09 februari 2018

Huib Jansen: Zorgvudigheid geboden bij toezegging budget citymarketing

Gisteren bij de gemeenteraad werd het budget voor citymarketing besproken. Opmerkelijk dat hier zonder plan zoveel geld aan toegezegd kon worden, zonder dat eigenlijk goed uitgedacht is waar dit geld precies voor bedoeld is en hoe citymarketing dit zou moeten organiseren. Vrijwilligers en verenigingen in de gemeente moeten bij het organiseren van dergelijke, maar ook veel kleinschaligere plannen, een papierwinkel aanleveren die veel groter is, voordat er ook maar zo'n toezegging zou kunnen worden gegeven. Daarom kwam fractielid Huib Jansen met de volgende bijdrage:

Voorzitter, het CDA is voor goede Citymarketing en wil daar genoeg geld voor vrijmaken en persoonlijk, als zoon van een oud voorzitter van de VVV Breda heb ik ook van huis uit meegekregen, dat dit noodzakelijk is. Het CDA overweegt het amendement te steunen, en wel om de volgende redenen:

-         De organisatie is nog niet compleet. Voornamelijk de bemensing van de raad van toezicht en programma/advies raad met stakeholders.

-         Er is nog geen duidelijk plan van aanpak. Wat mij betreft zou de belangrijkste opdracht een toename van het aantal bezoekers aan onze mooie stad, wijken en dorpen moeten beogen. 

Deze twee punten vindt het CDA essentieel, maar ook eenduidigheid voor onze inwoners staat bij ons hoog in het vaandel, want bij een subsidieaanvraag van welke stichting of groepering dan ook (meestal ook nog door vrijwilligers gerund), ook al gaat het maar om een bedrag van € 500,00 vragen we van alles. Zoals:

-         Waar is het geld voor nodig plan/onderbouwing.

-         Begroting

-         Uittreksel K.v.k. Hoe zit de organisatie in elkaar.

-         Overzicht vermogen.

-         Etc.

Het kan toch niet zo zijn dat er met twee maten wordt gemeten. Ik doe hierbij een dringend beroep op de wethouder dat hij de raad toezegt dat hij de extra 175.000 nog niet overmaakt voordat de plannen van de Citymarketing organisatie bekend zijn  en en deze besproken zijn met de raad,  krijgen we deze toezegging niet,  dan doe ik een moreel beroep op u raadsleden om het amendement te steunen en als Citymarketing organisatie zijn plannen klaar heeft,  een nieuw verzoek vanuit het college dan opnieuw te beoordelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.