Onderwijs

In Breda opgroeien geeft kansen voor de toekomst. Onze scholen doen goed werk in het opleiden en begeleiden van de toekomstige generaties. We hebben prachtige schoolgebouwen en er komen er nog meer bij de komende jaren. Dat kan doordat we dat niet als gemeente doen, maar overlaten aan de scholen. Dat toont de kracht van het samen organiseren. We zullen samen moeten zorgen dat er genoeg geld is om ventilatie te garanderen, maar ook om groene schoolpleinen mogelijk te maken. In Breda kun je als ouders de school kiezen die past bij je levensovertuiging of die in de buurt ligt. Die vrije schoolkeuze moet absoluut blijven en mag niet worden beperkt. Elk kind heeft recht op gelijke kansen. Verschillende achtergronden mogen niet automatisch invloed hebben op de schoolprestaties van kinderen. Het mag niet zo zijn dat kinderen uit gezinnen met bijvoorbeeld laagopgeleide ouders of ouders met een lager inkomen vaker een lager schooladvies krijgen. We willen een kansrijke start voor ieder kind. Omdat we zien dat niet elk kind gelijk kan starten, zetten we in op het aanbieden van voorschoolse educatie. En Ook op het nadrukkelijk betrekken van jeugdigen bij het dorp of de wijk en het verenigingsleven. We geloven in het credo: “er is een dorp voor nodig om een kind op te voeden”.
• Ouderbetrokkenheid bij onderwijs is belangrijk. Als gemeente sturen we niet op de inhoud, maar waarborgen we wel de kwaliteit samen met de onderwijsinspectie.
• We stimuleren de verbinding tussen scholen, vrijwilligers en verenigingen om een naschools aanbod te kunnen aanbieden op cultuur, sport en natuureducatie. We betrekken onze kinderen daardoor meteen bij het verenigingsleven.
• Onze schoolgebouwen moeten goed geventileerd, duurzaam en modern zijn. De gemeente ondersteunt optimaal de onderwijshuisvestingscoöperaties BreedSaam en BuildingBreda. We dragen zorg voor groene en beweegvriendelijke speelpleinen die ook buiten schooltijd gebruikt kunnen worden om te spelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.