Zorgen met elkaar voor elkaar

ZORGEN MET ELKAAR VOOR ELKAAR

Als jongeren, gezinnen of ouderen in problemen komen dan is het belangrijk dat de samenleving een vangnet vormt voor allen die dit nodig hebben. Hierbij wordt eerst kritisch gekeken wat we zelf of met elkaar kunnen doen voordat we overheidszorg aanspreken.

In Wijk en Aalburg is met  Maaswaarden een zorgcomplex gerealiseerd waar we trots op zijn. Toch zullen steeds meer zorgtaken aan huis uitgevoerd moeten worden. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de verantwoordelijkheid van een aantal taken vanuit de centrale overheden overgeheveld naar de gemeente. Het betreft hier de jeugdzorg, grote delen van de AWBZ, zoals begeleiding voor verstandelijk gehandicapten en delen van de zorg aan huis. Deze taken moeten uitgevoerd worden met veel minder geld dan wat de landelijke overheden er nu aan uitgeven. Meer cliënt gericht, efficiënter en goedkoper. Dit is een hele grote omslag, een kanteling. Het CDA Aalburg vindt dat onze gemeente moet blijven samenwerken met de ‘Dongemond-gemeenten’ in West-Brabant. Tegelijkertijd is de gemeente lokaal goed bereikbaar, aanspreekbaar en zichtbaar.  Bij realisatie van deze taken hebben we naast de professionele inzet van deskundigen de ondersteuning, betrokkenheid en inbreng van vrijwilligers en mantelzorgers nodig.  Wij willen die krachtig ondersteunen.

Het CDA gelooft dat de steeds groter wordende groep ouderen een kans is voor de economie. Het CDA spreekt daarom niet meer van ‘vergrijzing’, maar van ‘verzilvering’ van een schat aan ervaring, kennis en kunde van onze ouderen. In Aalburg mag het nooit zo zijn dat ouderen vereenzamen of jongeren geen kansen krijgen. Wij maken ons hard voor ondersteuning van de mantelzorgers en willen de levenservaring van ouderen koppelen aan de dynamiek en het leren van de jeugd. 

Ik stem op het CDA omdat…

• Ieder mens telt

• De gemeente een actief beleid heeft om ouderen betrokken te houden in de samenleving.

• De zorg  zo dicht mogelijk bij huis georganiseerd wordt.

• Binnen de gemeente een zorgloket aanwezig is met lokale expertise op het gebied van maatschappelijke ondersteuning (WMO) en jeugdzorg.

• We  lokale ondernemers stimuleren bij het plaatsen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt of een beperking

• We  mensen die een bijstandsuitkering ontvangen willen activeren om naast hun uitkering zich in te zetten voor de medemens. Dit kan in de vorm van vrijwilligerswerk.

• Ook al gaan ontwikkelingen snel, wij oog blijven houden voor de kwetsbaren in onze gemeente.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.