We zien dat de afgelopen jaren heel veel in Nederland een markt is geworden. Dat lijkt wel mooi want dan zou iedereen gelijke kansen hebben. Als we even verder denken is dat natuurlijk helemaal niet zo. De kansen zijn vooral voor de mensen met veel geld of hoge inkomens. Wij willen voorkomen dat de Winterswijkse volkshuisvesting ten prooi valt aan de gure tucht van de markt.

We zien dat er meer beleggers in de markt zijn voor de goedkopere huizen. De prijzen van deze huizen worden daardoor opgedreven en voor starters met middeninkomens al weer moeilijker bereikbaar.

Diezelfde starter kan niet kopen, maar vervolgens wel voor hogere maandlasten huren.  De huisvestingswet biedt oplossingen om dit tegen te gaan. We kunnen in Winterswijk een huisvestingsverordening vaststellen. Dan kun je voorkomen dat beleggers de goedkopere huizen kopen. Dat heeft twee voordelen nl, de prijs wordt minder opgedreven en de starters hebben meer kans. Als CDA gunnen wij de jongeren de goedkopere woningen!

We gaan de woningbouw afstemmen op de wensen die er bij de inwoners zijn. Voor senioren worden woningen zo gebouwd dat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast is er ook een grote groep senioren die niet meer in een groot huis wil wonen. Als er doorstroming kan ontstaan, komen er voor starters en jonge gezinnen betaalbare woningen beschikbaar.

  • Het CDA wil dat er snel voldoende betaalbare woningen komen voor starters op de woningmarkt en jonge gezinnen, zodat Winterswijk een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft. Daarnaast zorgt het voor voldoende personeel voor de Winterswijkse bedrijven.
  • Voldoende betaalbare woningen voor senioren, bij voorkeur rondom het centrum, zodat de doorstroming op de woningmarkt wordt gestimuleerd.
  • Om de doorstroming een impuls te geven stellen we een ‘doorstroommakelaar of doorstroomcoach’ aan. 
  • We zien graag dat mensen met een binding met Winterswijk makkelijker een woning kunnen vinden. We onderzoeken of het instellen van een Huisvestingsverordening daarbij kan helpen.
  • Het CDA gaat de bouwgrond die de gemeente in voorraad heeft speciaal inzetten voor het bouwen van goedkope woningen.
  • We zetten ons in om woningen geschikt te maken om langer zelfstandig in te kunnen blijven wonen (=levensloopbestendig). We zorgen voor goede en duidelijke informatie met de mogelijkheden, ook over de financiering.
  • Het CDA wil verschillende groepen mensen met elkaar verbinden. In de ideale wijk wonen jongere mensen naast oudere mensen en staan koop- en huurwoningen naast elkaar. Op deze manier kunnen mensen elkaar helpen; de kracht van naoberschap.
  • Bij de nieuwbouwlocaties wordt vooral gekeken naar vrijkomende plekken in het dorp, zoals Ribeslocatie, De Schakel, Vredensehof en Narcisstraat. Binnen de grenzen van de bebouwde kom kunnen nog circa 1000 woningen worden gebouwd, waarbij een groene uitstraling mogelijk is. Grote uitbreidingslocaties in het buitengebied zijn daardoor vooralsnog niet nodig.

Verbetering oude wijken

CDA Winterswijk gaat meer werk maken van het opknappen van de oude wijken. Wij willen een concreet plan voor Winterswijk! De gemeente is er om samen met bewoners en De Woonplaats deze plannen uit te werken en uit te voeren waarbij de huizen duurzamer worden. Zo voorkomen we dat bewoners met energiearmoede te maken krijgen. Daarnaast zorgen we dat jong en oud meer door elkaar komen te wonen en er meer groen in de wijk komt.

Extra mogelijkheden om te wonen in de buurtschappen

Het CDA vindt dat leefbaarheid belangrijk is in de buurtschappen. De omgevingsvisie voor het buitengebied is hierbij een leidraad.

  • In de buurtschappen worden voor met name jongeren betaalbare mogelijkheden geboden om nieuwe woningen te bouwen. Dit doen we bijvoorbeeld door bij een gestopte agrariër 3-of-4-onder-één kap woningen op het erf toe te staan als vervanging van de bedrijfsgebouwen. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe locaties aansluitend aan de kernen. Met nieuwe woningen in het buitengebied versterken we ook de leefbaarheid.
  • Daarnaast bieden we ruimte voor ‘Uuthuuskes’. Dat zijn kleine flex-huurwoningen die bestemd zijn voor jongeren die een sociale of maatschappelijke binding hebben met een buurtschap en zelfstandig willen gaan wonen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.