De basis voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen is het hebben van werk en genoeg banen. Voor de werkgelegenheid, de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Winterswijk zijn bedrijven onmisbaar. De winkeliers, de bedrijven en de boeren (agrariërs) leveren een grote bijdrage aan hoe Winterswijk eruitziet en bepalen voor een groot deel de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Het CDA staat voor onze ondernemers! Daarom vinden wij het belangrijk dat het bedrijfsleven zich kan blijven ontwikkelen. Wij gaan zorgvuldig om met onze ruimte en gaan voor een gezond evenwicht tussen werken, wonen, natuur, landbouw en recreatie. Daarbij blijven we zoeken naar een goede balans tussen de mogelijkheden en  meer aandacht voor duurzaamheid. Investeren in de toekomst is immers ook investeren in de toekomst van onze kinderen.

Basismobiliteit

Het is erg belangrijk dat Winterswijk goed bereikbaar is. Zowel met het openbaar vervoer, als met de auto en fiets. Het is één van de eisen voor een aantrekkelijke, leefbare en economisch sterke regio Achterhoek.

 • Het CDA blijft zich inzetten voor een betere en veilige bereikbaarheid per spoor en ander vormen van openbaar vervoer. We zetten met name in op een betere busverbinding met Enschede.
 • De coronacrisis zorgde ervoor dat werken op afstand steeds beter mogelijk is. Winterswijk is daardoor een aantrekkelijkere vestigingsplaats geworden. De frequentie van de rechtstreekse treinverbinding tussen Winterswijk en Apeldoorn moet daarom omhoog .Dit zorgt voor een flinke verbetering van de verbinding met de Randstad.
 • De gemeente stimuleert het duurzaam vervoer, zoals het delen van een auto door meerdere mensen.
 • Van het aanvullende vervoerssysteem in de Achterhoek (ZOOV) willen we weer ‘vervoer op maat’ maken, dus vervoer van deur tot deur.

De gemeente brengt de verschillende vervoersmogelijkheden in de (eu)regio onder de aandacht van de inwoners en toeristen (VVV), zoals de buslijn naar Münster, Vreden, Südlohn en Bocholt. Zo kunnen inwoners en toeristen meer gebruikmaken van de mogelijkheden die er zijn.

Ruimtelijke ordening - verkeer – vervoer

 • Er komt een integrale visie (structuurvisie/omgevingsvisie) op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Winterswijk. Hierin worden woningbouw, industrie, landbouw, natuur en recreatie in samenhang bekeken en afgewogen. Belangenverenigingen en inwoners worden hierbij nauw betrokken.
 • Het CDA wil de wegen in het buitengebied en in de kern verbeteren. Hiervoor is het belangrijk dat het onderhoud op tijd en op een goede manier wordt gepland en uitgevoerd. Daarnaast komt er voor onze inwoners een duidelijke planning (dienstbare overheid).
 • Onderzoek zal uitwijzen of het doortrekken van de Dingstraat haalbaar en betaalbaar is en een oplossing vormt voor de verkeersproblematiek van het centrum. Cofinanciering is daarbij van groot belang.
 • De kruising Weurden/Dingstraat wordt op korte termijn aangepakt, samen met een rotonde bij de Zonnebrink/Laan van Hilbelink.
 • Wij ondersteunen een lobby voor het opwaarderen van de N18 naar 2x2 rijstroken.

Ons centrum is het kloppende hart van Winterswijk. Het levendige centrum kenmerkt zich door een divers aanbod van winkels, horeca, musea en de markt. Veel bezoekers zijn door dit aanbod in combinatie met gratis parkeren blij met ons winkelcentrum. Maar stilstand is achteruitgang. Het CDA blijft daarom volop investeren in ons centrum.

Parkeren

 • Het CDA blijft voor gratis parkeren.
 • Meer plaatsen voor kort parkeren dicht bij de winkels, zodat inwoners van Winterswijk of het buitengebied gemakkelijk een snelle boodschap kunnen doen.
 • Het creëren en behouden van voldoende invalide parkeerplaatsen blijft belangrijk.

Koopzondagen

Het CDA vindt het sociale leven van de winkeliers heel belangrijk. Daarom vindt het CDA de maandelijkse koopzondagen en de feestdagen voldoende. De koopzondagen zijn een succes, omdat vrijwel alle middenstanders meedoen. Een verandering van de koopzondagen leggen wij niet van bovenaf op. Voor een eventuele aanpassing van de koopzondagen hechten wij waarde aan de opvattingen van de winkeliers zelf.

