20 december 2019

De noodklok luidt voor de ouderenzorg

In de media lezen we berichten vanuit de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) dat de noodklok wordt geluid rondom ouderenzorg. Tijdens de raadsvergadering van maandag 16 december heeft het CDA daarom een aantal vragen aan het college gesteld over de ouderenzorg in onze gemeente.

Naar verwachting stijgen de kosten de komende jaren én dalen de inkomsten. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met het nieuwe abonnementstarief voor ondersteuning; een vaste bijdrage voor de WMO van €17,50 per vier weken. Maar ook met de vergrijzing, met het beleid om mensen langer thuis te laten wonen en met de mindere beschikbaarheid van mantelzorgers.

Onze vragen:

  • Is er een duidelijk beeld van de Zutphense situatie voor de komende jaren?
  • Gaat dit nog tot extra problemen leiden in het licht van de huidige bezuinigingen (we hebben het nu immers veelal over jeugdzorg)?
  • Zijn er naar de toekomst toe voldoende (aangepaste) woningen voor ouderen beschikbaar?

Wethouder Mattijs ten Broeke heeft hier gelijk op gereageerd. "Momenteel wordt er door verschillende gemeenten in Nederland een model ontwikkeld om de kosten voor WMO goed in kaart te brengen. De gemeente Zutphen volgt dit op de voet. Op de korte termijn zijn er voor de gemeente wel financiële tekorten te verwachten door de invoering van het abonnementstarief. Extra bezuinigingen zijn echter niet voorzien, wel worden de problemen aangekaart bij het rijk. In de huidige woonvisie is er aandacht voor de woningen voor ouderen. Momenteel is de gemeente bezig met het opstellen van een plan van aanpak om de huidige en verwachte woonbehoeften voor ouderen in kaart te brengen".

Het lijkt er op dat de gemeente Zutphen oog heeft voor oudere inwoners. De komende tijd blijft het CDA de ontwikkelingen echter goed volgen. Wij zullen mogelijke zorgen of problemen direct aankaarten bij het college en andere instanties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.