Een betrouwbaar bestuur van Winterswijk

Landelijk loopt er een discussie over wat een betrouwbare en dienstbare overheid inhoudt. Ook in Winterswijk speelt deze discussie. Voor een goed bestuur van Winterswijk zijn de juiste bestuurders, met gevoel voor wat er speelt in Winterswijk, van groot belang.

 • Burgemeester en wethouders zijn bekwaam, integer, betrouwbaar, inspirerend en betrokken.
 • Dualisme is van groot belang om invulling te geven aan de tegenmacht van de raad als controlerend orgaan van het college.
 • Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad leggen regelmatig werkbezoeken af aan bijvoorbeeld bedrijven, maatschappelijke organisaties en verenigingen.
 • De gemeenteraad is actief en stelt heldere kaders.
 • Er komt een integrale visie (structuurvisie/omgevingsvisie) op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Winterswijk. Hierin worden woningbouw, industrie, landbouw, natuur en recreatie in samenhang bekeken en afgewogen. Belangenverenigingen en inwoners worden hierbij nauw betrokken.
 • Wat het CDA betreft stellen we een kinderburgemeester en kindergemeenteraad aan om de jeugd beter te betrekken bij de politiek. Daarnaast zorgen we voor een vervolg op de projecten met de middelbare scholen om de oudere jeugd te interesseren voor politiek.

Dienstverlening

Voor het CDA staat een dienstbare en betrouwbare overheid voorop. Dit vanuit het besef dat de gemeente er is voor de inwoners en niet andersom. Eén van de doelen voor een krachtig en sterk Winterswijk is een dienstverlening door de gemeente Winterswijk die voldoet aan de vraag van de inwoners. Dit betekent het volgende:

 • Loketten van de gemeente zijn laagdrempelig en zowel fysiek als digitaal goed en voldoende bereikbaar. Vragen en brieven worden tijdig beantwoord.
 • Er is één aanspreekpunt bij de gemeente voor ondernemers, verenigingen e.a., waar zij terecht kunnen met al hun vragen over de dienstverlening van de gemeente.
 • Kosten voor de gemeentelijke dienstverlening, waaronder leges, zijn zoveel mogelijk kostendekkend en zo laag mogelijk.  
 • Bij het nemen van besluiten wordt de inbreng van betrokkenen aantoonbaar meegewogen. Belanghebbenden worden actief betrokken. We geven hiermee invulling aan de betrokkenenparagraaf.
 • Er komt een duidelijke planning voor onze inwoners waarin staat wanneer wegonderhoud plaatsvindt (dienstbare overheid).

De gemeentelijke organisatie

De gemeente Winterswijk is voor veel zaken voor inwoners het eerste aanspreekpunt. De gemeente bepaalt ook op veel onderwerpen hoe het voor inwoners en bedrijven in Winterswijk geregeld is. Daarom vindt het CDA het belangrijk dát het in Winterswijk goed geregeld is, dat inwoners kunnen meepraten en dat de regels duidelijk zijn.

 • De gemeente informeert de inwoners op tijd en in begrijpelijke taal over wijzigingen in het gemeentelijk beleid die ze graag wil doen. De gemeente maakt ook duidelijk hoe inwoners invloed kunnen uitoefenen op de menings- en besluitvorming.
 • De gemeente houdt rekening met inwoners die digitaal minder vaardig zijn, bijvoorbeeld met het helpen bij de attenderingsservice (zodat u berichten over de buurt ontvangt) of het hebben van informatie op papier.
 • Voor initiatieven van (groepen) inwoners voor het algemeen belang is het verkrijgen van een eigen budget mogelijk.
 • Niet alles kan! We kijken kritisch naar de werkzaamheden waarvoor de organisatie wordt ingezet. Op deze manier houden we de omvang van de organisatie beperkt.

Gemeentelijke financiën

Wij streven ernaar dat in Winterswijk de uitgaven en inkomsten in balans komen om ook voor de lange termijn de gewenste zorg te kunnen leveren, zonder dat dit ten koste gaat van andere belangrijke voorzieningen. Het CDA wil een jaarlijks structureel sluitende begroting en een beheersbare schuldenlast.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.