18 maart 2018

Het CDA brengt generaties samen. Onze speerpunten voor 50-plussers:

Het CDA is een brede volkpartij die jong en oud samenbrengt. Vanuit de overtuiging dat we samen verantwoordelijk zijn voor onze maatschappij zetten wij generaties niet tegen elkaar op, maar brengen ze juist samen. Daardoor vinden we oplossingen die de hele samenleving dienen en waarin iedereen een plaats èn een taak heeft.

Dat betekent opkomen voor de belangen van alle leeftijdsgroepen. Dit zijn daarom onze speerpunten voor 50-plussers:

ZORG&WELZIJN

De gemeente biedt via het verenigingsloket hulp aan verenigingen en stichtingen bij het vinden, waarderen en binden van vrijwilligers. Mantelzorgers krijgen extra aandacht, worden extra ondersteund en kunnen via een steunpunt hun vragen kwijt. Respijtzorg wordt uitgebreid. Een mantelzorgpas geeft mantelzorgers de mogelijkheid gratis of met korting gebruik te maken van diensten, cultuur en/of evenementen.

We willen mantelzorgers ook ondersteunen door hen te ontzorgen; er moet meer ruimte komen voor respijtzorg en dagopvang. Mantelzorgers moeten worden betrokken bij het keukentafelgesprek. Zij moeten een belangrijke rol krijgen in het proces waarbij goed wordt gekeken naar de mogelijkheden van het verlenen van zorg.

De komende jaren zetten we in op het bouwen of aanpassen van meer geschikte en voldoende senioren en – (mantel)zorgwoningen zodat mensen in hun vertrouwde omgeving zorg krijgen.

Indien ouderen of zieken (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, moet vervangende zorg snel zijn geregeld.

We willen eerder ingrijpen bij verpleeg- en verzorgingshuizen als deze kwaliteitsafspraken niet nakomen.

We verbeteren routegeleiding, hebben voorkeur voor ondergrondse tracés, obstakelvrije wandelpaden en voorzieningen in de wijken en dorpen op ‘strategische plekken’ voor minder valide mensen.

RESPECT, CULTUUR EN TRADITIE

We willen de aandacht en waardering voor onze veteranen en de positie van defensie op diverse platforms vergroten. Inzet voor de nationale en internationale veiligheid is een groot goed waar wij blijvend dankbaar voor zijn

We willen stimuleren dat ieder kind tijdens zijn of haar schooltijd in ieder geval één keer het Stedelijk museum Breda heeft bezocht om het verhaal van onze geschiedenis te leren kennen. We zetten in op de beste zorg voor het Bredase materiële erfgoed, met een erfgoedbeleid als basis.

WONEN

Inwoners van Breda moeten zo lang mogelijk op de plek kunnen blijven wonen waar zij zelf graag willen. Dit betekent het meer levensloopbestendig maken van woningen en het investeren in voorzieningen dichtbij. Wij zetten in op meer seniorenwoningen en mantelzorgunits.

VEILIGHEID

De afgelopen jaren is het onderhoud van de openbare ruimte in onze gemeente onder de maat geweest. Onze gemeente kan mooier, veiliger en duurzamer worden door te investeren in de openbare ruimte (verbeteren speellocaties, versterken openbaar groen en pleinen, behouden monumenten, benutten leegstaande gebouwen, e.d.).

We zetten sterk in op het bestrijden van geluidsoverlast en criminaliteit. We zetten cameratoezicht in waar nodig. Overlastgevers moeten door woningcoöperaties sneller uitgezet worden. Jongeren die overlast veroorzaken krijgen een taakstraf in eigen wijk. Gemeente en politie moeten meer aandacht besteden aan het tegengaan van babbeltrucs. Buurtpreventie moet beter ondersteund worden.

Wij willen de drugsgerelateerde criminaliteit en overlast sterk verminderen. Helaas denkt niet iedere partij daar hetzelfde over:
www.breda.nl/stemhulp
Stelling: “Als gemeente legale wietteelt faciliteren voor coffeeshops”

CDA: Oneens
We willen veiligheid in onze buurt door het drugsgebruik in de stad stevig terug te dringen. Wij zijn daarom tegen het plan om wietteelt te legaliseren in Breda. Coffeeshops moeten verdwijnen bij kinderrijke plekken en uit woon- en winkelgebieden.
50PLUS: Eens “Zodra dit juridisch mogelijk is, stemt 50PLUS daarmee in.”

WERK

Met ondernemers(organisaties), vakbonden, onderwijs en UWV maken we een plan om vooral oudere werkzoekenden (> 55jr.) nieuwe kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Het CDA wil in de komende bestuursperiode 1000 mensen extra aan het werk helpen uit deze groep.
Door invoer van het meester/gezel principe in het onderwijs verbinden we talentontwikkeling van jongeren en ouderen.

BEREIKBAARHEID

We willen investeren in de bereikbaarheid van het centrum, parkeertarieven moeten naar beneden, verschillende fiets- en wandelroutes moeten toegankelijker en verbeterd worden.

We zetten in op goed Openbaar Vervoer (OV) en goede bereikbaarheid van ziekenhuizen en betaalbare parkeerlocaties. Het CDA wil een plezierig en laagdrempelig openbaar busvervoer en wil tevens de taxiservice op een hoger kwalitatief en betaalbaar niveau stimuleren.

EENZAAMHEID

Eenzaamheid is een groot sociaal probleem. Daarvoor lanceerden wij een actieplan tegen eenzaamheid.
Het actieplan bevat onder andere een huisbezoek aan Bredase 75 plussers (minstens 1 keer per jaar) om de zorgbehoefte in kaart te brengen. Verder willen we een brede publiekscampagne opzetten, vrijwilligers gratis trainen om bij te dragen aan het tegengaan van eenzaamheid en jongeren via het onderwijs actief verbinden met ouderen. Ook willen we in iedere wijk een zogenaamde “huiskamer” waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Daarnaast willen we alle inwoners die de gepensioneerde leeftijd bereiken actief gaan informeren over hoe zij hun talent en kennis waardevol kunnen inzetten voor de stad en haar dorpen.

Het actieplan is hier te vinden: www.cda.nl/noord-brabant/breda/actueel/nieuws/cda-lanceert-actieplan-tegen-eenzaamheid/

 

Kortom, we zijn er voor alle generaties. Ook voor u. Help ons generaties verbinden. Stem op 21 maart CDA

Ons hele verkiezingsprogramma vindt u hier: www.cda.nl/noord-brabant/breda/actueel/nieuws/verkiezingsprogramma-cda-breda-bekend/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.