In de Winterswijkse samenleving kan iedereen meedoen. Van jong tot oud. Het CDA ondersteunt inwoners om een waardevol, gezond en zelfstandig leven te leiden. De insteek is dat het beleid op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs wordt uitgevoerd vanuit de gedachte dat we voor elkaar zorgen. Het CDA zet in op gezonde en energieke inwoners waarbij we uit gaan van dat wat iemand nog kan en zou willen doen. We helpen hen bij wie dat niet vanzelf gaat.

Winterswijk heeft een sterke samenleving en dat moeten we in stand houden en versterken.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze gemeente. Het CDA wil daarom vrijwilligerswerk makkelijker en leuker maken.

 • Vrijwilligerswerk is van groot maatschappelijk belang. Daarom krijgt vrijwilligerswerk een stevige ondersteuning van de gemeente. Het vrijwilligerspunt, Wuh, is daarvan een voorbeeld.
 • Het CDA Winterswijk wil nog meer aandacht voor het vrijwilligerswerk, onder andere door het instellen van een gemeentelijke vrijwilligersprijs.
 • In overleg met scholen starten we een lokale campagne om jongeren enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk. Jong geleerd is oud gedaan!

Samenwerking met het sociaal domein

Kunst, cultuur en sport verbinden we nog meer aan zorg en ondersteuning (het sociaal domein), bijvoorbeeld bij het bestrijden van eenzaamheid, de deelname van statushouders aan de samenleving en gezond en plezierig ouder worden.

 • De gemeente Winterswijk biedt subsidie aan verschillende culturele organisaties en stelt prachtige sportruimtes ter beschikking aan sportverenigingen. Er is helaas ook een groep inwoners die misschien wel interesse heeft voor cultuur en sport, maar het geld niet heeft om hier aan mee te doen. Het CDA wil dat Winterswijkse verenigingen en organisaties activiteiten aanbieden aan deze doelgroep die de vereniging of organisatie geen geld kosten. Denk bijvoorbeeld aan kaartjes van voorstellingen die niet uitverkocht zijn, bezoek aan sportwedstrijden of de mogelijkheid krijgen om zelf te sporten. 
 • Kunst en cultuur gaan we meer verbinden aan het sociaal domein, bijvoorbeeld bij het bestrijden van eenzaamheid, het mee kunnen doen door statushouders in de samenleving en gezond en plezierig ouder worden.

De Post

Het CDA blijft van mening dat de toegang tot zorg en ondersteuning ‘dicht bij huis’ te vinden moet zijn en maatwerk blijft. De Post is de eerste plek voor vragen over zorg en ondersteuning en heeft daarmee een belangrijke functie voor inwoners van Winterswijk. De laagdrempelige en onafhankelijke uitstraling en samenwerking met partijen onder één dak is van groot belang. Dit willen we zo houden, dus een huisvesting van De Post blijft buiten het gemeentekantoor.

Gezondheidszorg en preventie

Het CDA is voorstander van een hoogwaardig aanbod van zorg. Om aan het toekomstige aanbod van zorgverlening te kunnen blijven voldoen is het noodzakelijk om, naast het SKB behouden, Park Achterhoek te voltooien.

 • Winterswijk zorgt voor een goed vestigingsklimaat, zodat er ook in de toekomst voldoende aanbod van zorgaanbieders is waarbij kwaliteit, continuïteit en betaalbaarheid het uitgangspunt is.
 • Wij gaan met gerichte campagnes actief op zoek naar medewerkers in de gezondheidszorg om hen over te halen om in Winterswijk te komen werken en wonen. Er zijn namelijk meer handen in de zorg nodig om voor de komende tijd voldoende zorgverleners te hebben met name in de ouderenzorg.
 • Om de toenemende vraag naar zorg aan te kunnen is het voorkomen van een zorgvraag belangrijk. Daarom zetten we meer in op preventie en een gezondere leefstijl, zodat inwoners de mogelijkheid krijgen om stappen te zetten richting een gezonde leefstijl. Financiële ondersteuning van Achterhoek in Beweging is hier een onderdeel van. Een gezondere leefstijl maakt het makkelijker om ook letterlijk makkelijker in beweging te komen, om zo meer mee te kunnen doen in de samenleving, bewuster en gezonder te worden en in staat te zijn om de juiste keuzes te maken.
 • De aanpak van fraude bij malafide zorgaanbieders krijgt meer aandacht.

