13 april 2019

#Mobiliteit: Roep om bredere dialoog visie Claudius Prinsenlaan

Visie CP-laan: Roep om bredere dialoog

 

Donderdag 11 april is in de raad uitgebreid gesproken over de gebiedsvisie Claudius Prinsenlaan. Een document dat de voorgenomen ontwikkeling in kaart brengt (komende 4-8 jaar) van het gebied rondom de Claudius Prinsenlaan, één van de belangrijkste toegangswegen van de stad.

In de oordeelsvormende sessie legde CDA met name nadruk op de participatie rondom het tot stand komen van deze visie. De plannen om het gebied verder “economisch” te ontwikkelen leverden vele zienswijzen op van bewoners uit het betreffende gebied. Zij voelden zich niet gehoord en zijn bang voor negatieve neveneffecten. Marc van Oosterbosch drong dan ook aan om de meningen en adviezen van bewoners serieus te nemen bij de verdere deelontwikkeling (de planmatige invulling). Een zorgvuldig particpatieplan dient te worden opgesteld en uitgevoerd bij iedere stap. Verder gaf van Oosterbosch mee dat er aandacht besteed dient te worden aan een aantal factoren die van invloed zullen zijn op de leefbaarheid van het gebied, te weten:

 

Verkeersregulering in de nieuwe situatie 

     Verkeersveiligheid: Juiste inrichting om handhaving mogelijk te maken

     Het voorkomen van sluipverkeer in de woonwijken

     Aandacht voor milieu-aspecten: geluid, fijnstof, CO2. 

     Mogelijke toename parkeerdruk 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.