Zorgen voor elkaar

ZORGEN VOOR ELKAAR 

‘DE MENS CENTRAAL’ 

Zorgen voor elkaar omvat een breed palet aan onderwerpen zoals maatschappelijke ondersteuning, jeugd en jongeren, onderwijs- en kinderopvang, welzijn en gezondheid, minimabeleid, schuldhulpverlening, participatie en werk en inkomen. Het CDA Best vindt dat de mens daarbij altijd centraal moet staan waarbij iedereen meetelt en mee moet kunnen doen naar vermogen. We streven naar een inclusieve samenleving. Daarbij hebben wij als CDA Best altijd een speciaal oog voor de zwakkeren in onze samenleving. CDA Best is er trots op in de afgelopen raadsperioden wethouders geleverd te hebben die, in goede samenwerking met de Raad en maatschappelijke partners, een stevige basis hebben weten te leggen voor het borgen van adequate zorg voor iedereen.  

CDA Best wil: 

 1. dat de mens altijd centraal staat in denken en doen bij het verlenen van zorg en ondersteuning. 

 2. dat iedereen meetelt en mee kan doen naar vermogen; een inclusieve samenleving. 

 3. dat iedereen, zoveel als mogelijk, de regie over het eigen leven houdt. 

 4. dat er altijd speciale aandacht is voor de zwakkeren onder ons. 

‘GOEDE ZORG IN EIGEN DORP MET MENSELIJKE MAAT’ 

Zorg moet dicht bij huis georganiseerd worden zodat deze goed aansluit bij de persoonlijke keuzes van mensen: passende zorg. Op deze wijze kunnen inwoners zo lang mogelijk de regie houden over hun eigen leven. Wij willen dat niemand in de kou blijft staan en dat wachtlijsten zoveel als mogelijk worden voorkomen. We verwachten dat iedereen maximaal gebruik maakt van de eigen kracht en willen die versterken. Zij die zich desondanks niet weten te redden, kunnen rekenen op ondersteuning op sociaal -, financieel - of zorggebied. 

De laatste jaren is stevig ingezet op het nog doelmatiger en doelgerichter laten verlopen van de processen binnen het sociaal domein. Ondanks al die inzet zien we dat, vooral door de toenemende vergrijzing, de vraag naar zorgvoorzieningen steeds verder toeneemt. Ook signaleren we dat er nog steeds sprake is van relatief veel eenzaamheid, (verborgen) armoede waar ook kinderen onder lijden, laaggeletterdheid en een brede vraag naar mantelzorgers en ondersteuning daarvan. Om deze urgente problematieken aan te pakken vindt het CDA Best verdere samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties onderling en de professionele zorg noodzakelijk, vooral gericht op preventie en vroegtijdige signalering.  

CDA Best wil:  

 1. passende zorg op maat en dicht bij huis.  

 2. niemand in de kou laten staan waarbij wachtlijsten tot een minimum beperkt blijven. 

 3. blijvend de eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners aanspreken en bevorderen. 

 4. slagvaardig eenzaamheid, laaggeletterdheid en (stille) armoede verder aanpakken. 

 5. een breed lokaal offensief inzetten om mantelzorgers (jong en oud) te ontzorgen en vormen van respijtzorg te stimuleren en te faciliteren. 

 6. initiatieven steunen die onze gemeente nog dementievriendelijker maken.  

 7. het minimabeleid minimaal op huidig niveau handhaven en tevens extra aandacht voor preventie van schuldenproblematiek met name onder jongeren.  

 8. voortvarend het seniorenbeleid implementeren in samenwerking met de senioren.  

 9. de lokale samenwerking verder bevorderen gericht op het ondersteunen en betrekken van kwetsbare mensen bij onze gemeenschap.  

 10. ruim baan voor nieuwe woon-zorginitiatieven. 

 11. meer rustpunten (bankjes) en openbare toiletten in het centrum 

 12. nog meer inzet op preventie en vroegtijdige signalering. 

