Wonen en duurzaamheid

WONEN EN DUURZAAMHEID 

‘EEN DAK BOVEN HET HOOFD IS EEN RECHT’ 

De woningmarkt zit momenteel geheel op slot. Starters komen nog nauwelijks aan bod. De vraag naar sociale huur- en koopwoningen en het huren of kopen in het middensegment overstijgt het aanbod fors. Versnelling in de woningbouw is noodzakelijk waarbij rekening moet worden gehouden met de veranderende behoeften van de inwoners zoals voor kleinere (levensloopbestendige) woningen gericht op één- en tweepersoonshuishoudens. Daarmee willen we graag de doorstroming vanuit de huidige eengezinswoningen voor jonge gezinnen bevorderen. We moeten de omslag maken naar duurzaam, betaalbaar, passend en kleiner wonen voor alle doelgroepen (jongeren, ouderen, mensen met beperkingen, arbeidsmigranten et cetera). Wij vinden een evenwichtige verdeling en spreiding van de voornoemde doelgroepen over de wijken belangrijk, inclusief de benodigde voorzieningen. Het “dorpse” karakter moet behouden blijven. 

Het CDA Best wil: 

 1. de versnelling in de woningbouw voortvarend voortzetten waarbij duurzaamheid en betaalbaarheid gemeengoed is en waarbij het “dorpse” karakter behouden blijft.  

 2. grote en kleine initiatieven vanuit de samenleving voor vernieuwende manieren van wonen zoals Tiny houses, levensloopbestendige woningen, zorgwoningen voor kwetsbare jongvolwassenen, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap stimuleren en faciliteren. Inbreiding voor uitbreiding.  

 3. dat de gemeente in samenspraak met de woningstichtingen tot afspraken komt om de doorstroming beter te organiseren, scheefwonen tegen te gaan en om woningsplitsing mogelijk te maken. 

 4. dat blijvend gezocht wordt naar mogelijkheden om leegstaande panden om te verbouwen naar woningen voor starters, statushouders en arbeidsmigranten. 

 5. startersleningen of andere vormen zoals Slimmer kopen voor bestaande en nieuwbouw promoten. 

 6. een evenwichtige verdeling en spreiding van woningen voor de verschillende doelgroepen over de wijken.  

‘DUURZAAMHEID VRAAGT OM DUIDELIJKHEID, REALISME EN BETAALBAARHEID’ 

Dat we allemaal zorgvuldiger moeten omgaan met water, lucht, energie, grondstoffen, natuur en landschap staat voor het CDA Best als een paal boven water. Dat zijn we verplicht aan de generaties die na ons komen. Als we ons daar allen van bewust zijn helpen alle beetjes: van minder tegels en meer groen in de tuin, van elke fles in de glasbak, de thermostaat een graadje lager tot scheiden van afval et cetera. Dat alles is niet genoeg om de landelijk opgelegde duurzaamheiddoelstellingen te realiseren. De gemeente moet haar rol pakken als stimulator en facilitator richting de inwoners en ondernemers. Die verlangen betrokkenheid, goede communicatie, participatie en duidelijkheid over wat er van de samenleving wordt verwacht en hoe dat fasegewijs in de tijd kan worden gerealiseerd. Kortom, draagvlak creëren. Willen we inwoners meekrijgen dan zijn duidelijkheid, realisme en betaalbaarheid van doorslaggevend belang. De gemeente dient als aanjager zelf het goede voorbeeld te geven. Denk hierbij aan het leggen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. 

CDA Best wil: 

 1. dat inwoners met inspraakavonden en andere participatievormen nauw betrokken worden bij de duurzaamheidsopgaven en mogelijke oplossingen in de tijd gezien. 

 2. dat de gemeente als aanjager en facilitator zelf het goede voorbeeld geeft. 

 3. dat het nieuwe gemeentehuis een schoolvoorbeeld wordt van realistische duurzaamheidstoepassingen. 

 4. de woonomgeving zo groen mogelijk inrichten en het buitengebied als vitaal gebied beschouwen en daarnaar handelen.  

 5. niet meteen aardgasvrij maken van woningen, maar eerst gaan voor het zelf minder verbruiken van gas door het goed isoleren en vervolgens verduurzamen.  

 6. dat wordt onderzocht hoe duurzaamheidsmaatregelen op een betaalbare manier gerealiseerd kunnen worden en dat duidelijk te communiceren.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.