. Helaas betekent dit voor het CDA dat wij moeten constateren dat er de afgelopen coalitieperiode op belangrijke dossiers onvoldoende voortgang is bereikt. Tevens zijn wij van mening dat het gemeentebestuur de afgelopen periode te veel met zichzelf is bezig geweest en te weinig met u.

De overlast die Smurfit Kappa Parenco in de dorpen Renkum en Heelsum veroorzaakt is een pijnlijk voorbeeld van het gebrek aan regie vanuit het gemeentebestuur. De afgelopen vier jaar is de overlast eerder toegenomen dan afgenomen en de voortslepende situatie zorgt voor een verharding tussen voor- en tegenstanders in de dorpen. Dit knelt bij het CDA. Zeker nu uit onderzoek van de GGD vast is komen te staan dat de overlast schadelijke gevolgen kan hebben voor volksgezondheid moet er een oplossing komen om de overlast te stoppen. CDA Renkum zal bij het gemeentebestuur blijven aandringen op een oplossing en zal zelf ook haar contacten binnen het provinciebestuur van Gelderland hiervoor benaderen.

Ook krijgt het CDA veel klachten van omwonenden over verkeersoverlast als gevolg van hard rijden in hun buurt. Ook hier ligt een duidelijk opgave waarvoor in de afgelopen jaren te weinig gemeentelijke aandacht is geweest. Wat het CDA betreft gaat dit snel veranderen en wordt  “30” het nieuwe “50”. Dit betekent dat de maximum snelheid binnen de bebouwde kom in Renkum wat ons betreft overal 30 km/h wordt. Ook wil het CDA het doorgaande verkeer door onze dorpen weren. Dit verhoogt niet alleen de verkeersveiligheid binnen onze dorpen maar vergroot ook de leefbaarheid.

Het CDA wil echter niet alleen kritiek leveren op wat er niet goed gaat. Vanuit ons DNA willen wij door de voorruit kijken en in gezamenlijkheid verantwoordelijkheid nemen voor een oplossing van de brede problematiek in Renkum. Belangrijke thema’s voor het CDA daarin zijn: de zorg, de leefbaarheid in onze dorpen en de inhoud van de gemeentelijke portemonnee. Wij blijven streven naar een zelfstandige gemeente Renkum waar een gezonde financiële basis voor moet komen. De basis moet op orde in Renkum. Het CDA wil daarbij politiek bedrijven waarin mensen en hun behoeften weer centraal komen te staan. Over de wijze waarop komen wij graag met u in gesprek. Dit gesprek voeren wij vanuit een  combinatie van vertrouwde en nieuwe gezichten. Onze nieuwe mensen  Marcel Bekkers (Doorwerth) en Francisca van den Broeke (Wolfheze) nemen graag het voortouw voor een fris gesprek. Heeft u onderwerpen waarover u met ons in gesprek wilt, meldt u dan aan via www.cda.nl/gelderland/renkum .

Bovenstaande tekst verscheen op 8 september ook in Rijn & Veluwe.

 

Wie is Francisca van den Broeke?

Ik ben sinds 6 jaar woonachtig in het mooie Wolfheze. Voor die tijd heb ik 20 jaar in Bennekom gewoond en ben daar 16 jaar actief geweest in de lokale politiek en ook 10 jaar zitting gehad in het bestuur van het Waterschap Vallei& Veluwe .

Mijn ambitie is om vanuit de kernwaarden van het CDA lokaal bij te  dragen aan een transparanter politiek- en gemeente bestuur. Belangrijkste thema’s zijn Verkeersveiligheid “30 is het nieuwe 50”, onderhoud van de openbare ruimte (groen en grijs), een goed grondbeleid en ruimte voor ondernemers in de gemeente Renkum.

Heeft u vragen of heeft u suggesties  voor een betere en mooiere gemeente Renkum? Bel mij gerust! Telefoonnummer 0683240017.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.