Investeren in gastvrijheid van het centrum

Om ook in de toekomst te zorgen voor een gezellig centrum waar inwoners en toeristen graag komen, willen wij investeren in de gastvrijheid van het centrum. Wij denken daarbij aan:

 • Voldoende plekken waar mensen hun fiets kunnen parkeren. We zijn voorstander van een bewaakte fietsenstalling  met de mogelijkheid om elektrische fietsen op te kunnen laden.
 • Het aanmoedigen van en helpen bij projecten voor startende winkeliers en ondernemers. Dit doen we samen met vastgoedeigenaren en de ondernemers die er nu zijn. Hiermee wordt het vullen van (lege) panden in het centrum gestimuleerd.
 • Extra zitbankjes en prullenbakken in de bebouwde kom.
 • Actief uitvoering blijven geven aan stedelijke herverkaveling (waaronder het Weurden).
 • Het CDA is voor versterking en waar mogelijk uitbreiding van groen, zowel voor de uitstraling, als ook voor verkoeling in de zomer.
 • Voldoende werkende pinautomaten.
 • Sfeerverhoging van de markt. In overleg met horeca, winkeliers en inwoners en rekening houdend met de wensen van toeristen en bezoekers, wordt bepaald hoe de markt er uit gaat zien.
 • Bij het inrichten van de openbare ruimte houden we rekening met mensen met een beperking.
 • Als er buiten het centrumleegstand dreigt te ontstaan in bijvoorbeeld de aanloopstraten, gaan we in overleg met ABH-City kijken of een omzetting naar wonen of dienstverlening wenselijk is.

1.1. Ondernemen in het buitengebied

Het buitengebied van Winterswijk is een mooi coulissenlandschap en in zijn geheel een Nationaal Landschap.

Bij de bedrijvigheid in het buitengebied maken we onderscheid in agrarische bedrijven en niet-agrarische bedrijven vanwege de specifieke omstandigheden van agrarische bedrijven.

Agrarische bedrijven

Als CDA staan wij pal voor onze agrarische ondernemers. De agrarische sector kreeg de afgelopen jaren al veel te verwerken. Zo wordt er voor een oplossing van de stikstofcrisis vooral gekeken naar de veehouderij en wordt er gesproken over halveren van de veestapel en het onteigenen van boeren. Het is nog maar de vraag of met die maatregelen het probleem wordt opgelost.

Daarnaast is ook de biodiversiteit een thema in de media. Dit zijn vaak discussies waar de objectiviteit ver te zoeken is. Winterswijkse deskundigen geven aan dat de biodiversiteit in Winterswijk toeneemt als gevolg van alle maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen. De agrarische sector heeft hieraan meegewerkt door natuurontwikkeling of door middel van ruiling van gronden voor natuurontwikkeling.

Naast de extensiverende landbouw waarbij er per dier meer landbouwgrond is, leggen steeds meer functies een claim op de landbouwgrond, zoals woningbouw, industrie en zonneparken. Hierdoor komt de beschikbaarheid en prijs van de landbouwgrond dusdanig onder druk te staan dat uitbreiding voor de agrariërs bijna onmogelijk wordt. Het CDA wil voorkomen dat er te makkelijk landbouwgrond opgeofferd wordt voor andere functies.

In Winterswijk is de landbouw nog steeds de belangrijkste economische drager van het buitengebied. Dit betreft zowel agrarisch ondernemers als de daarmee verbonden sectoren zoals onder andere toeleveringsbedrijven, loonwerkers en mechanisatiebedrijven.

Het onderhoud van ons mooie coulisselandschap wordt voor het overgrote deel gedaan door de agrarisch ondernemers zelf. Soms in samenwerking met de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA). Het CDA wil eventuele noodzakelijke opgaven voor natuurontwikkeling in Winterswijk daarom altijd in overleg doen met de agrarische sector.

De Winterswijkse agrarische ondernemers zijn zich zeer bewust van hun omgeving. Omdat we een kleinschalig landschap en veel Natura 2000-gebieden hebben, hebben onze boeren hogere kosten. Schaalvergroting is ook in Winterswijk nodig om te kunnen blijven bestaan. De schaalgrootte van een agrarisch bedrijf zegt overigens niets over de schaalgrootte van het landschap. Door de verwevenheid van landbouw en natuur in Winterswijk zullen ook biologische ondernemers zich thuis voelen in Winterswijk. Maar dit betekent zeker niet dat de economische perspectieven voor biologische bedrijven beter zijn!

