Voor het CDA is “Rentmeesterschap” een belangrijk begrip. Om onze wereld op een goede manier door te kunnen geven aan onze kinderen, willen we goed zorgen voor onze leefomgeving. Dat kan alleen als we het samen doen en iedereen hieraan meewerkt, zowel inwoners als bedrijven. Daarbij sluiten wij aan bij het landelijk beleid om klimaatneutraal te zijn 2050. We kijken of een energieneutraal Winterswijk in 2030 nog realistisch is. Pas als iedereen mee kan doen ontstaat er breed draagvlak. Daarom willen wij dat de energietransitie voor onze inwoners haalbaar en betaalbaar blijft en niet leidt tot een tweedeling van inwoners die wel of niet mee kunnen doen.

Gezamenlijke, lokale initiatieven van bewoners en bedrijven geven wij volop de ruimte.

We zetten maximaal in op maatregelen die onze inwoners ook geld opleveren, zoals isoleren van woningen en zonnepanelen op de daken. Er wordt geen leeftijdsgrens gehanteerd voor het verstrekken van een lening voor het verduurzamen van een woning. We respecteren het huidige moratorium op grote windmolens, waardoor voorlopig geen grote windmolens geplaatst kunnen worden.

De opbrengsten van de energietransitie willen wij ten goede laten komen aan onze inwoners en bedrijven, dat betekent dat we streven naar minimaal 50% lokaal eigendom. Daarom maken we voorlopig pas op de plaats met grootschalige zonneparken waarbij het geld naar grote (buitenlandse) investeerders gaat. We willen energiearmoede voorkomen. Energiearmoede is in het geval een huishouden met enerzijds een laag inkomen en anderzijds óf hoge energiekosten óf een woning met een relatief lage energetische kwaliteit te maken heeft. Grote zonneparken (>2,5ha) krijgen geen vrijstelling meer van leges. Deze extra legesopbrengst wordt gestort in een subsidiefonds ter bestrijding van energiearmoede.

Zolang er geen goede en betaalbare alternatieven zijn, wachten we voorlopig de landelijke ontwikkelingen af als het gaat om het van het gas afhalen van bestaande woonwijken. Samen met andere bedrijven en organisaties een plan te maken om zoveel mogelijk aardgas te besparen. Nieuwbouwprojecten zijn op z’n minst aardgasvrij. Het liefst leveren ze zelfs energie op.

Van de gemeente mag verwacht worden dat het goede voorbeeld wordt gegeven door onder andere gemeentelijke gebouwen, zoals kantoren, het zwembad, scholen en sporthallen, daar waar haalbaar en betaalbaar, duurzaam te maken. Daarvoor heeft de gemeente een actueel investerings- en uitvoeringsplan. Bij de inkoop van diensten en goederen (inclusief werken) wordt rekening gehouden met duurzaamheid. Daarnaast zorgt de gemeente voor voldoende laadpalen voor elektrische auto’s, zowel in de openbare ruimte als bij gemeentelijke gebouwen.

Voor de aanpak van hittestress in het centrum en het beperken van de kwetsbaarheid bij stortbuien proberen we de Whemerbeek weer bovengronds te krijgen. Tevens verstrekken we regentonnen om inwoners te betrekken bij het vasthouden van regenwater.

Verder wordt het revolverend (=herbruikbaar) fonds ingezet zodat projecten worden gefinancierd die nodig zijn om zo snel mogelijk energieneutraal te zijn.

Naar een afvalvrije gemeente

Het uiteindelijk doel is om een afvalvrije gemeente te worden. We houden daarbij de vinger aan de pols en sturen bij waar nodig. Daar waar mogelijk stimuleren we het hergebruiken van materialen. Dit zorgt voor minder restafval.

We gaan door met het zwerfafvalproject BeestenBende voor kinderen vanaf groep 3 en de gratis compostdag houden we in stand.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.