11 november 2022

Begroting 2023: de letterlijke beschouwing van het CDA door fractievoorzitter Karlijn van den Berg

Gisteravond werd door de gemeenteraad vastgesteld waar in 2023 het geld van Breda naar toe gaat. Vanuit de 11 fracties werden er 30 z.g. moties besproken en daarvan zijn er 19 aangenomen. Het college van Burgemeester en Wethouders kan aan de slag! De context en het perspectief om dit alles vooral samen te (blijven) doen, leest u hieronder. De bijdrage van onze fractievoorzitter Karlijn van den Berg als letterlijke beschouwing van het CDA Breda. U vind deze hieronder 1-op-1:

Voorzitter, terwijl duizenden kilometers verderop mensen vechten voor hun leven, we een kilometer verder daar de gevolgen live van meekrijgen, vechten ook onze eigen Bredase inwoners, vrijwilligersorganisaties en MKB-ers op het moment tegen de hoge lasten die crises met zich meebrengen. Dat vraagt om een begroting die degelijk is en aandacht geeft aan de uitdagingen van de dag en aan de uitdagingen die nog op ons afkomen. Als CDA Breda vinden we daarom in deze tijd vooral de volgende pijlers belangrijk: realisme, actualiteit, daadkracht en flexibiliteit. En vanuit dit perspectief hebben we ook naar de begroting gekeken.
Voorzitter, we leven in een bijzondere tijd. Een tijd waarin we niet onbeperkt geld uit kunnen geven aan prestigeprojecten voor het imago van onze stad naar de wereld om ons heen, maar waarin we moeten zorgen dat de basisbehoeften voor een zo breed mogelijke groep op orde zijn. We zullen dan ook vanaf nu realistisch moeten kijken hoe we ons geld besteden. Aan wie en aan wat.
Voorzitter, aan de ene kant moeten we achterstanden inhalen in de openbare ruimte maar gaan we ook projecten afmaken, zoals de talentenhal en het doortrekken van de Mark. Aan de andere kant proberen we een steeds groter wordende groep die in de problemen dreigt te komen te ondersteunen. Want wat we zien is dat niet alleen onze inwoners met een laag inkomen het moeilijk hebben, maar ook bij inwoners met een modaal inkomen het water tot aan de lippen komt door de stijgende kosten. Dat is de realiteit waarin we nu leven en dat is dus ook waar we als gemeente voor aan de lat staan.
Dit vereist daadkracht en tevens flexibiliteit. Meebewegen met de laatste ontwikkelingen. De actualiteit moeten we scherp in het oog houden en daar moeten we op in kunnen spelen. Dat mag ons daarentegen niet doen afwijken van onze koers om Breda mooier, sterker en beter te maken. Ook voor de toekomst moeten de plannen door kunnen gaan. Beide organiseren we dichtbij en met de inwoners. We doen het samen voor een Breda dat we door kunnen geven. Wat het CDA Breda vindt en terugziet in de begroting is dat Breda en haar dorpen bereikbaar moeten blijven voor alle mensen met verschillende vervoerswensen. Het heeft geen zin alternatief vervoer op te dringen als inwoners of gasten met de auto naar Breda willen komen. Dat is de realiteit. We faciliteren daar waar nodig. Geven aandacht aan de auto maar ook aan de fiets, aangevuld met de benenwagen en het deelvervoer. Het college neemt volgens ons de juiste stappen en doet dat vanuit een realistisch beeld. De stad mooier maken door meer blik uit het zicht te krijgen maar niet door het blik uit de stad te verbannen.
Daarnaast zien we dat de realisatie van de MFA en de Doelen dichterbij komt. Twee accommodaties die onze dorpen nodig hebben ten behoeve van de lokale samenleving om te kunnen sporten, maar ook om evenementen in de buurt te kunnen organiseren. En zijn we verheugd dat het college werkt aan een Deltaplan Arbeidsmarkt (toevallig onze motie), want voldoende geschoold personeel is voor veel werkgevers een zorgelijk dossier. Tel daarbij de inflatie en de gestegen energieprijzen bij op en de zorgen zijn compleet. We zijn blij dat daar hard gewerkt wordt voor een oplossing.
Binnen het zojuist geschetste kader ligt een uitdagend, maar ook sterke begroting om verder te bouwen aan ons Breda.


