Het buitengebied van Winterswijk is een mooi coulisselandschap en in zijn geheel een Nationaal Landschap. Wij zijn van mening dat we hier zuinig op moeten zijn.

In het buitengebied hebben we de functies wonen, werken en natuur.

Bij werken in het buitengebied maken we onderscheid in Agrarische bedrijven en niet-agrarische bedrijven. Dat doen we vanwege de specifieke omstandigheden van agrarische bedrijven.

Agrarische bedrijven

Als CDA staan wij pal voor onze agrarische ondernemers. De agrarische sector kreeg de afgelopen jaren veel over zich heen. Zo wordt er voor een oplossing van de stikstofcrisis vooral gekeken naar de veehouderij. Er wordt gesproken over halveren van de veestapel en het onteigenen van boeren. Als alle landbouw uit Winterswijk zou vertrekken dan worden de doelen nog niet gehaald. Sterker nog als heel Winterswijk wordt geëvacueerd worden de doelen nog niet gehaald. Er moet dus een andere manier komen om natuurkwaliteit te meten. Daar gaan we in Winterswijk niet over, maar we trekken wel bij landelijke politici aan de bel om de ernst van de situatie aan te geven. In de landelijke politiek begint het door te dringen dat alleen toetsen aan de KDW (kritische depositie waarde, een berekende stikstofdepositie) een heilloze weg is. Wij blijven daar aan de bel trekken!

In Winterswijk is de landbouw nog steeds de belangrijkste economische drager van het buitengebied. Dit betreft zowel agrarisch ondernemers als sectoren die daarbij horen, zoals onder andere toeleveringsbedrijven, afnemers, loonwerkers en mechanisatiebedrijven.

De Winterswijkse agrarische ondernemers zijn zich bewust van hun omgeving. In vergelijking met de rest van Nederland is het mooie landschap nadelig voor de boeren. De schaduw van bosranden en houtwallen zorgen voor lagere opbrengsten. De kleine en gerende (niet rechthoekig) percelen zorgen voor hogere bewerkingskosten. De opbrengstprijzen zijn echter gelijk. Daarom willen wij geen extra lokale regels opleggen aan de Winterswijkse landbouw. Die zouden de kostprijs alleen maar verder verhogen.

Schaalvergroting is ook in Winterswijk nodig om te kunnen blijven bestaan. De schaalgrootte van een agrarisch bedrijf zegt overigens niets over de schaalgrootte van het landschap. Door de verwevenheid van landbouw en natuur in Winterswijk zullen ook biologische ondernemers zich thuis voelen in Winterswijk. Maar dit betekent zeker niet dat de economische perspectieven voor biologische bedrijven beter zijn!

 

Natuur of biodiversiteit is in Winterswijk ook een thema. Als je niet oppast leidt dit tot discussies waar de objectiviteit ver te zoeken is. Winterswijkse deskundigen geven aan dat de biodiversiteit in Winterswijk toeneemt als gevolg van alle maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen. De agrarische sector heeft hieraan meegewerkt door natuurontwikkeling of door middel van ruiling van gronden voor natuurontwikkeling.

 

Naast de extensiverende landbouw waarbij meer landbouwgrond per dier nodig is, leggen steeds meer functies een claim op de landbouwgrond, zoals woningbouw, industrie en zonneparken. Hierdoor komt de beschikbaarheid en prijs van de landbouwgrond dusdanig onder druk te staan dat uitbreiding voor de agrariërs bijna onmogelijk wordt. Het CDA wil voorkomen dat er te makkelijk landbouwgrond opgeofferd wordt voor andere functies.

Het onderhoud van ons mooie coulisselandschap wordt voor het overgrote deel gedaan door de agrarisch ondernemers. Soms in samenwerking met de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA). Het CDA wil eventuele noodzakelijke opgaven voor natuurontwikkeling in Winterswijk in overleg doen met de agrarische sector.

Het CDA wil dat bestaande vergunningen gerespecteerd worden. Nieuwe wetgeving op het gebied van dierenwelzijn vraagt om meer ruimte per dier. Dus grotere stallen bij gelijkblijvende dieraantallen.

  • Bij vergroten van een bouwblok is het niet de bedoeling dat de gemeente naast inpassing in het landschap nog extra aanvullende eisen stelt. Die extra eisen werken kostprijsverhogend en jagen de schaalvergroting verder aan.
  • Voor de bescherming van mens, natuur en landschap zijn er provinciale en landelijke regels. Het CDA vindt dat er geen extra beperkende lokale regels mogen komen voor de agrarische sector. De bedrijfsvoering is een zaak van de ondernemer. Het is aan de ondernemer om in te spelen op de markt en zo ‘een boterham te verdienen’.
  • Bestaande vergunningen moeten gerespecteerd worden.

Stoppende agrariërs

Agrariërs die stoppen of omschakelen gaan we helpen bij de functiewisseling. Dit is altijd maatwerk, waarbij we samen kijken naar de mogelijkheden.

Niet-agrarische bedrijven in het buitengebied

Voor het starten van bedrijven in ruimten die oorspronkelijk bedoeld waren voor agrarisch werk gelden geen standaardregels maar maatwerk.

  • Mogelijke nieuwe activiteiten mogen geen vervelende gevolgen hebben voor omliggende (agrarische) bedrijven.
  • Het CDA wil graag dat niet-agrarische bedrijven zich vestigen op het industrieterrein wanneer zij een nieuw gebouw willen bouwen. Niet in het buitengebied. Zo beschermen we het landschap en voorkomen we dat het groen verandert in gebouwen. Met uitbreiding van al bestaande gebouwen wordt zeer terughoudend omgegaan. Dit wil het CDA alleen bij verbeteringen van het landschap. Dan is uitbreiding mogelijk en beschermen we het landschap.

Wegen in het buitengebied

Door de groei van de landbouw worden de landbouwmachines groter. Omdat de landbouw steeds meer oog heeft voor de natuurlijke bodemvruchtbaarheid worden de banden onder de machines breder.

  • Het CDA Winterswijk vindt veiligheid belangrijk. Om de veiligheid op het goede niveau te houden is het van belang dat de wegen voldoende breed zijn, bijvoorbeeld door graskanttegels toe te voegen. Dit voorkomt ook dat wegen stuk gereden worden. Het CDA wil de komende jaren bij de hoofdwegen waar dit noodzakelijk is graskanttegels plaatsen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.