13 december 2023

Persbericht: CDA Breda blij met aangenomen wet, gemeente kan mensen met lokale binding of vitaal beroep voorrang geven op woningmarkt

Foto bij persbericht: Senator Theo Rietkerk en burgerraadslid Antje Beers
BREDA - Op 12 december heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 aangenomen. Burgerraadslid Antje Beers geeft aan dat de fractieleden van het CDA in Breda verheugd zijn dat de voorgestelde wet de nadruk legt op het versterken van lokale gemeenschappen, het aanpakken van betaalbaarheid van woningen en het bevorderen van een gevoel van thuis in een tijd waarin de woningmarkt onder druk staat. Senator Theo Rietkerk stelt dat het wetsvoorstel het belang erkent van lokale gemeenschappen en het gevoel van thuis zijn als fundamenten voor een gezonde samenleving. Het biedt lokale overheden de mogelijkheid om maatwerk toe te passen in de aanpak van woningtekorten en de huisvestingsmarkt meer af te stemmen op de behoeften van de inwoners.
Hier zijn de fractieleden van CDA Breda heel blij mee. De lokale CDA-fractie benadrukt de cruciale maatregelen die het wetsvoorstel bevat om de woningcrisis aan te pakken. Gemeenten krijgen de bevoegdheid om bij een deel van de nieuwbouwwoningen voorrang te geven aan hun eigen inwoners of mensen met vitale beroepen, zoals politieagenten, brandweerlieden, leraren, verpleegkundigen of gevangenispersoneel. ‘Hiermee wordt beoogd de lokale binding te behouden en sociale cohesie in wijken en dorpen te versterken. Dit biedt ook meer kansen voor starters en senioren. Daarnaast draagt de wet ook bij aan het tegengaan van tekorten op de lokale arbeidsmarkt, waar wij in Breda ook mee te maken hebben’, aldus Beers. De lokale CDA-fractie in Breda heeft in april van dit jaar al aandacht gevraagd voor dit wetsvoorstel. De motie waarin het college van burgemeester en wethouders werd opgeroepen voorbereidingen te treffen voor dit wetsvoorstel, werd aangenomen. Recentelijk heeft burgerraadslid Antje Beers opnieuw vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld, waarbij ze informeerde naar de voortgang van de voorbereidingen en vroeg of de reikwijdte van de eerder ingediende motie verbreed kan worden in lijn met het wetsvoorstel, zodat ook mensen met vitale beroepen in de gemeente Breda voorrang kunnen krijgen bij nieuwbouwwoningen. Het wetsvoorstel zal 1 januari van kracht worden. Vanaf dan kan dus ook de gemeente Breda hiermee aan de slag in de nieuw vast te stellen woonvisie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.