Ons bestuur

ONS BESTUUR 

‘INLEVEND, BENADERBAAR EN BETROUWBAAR’ 

Een goede relatie met en een goed samenspel tussen bestuur en burgers wordt steeds belangrijker voor het wederzijds vertrouwen.  

Het CDA Best vindt goed bestuur een voorwaarde om optimale dienstverlening en producten te kunnen leveren die afgestemd zijn op de wensen en behoeften van onze inwoners/ondernemers. Goed bestuur dient een gewaardeerde partner te zijn/blijven in de regio. Daarnaast heeft het bestuur eigen verantwoordelijkheden en taken, zoals zorgen voor veiligheid, handhaven van de wet maar ook een vangnet zijn voor hen die dat nodig hebben. Om de afstand tussen u en het bestuur verder te verkleinen, pleiten wij nog voor een aantal verbeterslagen.  

Zo kunnen en moeten de communicatie en informatievoorziening vanuit de gemeente naar onze inwoners verbeteren. Nog te vaak worden doelgroepen niet of onvoldoende bereikt. En als dat al gebeurt, dan is de gebruikte ambtelijke taal vaak een grote hindernis.  

Een ander punt ter verbetering is het een feit dat inwoners en ondernemers gefrustreerd raken door kennelijk overbodige bureaucratie binnen onze gemeente. Wij pleiten voor het instellen van een club van betrokken inwoners die dit gaat oppakken. Deze club checkt de effectiviteit en doet voorstellen ter opheffing c.q. vermindering. 

Wij hebben de afgelopen raadsperiode een prima samenwerking ervaren tussen college en raad en raad onderling die we graag willen continueren; natuurlijk met inachtneming van elkaars rollen en een open bestuursstijl. 

Het spreekt voor zich dat er continu geïnvesteerd moeten worden in de verdere verbetering van de gemeentelijke organisatie en personeelsbezetting, zodat die in lijn is/blijft met de door ons voorgestane professionele en klantgerichte dienstverlening. De benodigde capaciteit moet zijn afgestemd op het uitvoeren van realistische en betaalbare ambities. 

Vaak geldt: wat goed is voor de regio is goed voor Best en andersom. Het CDA Best vindt dat onze gemeente voldoende bestuurskracht heeft om een zelfstandige gemeente te blijven maar we zoeken bewust de samenwerking met de buurgemeenten en de regio (o.a. Stedelijk Gebied Eindhoven en Brainportregio) om synergie te behalen. Gezamenlijk kunnen we zo bovenlokale uitdagingen het hoofd te bieden zoals op gebied van werkgelegenheid, veiligheid, bereikbaarheid en innovatie.  

Financieel gezien is Best momenteel gezond en dat willen we met het oog op de toekomst zo houden. Zorgen voor de financiële toekomst van onze gemeente is met het oog op de generaties na ons een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Er komen in de komende raadsperiode nog veel uitdagingen op ons pad die we het hoofd moeten bieden. De vraag daarbij is of al onze huidige ambities nog wel haalbaar en betaalbaar zijn en of bijstelling dient plaats te vinden. Die keuzes zullen wij als CDA Best niet uit de weg gaan. Wij huldigen het standpunt dat we duurzaam moeten omgaan met onze (beperkte) financiële middelen en dat er sprake moet blijven van goede risicobeheersing. Een structureel sluitend huishoudboekje en ruim voldoende reserves om tegenslagen te kunnen opvangen en noodzakelijke investeringen te doen maken daar onderdeel van uit. 

CDA Best wil 

  1. verder werken aan een betrouwbaar, inlevend en transparant bestuur. 

  2. de communicatie en informatie vanuit het bestuur verbeteren. 

  3. continu investeren in de verdere verbetering van kwaliteit van de gemeentelijke organisatie en personeelsbezetting.  

  4. dat Best een zelfstandige gemeente blijft. 

  5. een club van betrokken inwoners die overbodige bureaucratie aanpakt. 

  6. verdere samenwerking zoeken met buurgemeenten en de regio. 

  7. dat duurzaam met onze financiële middelen wordt omgegaan met het oog op de generaties na ons. Hierbij horen een sluitend huishoudboekje en voldoende reserves. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.