29 januari 2021

Waar ziet u kansen voor woningbouw?

De woningbouwopgave waarvoor Renkum aan de lat staat, is bij lange na nog niet gerealiseerd. De regionale woningbouwopgave in de periode 2017-2021 bestaat voor Renkum uit het realiseren van ongeveer 650 woningen. In 2017 zijn er daarvan 38 gerealiseerd, in 2018 waren dat er 20 en in 2019 nog eens 81. Dat schiet dus niet op. Eind vorig jaar heeft de fractie van het CDA daarom gewerkt aan een motie ‘Kansen voor woningbouw’. In die motie wordt een lans gebroken voor een versnelling van woningbouw en het inventariseren van kansen voor geschikte locaties. Uiteindelijk heeft de gehele Renkumse gemeenteraad zich achter die oproep geschaard.

Het CDA vindt bouwen voor de juiste doelgroepen van groot belang en denkt daarbij met name aan jonge gezinnen en senioren. Het CDA ziet ook een relatie tussen woningbouw en het draagvlak voor onze voorzieningen zoals winkels. Meer en betere woningen voor de juiste doelgroepen betekent voorzien in een behoefte en kan ook zorgen meer reuring in de dorpen en bijdragen aan verenigingsleven.

Waarom zijn de woningen nog niet gebouwd? De afgelopen jaren is er in toenemende mate kritiek geuit op het door de gemeente Renkum gevoerde ruimtelijke ordeningsbeleid. Ontwikkelingen kwamen uiterst moeizaam van de grond en de raadszaal was vooral een arena waarin tegenovergestelde ruimtelijke standpunten van inwoners, organisaties en raadsleden werden uitgevochten. De rekenkamer van Renkum heeft hier naar aanleiding van een door het CDA geïnitieerde motie inmiddels onderzoek naar gedaan. Bottom-line van de conclusies: Het moet helemaal anders. De gemeente zal op een andere maner regie moeten gaan voeren om inwoners en organisaties beter te betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen om draagvlak te verwerven. En de raad moet kaders stellen en zich niet met ondergeschikte details bezighouden.

In de raadsvergadering van afgelopen week zijn stappen gezet om die verandering (eindelijk) in gang te zetten. Met die belangrijke stap (echte participatie!), staan er alleen nog geen woningen. Daarvoor moeten vooral ook geschikte locaties in beeld komen en daar zijn creatieve geesten voor nodig. Een breed gedeelde wens is namelijk ook dat woningbouw niet ten koste gaat van de groene kernkwaliteiten van onze gemeente. Het is de overtuiging van de CDA-fractie dat het één het ander niet hoeft uit te sluiten als er vanuit de samenleving mooie gedragen woningbouwplannen komen die de groene kernkwaliteiten van de dorpen respecteren of zelfs versterken.   

Het CDA wil inspraak wijzigen in beginspraak. Daarom wordt u uitgenodigd om samen geschikte gebieden voor woningbouwontwikkeling aan te wijzen. Waar ziet u kansen voor woningbouw? Laat het ons weten! We helpen hiermee aan het verzamelen van input voor de door de gemeente nog op te stellen ‘kansenkaart’ die onderdeel uit zal maken van de nieuwe gemeentelijke Omgevingsvisie. Mail uw locaties naar [email protected]. Het CDA wil alle ingebrachte locaties verzamelen en als longlist ter inspiratie aanbieden aan het college om zo de discussie over de toekomst van Renkum verder vorm en inhoud te geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.