04 november 2022

Algemene beschouwingen

De begroting 2023 en de meerjarenraming van de gemeente Landgraaf zijn op 3 november 2022 unaniem door de raad vastgesteld.

Structureel investeren in Landgraaf. Voor 2023 wordt maar liefst 4,4 miljoen euro ruimte vrijgemaakt voor nieuw beleid, waarvan 1,4 miljoen structureel. Er kan worden ingezet op meerdere (kleinere) intensiveringen van bestaand en nieuw beleid.

Het doet het CDA deugd dat er door een meerderheid van de raad is ingestemd met het raadsvoorstel om te komen tot een Noodfonds Energiearmoede waarop onder bepaalde voorwaarden door zowel inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen een beroep kan worden gedaan.

Daarnaast zijn wij verheugd dat de raad heeft ingestemd met een drietal door ons ingediende moties.

Motie buurtdeal die mooi aansluit bij "Baas in eigen buurt" uit ons verkiezingsprogramma. College heeft opdracht gekregen te onderzoeken of burger- en overheidsparticipatie bij wijze van experiment uitgerold kunnen worden in onze gemeente. U als inwoner de mogelijkheid bieden iets met uw eigen leefomgeving te doen, variërend van bijvoorbeeld de aanleg van een zelf te onderhouden rozenperkje, tot de aanleg van een jeu-de-boulesbaan in uw wijk.

Motie Week Zonder Afval 2023: verdere reductie van onze afvalberg, bewustwording van de mogelijkheden van een circulaire economie. Vuil trekt vuil aan. In een schone omgeving zie je een verandering van de mindset. Samen Landgraaf nog schoner maken.

Motie Stimuleren circulariteit bouw: Hergebruik van materialen bij sloop en werken met duurzame materialen ter minimalisering van de CO2 uitstoot. Kostenbesparend en duurzaam voor het milieu.

CDA Landgraaf dankt het ambtenarenapparaat en college voor al het harde werk dat is verricht voor de totstandkoming van de begroting 2023 en de meerjarenraming.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.