Ouderenzorg

Ouderen vormen een steeds grotere groep inwoners in Winterswijk. Velen zijn op zoek naar een veilige woonomgeving, een plek met zorg in de nabijheid. Zelfstandig als dat kan maar met hulp als dat even nodig is.

 • Het CDA ondersteunt de initiatieven om meer mogelijkheden te realiseren voor wonen met zorg in de nabijheid.
 • Het moet beter inzichtelijk worden wat de wensen van ouderen zijn wat betreft wonen en zorg.
 • Voor ouderen gaan we inzichtelijk maken waar zij welke zorg kunnen vinden.
 • Winterswijk wordt een dementievriendelijke gemeente. Het aantal mensen met dementie zal ook in Winterswijk toenemen. Wij willen er klaar voor zijn en in kunnen spelen op de toenemende zorg voor deze groep. Een dementievriendelijke gemeente zet zich actief in om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Ook vergroot de gemeente de kennis van dementie binnen de eigen organisatie en de gemeenschap, bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen.

Om ouderen zolang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen, moeten er voldoende mogelijkheden voor dagbesteding zijn.

Kansengelijkheid voor jongeren

Wij vinden dat het voor de kansen van onze jongeren niet uit mag maken waar je wieg heeft gestaan. Een veilige omgeving om op te groeien is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom ondersteunen wij ouders bij de opvoeding van hun kinderen en helpen bij het nemen van verantwoordelijkheid. Daarnaast zijn wij voorstander van programma’s die preventief werken, bijvoorbeeld voor het voorkomen van (vecht)scheidingen. Het CDA vindt dat we moeten blijven investeren in het Preventieplatform Oost Achterhoek.

Voor de ontwikkeling van jongeren is het belangrijk om lid te kunnen zijn van een vereniging. Hierdoor komen jongeren in contact met anderen. Ons streven is dat elk kind en jongere lid is van 1 vereniging.

Steeds meer jongeren weten ook SPOT jongerenwerk te vinden waar ze terecht kunnen met diverse vragen, bijvoorbeeld over drugs en armoede.

Gezinsregisseur

Investeren in ondersteuning en zorg voor ouders blijft belangrijk. Goede zorg voor ouders is een voorwaarde voor de goede zorg van kinderen. De aandacht voor het welzijn van de ouders staat centraal, naast alle aandacht voor het opvoeden. Preventieve hulp (hulp waarmee problemen worden voorkomen) kan gezinnen helpen en ondersteuning bieden. Hiervoor is er een gezinsregisseur. De gezinsregisseur is onderdeel van het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam is er niet alleen voor gezinnen, maar is ook een aanspreekpunt voor verenigingen.

 • Het CDA gaat de rol en de mogelijkheden van de gezinsregisseur verder versterken, zodat gezinnen beter kunnen worden geholpen.
 • De samenwerking tussen ouders, (speciaal) onderwijs, kinderopvang en (jeugd)zorg is belangrijk en wordt indien nodig versterkt.

Onderwijs

Voor het basisonderwijs vindt het CDA het belangrijk dat de scholen goed bereikbaar zijn. En dat er voldoende keuzevrijheid is voor ouders om de school te kiezen die bij hun kinderen past. Daarom investeren wij in de kwaliteit van de onderwijshuisvesting en de omgeving.

Winterswijk heeft namelijk te maken met een groot aantal verouderde scholen. Daarnaast zitten meerdere scholen onder de minimumnorm van 100 leerlingen. Het is belangrijk om met hen in gesprek te gaan over hoe zij aan kijken tegen deze ontwikkeling. Om van daaruit samen tot een beleid te komen wat reëel is, maar waarbij ook zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de wensen van leerkrachten en ouders die betrokken zijn bij deze scholen. Onze jeugd heeft de toekomst. Gelijke kansen en goed onderwijs zijn basisvoorwaarden.

Een goede samenwerking tussen onderwijs, (jeugd)zorg, cultuur en sport is essentieel.

