25 mei 2022

Installatie nieuw college Voorst na Pinksterweekend

Persbericht over voortgang formatie

Installatie nieuw college Voorst na pinksterweekend

De formatie van coalitiepartijen PvdA-GroenLinks, CDA, VVD-Liberaal2000 en Voortvarend
Voorst vordert gestaag. Zoals het er nu naar uitziet ondertekenen de partijen begin juni hun
overeenkomst, aldus formateur Lidy Klein Holkenborg. Na het pinksterweekend kan in het
vernieuwde gemeentehuis aan de H.W. Iordensweg het akkoord aan de gemeenteraad
worden voorgelegd.

Het betreft een akkoord op hoofdlijnen. Dat wil zeggen dat het ruimte biedt om met
samenleving, gemeenteraad en ambtelijke organisatie de plannen voor Voorst nader in te
vullen. Er liggen flinke opgaven als het gaat om de beschikbare ruimte. Woningbouw, de
energietransitie, verkeer, economie en natuur doen allemaal een beroep op de beschikbare
ruimte. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging en het goede gesprek met de samenleving.

Dorpen en buitengebied

De coalitie heeft een positieve grondhouding naar nieuwe initiatieven. Naast de belangen
van inwoners van Twello als grootste dorp heeft het nieuwe bestuur aandacht voor
belangrijke thema’s van kleine dorpen en buurtschappen. Leefbaarheid, wonen en werken,
verenigingsleven, sociale- en verkeersveiligheid om er een paar te noemen.
De gemeente wil de kracht van dorpen stimuleren en ondersteunen.

Dorpswethouders

Goed samenspel van politici, bestuurders en ambtenaren is voor de dorpen belangrijk. In dat
kader ontvangen tien dorpsbelangenorganisaties deze week al een concept van het
coalitieakkoord met de vraag om daar op te reageren. De nieuwe wethouders willen met
regelmaat via belangenverenigingen en dorpscontactpersonen in gesprek om het
gemeentebeleid nauw af te stemmen op de wensen en ideeën in de dorpen. Het college
kent straks dorpswethouders, om de bestuurlijke lijn tussen de dorpen en de gemeente kort
te houden. Elke wethouder is op die manier verbonden aan ten minste drie dorpen.

Kompas

Het nieuwe college bestaat uit drie fulltime wethouders die samen vier coalitiepartijen
vertegenwoordigen. De vier fracties hebben afspraken gemaakt over de manier waarop een
evenwichtige samenwerking vorm en inhoud krijgt. Het coalitieakkoord gaat niet alleen in op
het samenspel binnen de coalitie, maar ook over de samenwerking tussen ambtenaren en
het bestuur. In samenspraak met de gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie wordt
daarvoor een bestuurlijk kompas ontwikkeld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.