Het CDA wil dat bestaande vergunningen gerespecteerd worden. Nieuwe wetgeving op het gebied van dierenwelzijn vraagt om meer ruimte per dier. Dus grotere stallen bij gelijkblijvende dieraantallen.

 • Bij vergroten van een bouwblok is het niet de bedoeling dat de gemeente naast inpassing in het landschap nog extra aanvullende eisen stelt. Die extra eisen werken kostprijsverhogend en daardoor juist contraproductief. 
 • Voor de bescherming van mens, natuur en landschap zijn er provinciale en landelijke regels. Het CDA vindt dat er geen extra beperkende lokale regels mogen komen voor de agrarische sector. De bedrijfsvoering is een zaak van de ondernemer. Het is aan de ondernemer om in te spelen op de markt en zo ‘een boterham te verdienen’.
 • Bestaande vergunningen moeten gerespecteerd worden.  

Stoppende agrariërs

Agrariërs die stoppen of omschakelen gaan we helpen bij de functiewisseling. Dit is altijd maatwerk, waarbij we samen kijken naar de mogelijkheden.

Niet-agrarische bedrijven in het buitengebied

Voor het starten van bedrijven in ruimten die oorspronkelijk bedoeld waren voor agrarisch werk gelden geen standaardregels maar ook daar bieden we maatwerk met inachtneming van de volgende punten:

 • Mogelijke nieuwe activiteiten mogen geen vervelende gevolgen hebben voor omliggende (agrarische) bedrijven.
 • Het CDA wil graag dat niet-agrarische bedrijven zich vestigen op het industrieterrein wanneer zij een nieuw gebouw willen bouwen en niet gaan bouwen in het buitengebied. Zo beschermen we het landschap en voorkomen we dat het groen verandert in gebouwen. Met uitbreiding van al bestaande gebouwen wordt zeer terughoudend omgegaan. Dit wil het CDA alleen toestaan bij verbetering en bescherming van het landschap.

Recreatie en toerisme

Het toerisme is een belangrijke bron van inkomsten voor eigenaren van campings, hotels en vakantiewoningen, maar ook voor onze winkeliers. Winterswijk trekt veel toeristen en heeft de doelstelling om door te groeien naar 1 miljoen overnachtingen per jaar. Zij genieten volop van ons prachtige buitengebied, ons uitgebreide winkelcentrum en de verschillende musea en restaurants.

 • De campagne van 100% Winterswijk is succesvol. Het CDA ondersteunt deze campagne dan ook van harte.
 • Het CDA vindt dat recreatiebedrijven, zoals campings en bungalowparken, alleen kunnen uitbreiden als er sprake is van een bijzondere activiteit of kwaliteitsverbetering. Ook moet  de uitbreiding passend in de omgeving  zijn.
 • Recreatiewoningen zijn bedoeld voor recreatie en niet voor permanente bewoning. Het CDA zet het huidige beleid van verbod en handhaving op permanente bewoning voort.

1.2. Bedrijventerreinen

Het CDA vindt het belangrijk dat de bedrijventerreinen aantrekkelijk blijven en dat er voldoende ruimte beschikbaar is voor bedrijven om te kunnen uitbreiden. Het is namelijk belangrijk dat bedrijven in Winterswijk kunnen blijven en ook dat er ruimte is voor bedrijven die naar onze mooie gemeente willen komen.

 • Voor bedrijven die veel ruimte vragen is het van belang dat er voldoende aaneengesloten ruimte beschikbaar is. Dit betekent dat de gemeente altijd een zekere hoeveelheid industriegrond in voorraad heeft. Op basis van een integrale visie heroverwegen we de locatiekeuze voor nieuw industrieterrein. Het CDA heeft de voorkeur om aansluitend op de bestaande industrieterreinen kleinere bedrijfslocaties te ontwikkelen.
 • Nieuwe bedrijfslocaties mogen niet leiden tot leegstand op de bestaande bedrijventerreinen. Daarom wordt eerst het bestaande bedrijventerrein ingevuld voordat nieuwe locaties worden ontwikkeld. Dit wordt samen met vastgoedeigenaren proactief aangepakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.