 • Het CDA stimuleert scholen om, waar mogelijk, het voortbestaan te verzekeren door samen te gaan met andere scholen of integrale kindcentra te vormen, waarbij kinderopvang, onderwijs en een goede gymzaal samengaan. Belangrijk daarbij is om hierbij uit te gaan van een inclusieve samenleving, de menselijke maat te hanteren en ruimte te bieden aan de kinderen om te voorkomen dat er grote leerfabrieken ontstaan. Het kind moet echt centraal staan!
 • Voor de buurtschappen geldt dat de scholen van groot belang zijn voor de leefbaarheid. Daarom spant het CDA zich maximaal in om buurtschapsscholen te behouden. Dit gaat samen met woningbouw in de buurtschappen en gesprekken met de buurtschapsorganisaties.
 • We investeren in een natuurspeelpark voor kinderen, waar ze risico’s kunnen nemen en waar het nemen van verantwoordelijkheid en creativiteit wordt gestimuleerd.

Iedereen kan meedoen

De belofte van zorg voor elkaar doen we ook als samenleving en als gemeente Winterswijk. We vormen met elkaar die samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten. Een samenleving waar de zorg voor onze ouderen, zieken en gehandicapten goed geregeld, en waar mogelijk onderling vormgegeven, is. Op die manier kan iedereen meedoen.

Armoedebeleid

Armoede pakken we aan. Het CDA wil dat iedereen zicht heeft op een betere toekomst.

 • Alhoewel er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in de bestrijding van armoede, ontbreekt een samenhangend plan. Een ‘deltaplan armoede’ is nodig om armoede écht aan te pakken. Onderdelen daarvan zijn de aanpak van laaggeletterdheid, energiearmoede, leefbaarheid, gezondheid en welzijn en de aanpak van eenzaamheid.
 • Grote zonneparken (>2,5ha) krijgen geen vrijstelling meer van leges. Deze extra legesopbrengst wordt gestort in een subsidiefonds ter bestrijding van energiearmoede.

Eenzaamheid

Het CDA vindt dat eenzaamheid moet worden teruggedrongen. Niemand wil eenzaam zijn.

 • Het CDA wil een aanpak om eenzaamheid onder de inwoners van Winterswijk terug te dringen. Dat vraagt om ondersteuning en een actieve benadering. Het gaat daarbij o.a. om ontmoeting en verbinding. Mooie voorbeelden hiervan zijn de wandelgroepen, brei- en kookclubs.
 • Verenigingen worden ondersteund in het herkennen en signaleren van eenzaamheid.
 • Het CDA ziet mogelijkheden om met (bestaande) ontmoetingsplekken in de wijk eenzaamheid terug te dringen en de mensen die zich eenzaam voelen hierop te attenderen. Hierbij hebben we ook aandacht voor de vrijwilligers. We gaan hen helpen om de problemen te kunnen signaleren.

Werk

Het hebben van werk, en daarmee structuur, sociale omgang en een inkomen, draagt in hoge mate bij aan het welzijn van mensen.

 • Als mensen vanuit een uitkering aan het werk gaan, kunnen zij er financieel op achteruitgaan. Het CDA geeft inwoners die vanuit de bijstand aan het werk gaan een premie, zodat het verschil tussen bijstand en inkomen uit werk wordt vergroot en extra kosten die werkenden hebben, zoals kleding en reiskosten, worden gecompenseerd.
 • Het is helaas niet realistisch om aan te nemen dat alle oudere werklozen een nieuwe, vaste baan kunnen vinden. Vaak zijn deze mensen wel op een andere manier in de samenleving actief, bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger. Het CDA vindt dat die inzet waardering verdient van de samenleving. Daarom zijn werkzoekenden boven de 65 jaar, die structureel en gedurende meerdere dagen per week vrijwilligerswerk doen of mantelzorg bieden, niet meer verplicht om te solliciteren.

Mantelzorgers

Het CDA gaat mantelzorgers zo goed mogelijk ondersteunen en helpen om hun werk te kunnen uitvoeren.

 • Het CDA wil dat de mantelzorgondersteuning en de waardering blijft en dat de mantelzorgers jaarlijks verwend worden op de dag van de mantelzorg. Wij denken hierbij niet alleen aan een geldbedrag, maar ook aan een evenement.
 • De gemeentelijke organisatie wordt een mantelzorgvriendelijke organisatie en is daarmee een voorbeeld voor andere werkgevers.
 • Mantelzorgers ondersteunen we door hen met elkaar te verbinden om ervaringen te kunnen delen en hulp bij vragen over zorg te kunnen beantwoorden.
 • Er zijn voldoende mogelijkheden voor mantelzorgers om even op adem te kunnen komen.

