Onze Best(s)e samenleving

ONZE BEST(S)E SAMENLEVING  

‘EEN STERKE SAMENLEVING MET BETROKKEN INWONERS’ 

Het CDA Best is trots op onze gemeente die vooral een sterke samenleving is doordat inwoners, verenigingen, clubs, ondernemers en maatschappelijke organisaties goed gedijen in een klimaat dat de gemeente heeft gecreëerd. Ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan onze samenleving waar we open staan voor nieuwe inwoners en deze ook gastvrij ontvangen. Een samenleving die gebouwd is op saamhorigheid, gedeelde waarden en gedeelde verantwoordelijkheid: een parel in de regio waar het goed leven, werken, wonen en recreëren is en waar we er samen voor zorgen dat iedereen kan meedoen.  

Wij vinden dat we blijvend moeten investeren in onze samenleving om de onderlinge betrokkenheid verder te versterken. Er zijn namelijk altijd verbeterslagen te maken. Zo constateren wij dat u zich nog regelmatig te weinig gehoord en te weinig serieus genomen voelt. Er wordt (nog) te weinig gebruik gemaakt van uw kracht als mondige inwoner. Daarom vinden wij dat er (nog) meer ruimte moet komen voor eigen initiatief en dat vrijwilligers(organisaties) nog meer uitgedaagd mogen worden. Bijvoorbeeld door meer participatie in publieke taken en het zelf bedenken en uitvoeren van innovatieve en creatieve dienstverleningsvormen waarbij de gemeente de regie neemt en faciliteert. Wij pleiten voor een ruim werkbudget om dit alles te stimuleren en te ondersteunen.  

Uw mening doet ertoe. Zo vinden wij bijvoorbeeld ook dat u (inwoners, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties) betrokken moeten worden bij de totstandkoming en de tussentijdse evaluatie van het beleidsakkoord. Daarnaast pleiten wij ervoor dat er, liefst dicht bij u in de buurt, meer openbare voorlichtings- en participatiebijeenkomsten worden georganiseerd over belangrijke thema’s zoals duurzaamheid, wonen, herinrichting stationsgebied, omgevingswet et cetera.  

Wij willen u, jong of oud, als betrokken inwoners nog meer betrekken bij en enthousiasmeren voor de lokale politiek. De Jeugdraad is daar een goed voorbeeld van maar ook de debattraining op het Heerbeeck College en de cursus Politiek Actief. CDA Best vindt dat we alle (vrijwilligers)organisaties en (sport)clubs moeten koesteren en faciliteren want zij zijn de stille kracht achter het sociale gezicht van onze gemeenschap. Iedere euro die we daarin investeren levert een veelvoud aan maatschappelijk rendement op.  

CDA Best wil 

 1. Meer ruimte voor eigen initiatief en meer participatie in publieke taken. 

 2. U meer betrekken bij en enthousiasmeren voor de lokale politiek.  

 3. Meer openbare voorlichtings- en participatiebijeenkomsten in de wijk(en). 

 4. U betrekken bij de totstandkoming en tussentijdse evaluaties van het beleid voor de komende 4 jaar.  

 5. Blijvend investeren in onze (vrijwilligers) organisaties o.a. door een werkbudget voor innovatie en creatieve ideeën.  

‘IN EEN LEEFBARE EN VEILIGE OMGEVING’  

Een leefbare en veilige leefomgeving is een voorwaarde om fijn en ongestoord te kunnen wonen, recreëren, sporten en ontmoeten. Daarom vindt het CDA Best dat de (basis)voorzieningen kwalitatief goed op orde en in de buurt moeten zijn zoals de zorg, onderwijs, sportaccommodaties, ontmoetingsruimtes, winkels et cetera. Wij zijn trots op en koesteren onze groenvoorzieningen, ons buitengebied, ons cultureel erfgoed en de mogelijkheden sport, cultuur en kunst te beoefenen en te recreëren. We willen al deze basisvoorzieningen op kwalitatief hoog niveau houden en promoten. Daarbij past ook onze fietsambitie waarbij goede en veilige fietspaden en goede verbindingen vanzelfsprekend moeten zijn.  

Om een leefbare veilige omgeving verder gestalte te geven willen wij fysieke en sociale veiligheid meer bevorderen. Wij willen de inzet van buurtmonitors/buurtcoaches, jongerenwerkers en combinatiefunctionarissen intensiveren. Dit werkt vaak preventief om vormen van overlast en criminaliteit te voorkomen en kan bovendien de weerbaarheid van onze inwoners laten toenemen.  

Leefbaarheid heeft tenslotte ook te maken met zo weinig mogelijk geluidsoverlast en schone lucht. Daarom accepteren wij geen overschrijding van de lopende afspraken met Eindhoven Airport over luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Wij zijn voorstander van (verantwoorde) verlaging van de nu geldende reguliere snelheden voor wegen zowel in als buiten de bebouwde kom alsook op de om ons heen liggende snelwegen. Tenslotte maken wij ons sterk om houtstook te ontmoedigen c.q. te verbieden aangezien houtstook ten koste gaat van welzijn van mens, dier en natuur. 

CDA Best wil: 

 1. Alle (basis)voorzieningen op kwalitatief hoog niveau houden. Ook in de buurten. 

 2. De Groenvoorzieningen en het buitengebied als groene poort tot het Groene Woud en recreatiemogelijkheden behouden en in samenhang promoten met ons cultureel erfgoed, sport, cultuur en kunst en de laagdrempeligheid daarvan.  

 3. Geen overschrijding van afspraken met Eindhoven Airport over luchtkwaliteit en geluidsbelasting.  

 4. Houtstook actief ontmoedigen, omdat dit ten koste gaat van welzijn van mens, dier en natuur. 

 5. Versterking van de rol van buurtcoaches en jongerenwerkers om vormen van overlast  en criminaliteit tegen te gaan. 

 6. Veiligheid fietsers en voetgangers waarborgen; met name bij scholen en in het centrum.

 7. Een goede leefomgeving bevorderen waarbij duurzaamheid en betaalbaarheid  centraal staan.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.