Binnen de begroting zijn er drie punten die vanuit het CDA Breda extra aandacht en een specifieke motie verdienen.
(1) Als eerste de vrijwilligers. Wat misschien met een paar zinnen in de begroting is opgenomen, is voor ons van onschatbare waarde; de extra ondersteuning voor vrijwilligers. Als partij die Breda niet alleen als 1 stad ziet, maar ook als een gemeente van verschillende dorpen en wijken, zien we dat de saamhorigheid in elk dorp en elke wijk gevoed wordt door vrijwilligers. Mensen die zich belangeloos in willen zetten voor een ander, die ervoor zorgen dat verenigingen bestaansrecht hebben en op volle toeren kunnen draaien. Die zorgen voor zinvolle activiteiten en feestelijke evenementen. En vaak de bescheidenheid zelve zijn en een compliment wegwuiven omdat ze simpelweg vinden dat hun bijdrage vanzelfsprekend is. Deze mensen, deze verenigingen en stichtingen willen we helpen. Niet alleen hun bijdrage aan de samenleving moet als vanzelfsprekend worden ervaren, maar ook de ondersteuning en de waardering vanuit de gemeente. 
(2) Als tweede punt openbare ruimte. Omdat we geen oneindig diepe zakken hebben met onbeperkte middelen vindt het CDA dat we gericht de buitenruimte moeten aanpakken. Laten we dus eerst gaan kijken waar de aanpassingen het hardst nodig zijn op het gebied van veiligheid en toegankelijkheid samen met de inwoners. Dat kan met een gedegen schouw, een heldere 0-meting die uitsluitsel biedt over de staat van de Bredase buitenruimte. Op deze manier kunnen we gericht ons geld inzetten met de hoogste effectiviteit en tegelijkertijd werken aan een duurzame leefbaarheid in wijken of dorpen. Het is hard nodig. We hebben wat in te halen. Om de juiste dingen te doen binnen de financiële kaders. Het moge duidelijk zijn dat klimaatadaptatie en groen in de overwegingen worden meegenomen.
(3) Last, but (zeker) not least het dossier wonen. In de laatste periode hebben we veel in de steigers gezet maar is er helaas te weinig gerealiseerd en is er scheefgroei ontstaan in de verschillende woningtypes. Veel vrije sector en te weinig sociaal en middelduur. We moeten hier een kanteling teweegbrengen en met de huidige uitdagingen zoals, bouwkosten, spoedzoekers en stikstof vereist dit onderwerp veel aandacht, inzet en creativiteit. Dus we zijn blij dat het college stug doorpakt met het plannen en bouwen van woningen. Met gelukkig een gezonde verdeling, in lijn met de landelijke richtlijnen. Om dit allemaal overzichtelijk en toekomstgericht te kaderen ligt er in 2023 een woonvisie, die in onze ogen een bijdrage moet leveren aan een eerlijke en betaalbare woningmarkt. Zoals al aangehaald zal op basis van de meest actuele ontwikkelingen op dit gebied één en ander ook niet zonder slag of stoot gaan. Laten we de juiste discussie voeren en constructief kijken naar wat er wél kan. De actualisatie van de starterslening is voor het CDA al een mooie stap in de ondersteuning van starters en de doelgroepenverordening kan helpen bij de toewijzing aan jongeren en ouderen van nieuwbouwwoningen in dorpen en wijken. Een leven lang wonen in eigen dorp of wijk komt steeds dichterbij. We kijken ook met veel belangstelling naar de invoering van de opkoopbescherming en de resultaten daarvan. Ook zal het niemand verbazen dat het CDA blij is dat het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) ook daadwerkelijk ingezet kan worden als instrument om woningen te bouwen. Wij hopen dat een actualisatie van het grondbeleid hiervoor ook mogelijkheden biedt in de vorm van voorfinanciering van gronden ten behoeve van jonge kopers.

Tot slot. De begroting 2023, waarin de zojuist genoemde onderwerpen een plek hebben gekregen en waarin de pijlers realisme, actualiteit, daadkracht en flexibiliteit terugkomen stemt ons tevreden. We kijken uit naar de uitwerking van de plannen en de op te stellen visies om deze gezamenlijk te vorm te geven en belangrijker nog; om deze om te zetten in daden! 
Dank u wel voorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.