Ingezonden brieven

Brief van de CDA Voorst Denktank aan de leden 14-3-2022

Twello, 9 maart 2022

Om nog beter te signaleren wat leeft onder de burgers van de gemeente Voorst heeft onze denktank het volgende initiatief genomen.

We vragen u als CDA-lid om per thema (zie hieronder) aan te geven welke vijf onderwerpen u het belangrijkst vindt. De denktank zal op basis van de belangrijkste onderwerpen een document opstellen en dit met de fractie bespreken. U kunt uw onderwerpen doorgeven via het mailadres: [email protected]

Hieronder volgen de onderwerpen per thema.

Namens de denktank, Anton Oosterlaar

 

Denk aan ouderen wat betreft:

Huisvesting (in de breedste zin)

Medisch-huishoudelijk hulp

Armoede in kaart brengen

Eenzaamheid in kaart brengen

Financiële hulp (belasting-huur, enz.)

Gratis sport Parkeren bij woon- en leefplek

Veilig verkeer woon-en en leefplek

Ontspanning en cultuur

Dagbesteding

Tuin-huisonderhoud

Strooibeleid

Taalonderwijs

 

Denk aan jongeren wat betreft:

Huisvesting (huur en/of koop-tiny houses)

Obesitas Drank, drugs, rookbeleid

Zuipketen in de gemeente

Armoede in kaart brengen

Criminaliteit in kaart brengen

Gratis sport

Horeca overlast beheersen

Jongerendisco spel middag van 12 tot 15 jaar

Jongerendisco (19,30 uur tot 21.00 uur)

Verkeer (auto/fiets) rond scholen aanpakken

Muziek/ schaakles op school

Veilig verkeer lessen aan scholen in heel de gemeente

Ontspanning en cultuur

Winkel overlast/diefstal in kaart brengen

Nedersaksisch accepteren

 

Denk aan bedrijven/boerderijen wat betreft:

Daken met zonnepanelen promoten

Leegstaande schuren afbreken of 2e leven geven

Asbest verwijderen (promoten)

Grote boerderijen naar dubbele woonruimte

Rondom gebouwen geen afval

Aan wegen/landpaden/ weiland randen geen zwerfafval

 

Denk aan de gemeente:

Versnipperde groenstroken aan aanwonende verkopen

Te veel wazige/grijze functies binnen het gemeenteapparaat (coaches)

Autovrij centrum Twello

Dorpsplein zonder verhogingen (gelijkvloers)

 

Denk aan veiligheid wat betreft verkeer en wonen:

Eenrichtingsstraten toestaan

Rotonde Iordensweg/Dorpsstraat

Voetbalclub Voorwaarts van Kerklaan naar Zuiderlaan verplaatsen

Park voor muziek en cultuur creëren .

Veehouders zijn belangrijk voor Voorst; Jaap Uenk 6-12-2021

Veehouders zijn belangrijk voor Voorst

De gemeente Voorst telt 248 land- en tuinbouwbedrijven in 2021 met in totaal 7.730 ha cultuurgrond. De melkveehouderij is de grootste sector. Gemiddeld lopen er 106 melkkoeien per melkveebedrijf. Meer dan 90% van de oppervlakte cultuurgrond is in gebruik als grasland en voor andere voedergewassen (snijmaïs). Op 47 bedrijven in Voorst worden nog varkens, vleeskalveren of kippen gehouden.

Achter deze cijfers gaan boerengezinnen schuil die tegenwoordig vaak zowel ondernemer, manager als arbeidskracht zijn op eigen bedrijf. De landbouwproductie zorgt daarnaast voor veel aanvullend werk en inkomen. Denk bij de veehouderij aan veevoerleveranciers, afnemers en verwerkers van de landbouwproducten, agrarische loonwerkers, handel en transport, dierenartsen, accountants, banken en adviseurs. De agrarische sector is een economische motor voor een vitaal en leefbaar platteland in Voorst.

In de veehouderij moeten een aantal zaken veranderen. Daar zijn de meesten het wel over eens. Veehouders krijgen structureel te weinig betaald voor hun landbouwproducten. Terwijl jaarlijks de productiekosten stijgen door o.a. toenemende wet- en regelgeving.

Aan normale marktrisico’s zijn veehouders van oudsher wel gewend. Soms zit de (wereld-)markt mee en soms zit die tegen. Veel lastiger zijn onvoorspelbare risico’s van overheidsbesluiten met een grote impact op de bedrijfsvoering en op het toekomstperspectief. Onzekerheid hierover door “gelekte” adviezen, proefballonnetjes en beleidsplannen vreet aan boerengezinnen.

Veehouders doen al veel aan verduurzaming van de bedrijfsvoering. Zonnedaken, mestvergisting, minder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, asbestsanering, emissiearme precisiebemesting, etc. zijn daarvan het tastbare bewijs.

Door de klimaat- en stikstofcrisis heeft de overheid ingrijpende maatregelen voor veehouderijbedrijven op stapel staan. Voorst ligt ingeklemd tussen de Natura 2000-gebieden van de IJsseluiterwaarden, het Veluwe massief en de landgoederen in Brummen. Voor veehouders die willen stoppen en/of geen bedrijfsopvolger hebben, biedt een opkoopregeling wellicht soelaas. De regering wil er miljarden voor uittrekken. Met ieder stoppend bedrijf verdwijnt er echter ook werk en inkomen in de periferie.

Voor veehouders die perspectief willen, is uitkoop geen optie. De meeste veehouders zijn wel bereid te investeren in een duurzame toekomst. Maar daar moet wel enige zekerheid en perspectief tegenover staan. Alleen maar extra kosten maken voor met name publieke belangen zonder compensatie daarvoor, houdt geen bedrijf vol.

Niet alleen voor blijvende veehouders, maar ook voor de overheden inclusief de gemeente staat er de komende jaren veel op het spel. Veehouders blijven onmisbaar voor de voedselproductie, de leefbaarheid van het platteland en de zorg voor een aantrekkelijk landschap. Daarnaast blijven ze hun bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s zoals een duurzame energievoorziening, een aantrekkelijk landschap met koeien in de wei, opname van CO₂-opslag in de landbouwgronden, etc. Met (technische) innovaties is nog veel te bereiken voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Overheden zullen op basis van een heldere lange termijnvisie en aanpak vooral aandacht moeten hebben voor uitvoerbare, haalbare en betaalbare besluiten. Kennis van de veehouderijbedrijven en -sectoren is hierbij onmisbaar. Alleen dan blijven alle onmisbare functies en belangen in het landelijk gebied van Voorst het beste gewaarborgd.

Jaap Uenk, 6 december 2021, www.mestem.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.