Werken aan een duurzame omgeving

WERKEN AAN EEN DUURZAME OMGEVING

We hebben de aarde in bruikleen van onze kinderen en kleinkinderen. Daarom vindt het CDA dat we er zuinig mee om moeten gaan. Dit betekent onder andere een goede balans tussen bouwen en groen. Maar ook voorrang en ondersteuning geven aan initiatieven die de duurzaamheid bevorderen. Eeen positieve stap is dat we in de afgelopen periode de gescheiden afvalinzameling hebben gestimuleerd door DIFTAR 1) in te voeren. 

 

Ik stem op het CDA omdat…

 

het CDA particulier en openbaar groenafval niet meer het label afval wil geven, maar het zo doelmatig mogelijk in wil zetten als grondstof voor de productie van compost dan wel als basis voor de winning van energie;  

het CDA van mening is dat hergebruik van afval moet worden gestimuleerd. Gebruiksgoederen worden zoveel mogelijk na gebruik in hun grondstof-componenten ontleed en in de markt afgezet. Het voorterrein van het milieustation in Giessen wordt gebruikt door Wava/!GO 2) en het Kringloopcentrum om een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van deze doelstelling. Hergebruik wordt de norm; 

we stimuleren gescheiden afvalinzameling waar mogelijk met inzet van verenigingen;

we de afvalstoffenheffing structureel en aanzienlijk willen verlagen. Dit wordt onze inzet bij het afsluiten een nieuw contract afvalinzameling in 2017;

de gemeente heeft een actief beleid bij het voorlichten van ondernemers en inwoners bij het realiseren van duurzaamheidsinitiatieven;

het beheer van de openbare ruimte wordt zo veel mogelijk chemievrij en wordt in nauw overleg met de bewoners van de dorpen (dorpsraden) uitgevoerd;

we werken actief samen met de agrarische ondernemers én agrarische natuurverenigingen t.b.v. de inrichting van onze buitengebieden.

in aansluiting op de verklaring van Dussen het gebruik van duurzame energie uitgangspunt is. Het streven is, dat 20% van de huishoudens in 2020 over eigen duurzaam geproduceerde elektriciteit beschikt. Om doelstellingen te halen wordt gezocht naar coöperatieve samenwerkingsvormen in nauw contact met de bewoners en dorpsraden. Wij zijn voor zonnecollectoren op passende gebouwen en dan het liefst collectief;

we geven inwoners én ondernemers die zelf energie opwekken de ruimte en nemen barrières weg bij gezamenlijke initiatieven van buurten, verenigingen, corporaties en bedrijven;

een eventuele waardevermeerdering van onroerende zaken als gevolg van het aanbrengen van zonnepanelen niet moet worden doorberekend in de OZB;

we passen zo veel mogelijk zuinige verlichting toe.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.