‘INVESTEREN IN JEUGD EN JONGEREN LOONT’ 

Met het grootste deel van onze jeugd en jongeren gaat het gelukkig goed. Ze zijn gezond, worden uitgedaagd op school, hebben een sociaal leven en voelen zich in het algemeen gelukkig. Het CDA Best wil blijvend investeren in onze jeugd want zij zijn de toekomst. Goed passend en breed onderwijs in een veilige omgeving biedt ruim baan voor het ontwikkelen van talenten om uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners. Het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, scholen en voorzieningen zoals kinderopvang en peuterspeelzalen, willen wij verder bevorderen waarbij het Ondersteuningsteam Best (OTB) een belangrijke rol speelt. Een goed samenspel tussen betrokken inwoners en professionals is daarbij erg belangrijk. Wij vinden dat de toegang tot zorg zo georganiseerd moet worden dat deze snel en adequaat dicht bij huis kan worden verleend. ‘Licht’ waar het kan en ‘zwaar’ waar het moet. CDA Best vindt wachtlijsten in de jeugdzorg onaanvaardbaar.  

Het CDA Best wil: 

 1. verdere samenwerking tussen basisscholen, huisartsen en het Ondersteuningsteam Best (OTB) stimuleren. 

 2. integrale kind centra (IKC’s) versterken als de vindplaats in de aansluiting met het sociaal domein.  

 3. waar nodig de juiste hulp op maat en dicht bij huis bieden aan jeugdigen en hun ouders. 

 4. dat beschikbaarheid spoedhulp gewaarborgd blijft. 

 5. leerlingenvervoer faciliteren waarbij het belang van het kind voorop staat. 

 6. dat al op jonge leeftijd wordt gestimuleerd dat een leven lang sport en bewegen voor iedereen belangrijk is. Initiatieven daartoe steunen wij. 

 7. dat op scholen een curriculum komt voor alle leerlingen waarbij thema’s als kunst, cultuur, muziek, duurzaamheid, burgerschap et cetera aan bod komen.  

 8. dat onderwijs, jeugdinstellingen en gemeente nauw samenwerken bij het ontwikkelen en uitvoeren van preventieprojecten zoals rondom drugs, alcohol en het versterken van de eigen weerbaarheid.  

 9. goede en veilige speelmogelijkheden in de eigen buurt stimuleren.  

 10. meer ruimte geven aan de professionals voor innovatieve en creatieve ideeën. 

‘STIMULEREN PARTICIPATIE NAAR VERMOGEN’ 

Werk en werkgelegenheid zijn belangrijk voor zowel het verkrijgen van inkomen maar ook voor de zelfontplooiing en de sociale contacten. Inwoners die daar niet of slechts deels door eigen kracht in slagen kunnen moeten kunnen rekenen op passende ondersteuning op maat. Het leveren van een maatschappelijke tegenprestatie vinden wij in lijn met de verleende ondersteuning en zorgt zowel voor sociale contacten als binding met de samenleving. 

Het CDA Best wil: 

 1. gemeente en bedrijven stimuleren om, vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. 

 2. extra aandacht voor passend werk voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, 

 3. dat mensen die het, ondanks alle inspanningen en eigen kracht, niet lukt om aan werk te komen kunnen rekenen op ondersteuning, waarbij een maatschappelijke tegenprestatie mag worden verwacht.  

‘EEN VINGER AAN DE POLS’ 

Best beschikt over diverse organisaties die actief zijn binnen het sociale leven in Best, zoals de adviesraad Sociaal Domein, de seniorenraad, het gehandicaptenplatform. Zij vormen mede onze ogen en oren en kunnen het beste uitleggen hoe inwoners de zorg ervaren en wat er nog aan schort.  

CDA Best wil: 

 1. optimaal gebruik maken van de bestaande expertise en adviezen van betrokken organisaties en deze organisaties ondersteunen en faciliteren. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.