Zorg en Welzijn

Bij ons staan mensen centraal. Mensen moeten steeds meer en langer voor zichzelf zorgen. Gingen ouderen vroeger naar het bejaardentehuis, tegenwoordig willen ouderen zelf bepalen waar en met wie ze willen wonen. Wij steunen en stimuleren ouderen die in hun eigen woning en leefomgeving willen blijven wonen. Wij vinden het belangrijk dat er voor deze inwoners voldoende activiteiten, voorzieningen zijn en zorg dichtbij is. Sociale wijkteams spelen hier een belangrijk rol in. Geld voor zorg moet besteed worden aan zorg. In Midden-Groningen mag geen enkel kind of jongeren buiten de boot vallen. Wij vinden het belangrijk dat jongeren op tijd de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dit geldt ook voor jongeren ouder dan 18 jaar. Iedereen moet actief kunnen meedoen in de samenleving. Ook jongeren met een beperking. Wij maken ons hier hard voor en stimuleren werkgevers om deze jongeren in dienst te nemen.

Zorg en ondersteuning

De nieuwe taken op zorggebied vragen meer maatwerk. Wij stimuleren een goede samenwerking tussen professionele hulpverleners in de sociale teams en vrijwilligersorganisaties. Het Rijk wil dat gemeenten zorggelden de komende jaren efficiënter besteden. Alleen door samen te werken kan Midden-Groningen dat waar maken. Wij vinden het belangrijk dat mensen voor elkaar zorgen, en willen aandacht voor overbelaste mantelzorgers. Deze mantelzorgers willen we ontlasten door het oprichten van een mantelzorgloket. Als de zorg voor een naaste in de knel komt, kan de gemeente bijspringen. Wij willen zorg dichtbij mogelijk maken, bijvoorbeeld door het bieden van ruimte hiervoor in bestemmingsplannen en bij het afgeven van vergunningen. Met minder regels bij de inkoop- en aanbestedingsprocedures maken wij zorg op maat mogelijk. Wij kiezen voor woon- en zorgvormen dichtbij als zelfstandig wonen niet meer mogelijk is. Met de blijvers-lening voor aanpassingen aan een woning stellen we oudere inwoners in staat om in hun eigen huis te blijven wonen.

Jeugdhulp

Preventie is voor ons erg belangrijk. Wij willen dat de gemeente kinderen met problemen zo vroeg mogelijk in beeld krijgt. Door op tijd de goede hulp te bieden, geven we kinderen de kans zich zonder zorgen verder te ontwikkelen. Om goed in beeld te krijgen wie hulp nodig heeft, willen we de samenwerking tussen sociale teams, het consultatiebureau en scholen verbeteren. Wij willen jongeren die jeugdhulp krijgen ook na hun achttiende verjaardag blijven ondersteunen. Niemand valt tussen wal en schip als de gemeente zorgt voor een warme overdracht van jeugdzorg naar Wmo. Wij maken ons hier sterk voor.

Participatie

Meedoen in de samenleving is voor bijna iedereen belangrijk. Werk speelt daarbij een grote rol. Voor inwoners, jong en oud, die een afstand hebben tot betaald werk willen wij kansen op beschutte werkplekken creëren en ze daarbij helpen. Wij willen voorkomen dat jongvolwassenen met een lichte beperking thuis komen te zitten. Dat kan door ze intensief te begeleiden nadat ze van school komen. Werkgevers willen wij helpen met de administratie die op ze af komt als ze iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen. De gemeente Midden-Groningen moet stimuleren dat ieder bedrijf in de gemeente Midden-Groningen tenminste één inwoner met een arbeidsbeperking in dienst neemt.

Openbaar vervoer

Wij willen dat alle inwoners als ze dat willen, kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Een goed aanbod van toegankelijk openbaar vervoer, goede verbindingen tussen de dorpen en de kern van Hoogezand waar het gemeentehuis gevestigd is, vinden wij daarom belangrijk. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.