Hulpverleners

Het CDA wil dat de gemeente structureel aandacht schenkt aan de veiligheid van hulpverleners, zoals politie, handhavers, brandweer en ambulancepersoneel.

 • Agressie tegen hulpverleners of het schenden van hun privacy vindt het CDA absoluut niet kunnen. Dit moet worden voorkomen of bestreden. Het CDA vindt dat er onderzocht moet worden op welke manier we hiervoor kunnen zorgen.
 • Veiligheid (geen verkeersveiligheid) krijgt meer aandacht, waarbij het begint met monitoring: ‘Hoe veilig voelt de inwoner zich in Winterswijk?’ en ‘Welke stappen kan de gemeente Winterswijk zetten om het gevoel van veiligheid te vergroten?’

Samenwerken met kerken en geloofsgemeenschappen

Het CDA heeft veel waardering voor het werk dat kerken en geloofsgemeenschappen verzetten voor mensen die het minder makkelijk hebben. Met name op het gebied van armoedebestrijding en eenzaamheid spannen de kerken zich enorm in. Hierbij kunnen de kerken soms hulp bieden waar dit voor de gemeente niet (meer) mogelijk is. Omgekeerd kunnen de kerken inwoners doorverwijzen naar de reguliere hulpverlening.

 • De gemeente kan nog meer de samenwerking zoeken met kerken en geloofsgemeenschappen binnen Winterswijk om daarmee kennis en ervaringen te delen en goede initiatieven te steunen.
 • Het CDA ondersteunt de kerken en geloofsgemeenschappen die met hun vrijwilligers veel doen voor mensen in armoede en schulden. Initiatieven om inwoners te helpen ondersteunen wij.

Zelfstandig het dorp in

Om zo lang mogelijk zelfstandig te zijn is een goed begaanbare weg belangrijk.

 • Het CDA gaat het dorp beter bereikbaar maken voor slechtzienden, rolstoel- en rollatorgebruikers. Voldoende parkeerplaatsen horen daar ook bij.
 • De gemeente ondersteunt een groep van (ervarings)deskundigen om hiermee aan de slag te gaan en hier zo verbetering in aan te brengen.
 • Winterswijk wordt een dementievriendelijke gemeente.
 • Woon-zorgvoorzieningen zijn goed toegankelijk en bereikbaar. De locatie moet in een centrale “warme” omgeving staan met natuur of winkels in de omgeving en goede loopverbindingen.

Asielzoekers en integratie van statushouders

Het CDA is voorstander van het bieden van opvang van vluchtelingen in onze gemeente. Winterswijk heeft om die reden al veel jaren een asielzoekerscentrum (AZC). De steun van onze inwoners is daarvoor absoluut nodig. Het CDA houdt daarom rekening met de belangen van omwonenden van het AZC als er opnieuw moet worden gekeken naar het aantal asielzoekers dat in het AZC mag wonen.

Nieuwe Winterswijkers

Nieuwe inwoners worden welkom geheten in onze gemeente.

 • Voor het CDA betekent zorg voor de nieuwe Winterswijkers een goede opvang en hen op weg helpen in hun nieuwe gemeente.
 • Het mee kunnen doen in de samenleving is een belangrijke voorwaarde voor het integreren van nieuwe Winterswijkers met of zonder een migratieachtergrond. Vanuit een goede ‘Naoberplicht’ helpt de gemeente de nieuwe inwoners met inburgeren door een inburgeringsdag te organiseren waarop kennis gemaakt kan worden met Winterswijk.
 • Nieuwe Winterswijkers met een migratieachtergrond worden door de gemeente ondersteund met het leren van de Nederlandse taal. Om de stap naar betaald werk kleiner te maken helpt de gemeente met het vinden van werkervaringsplaatsen. Zo leren zij direct de (Achterhoekse) cultuur kennen. Hiervoor kunnen ook vrijwilligers (maatjes) worden ingezet om de nieuwe Winterswijkers te helpen snel hun plek te vinden in onze gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.