21 juni 2022

INVENTARISATIE WOONBEHOEFTE SOERENDONK

Aanleiding

In augustus '21 heeft een jongere uit Soerendonk, Jens Abrahams, een brief geschreven aan de gemeente Cranendonck. Hij verzocht hierin om een gesprek vanwege de moeite die de jeugd van Soerendonk ondervindt om een geschikte woonruimte te vinden in het dorp. Een gesprek met de gemeenteraad kwam er niet, alle politieke partijen konden zelf met het signaal van Jens aan de slag. We hebben het signaal van Jens opgepakt en na enkele gesprekken leek de behoefte aan een woning in Soerendonk breed gedragen te zijn.

Om deze behoeften concreter in beeld te brengen is een vragenlijst opgesteld. De lijst is gebaseerd op de lijst die de Dorpsraad van Soerendonk jaren eerder had gebruikt om de woonbehoefte te inventariseren, en de lijst die in '17 in Maarheeze is gebruikt bij een vergelijkbare enquête. De Dorpsraad was voornemens in '21 een nieuw woonbehoefte onderzoek uit te voeren, maar mede vanwege de Corona-maatregelen is dat niet doorgegaan. De Dorpsraad ondersteunt dit onderzoek.

Tijdens een bijeenkomst medio maart zijn eerste wensen en ontwikkelingen (op hoofdlijnen) gedeeld en is de enquête onder de aandacht gebracht. We verspreidden de enquête onder de deelnemers aan deze bijeenkomst, huis-aan-huis in Soerendonk, via een link op sociale media (Facebook en groepsapps) en via een artikel in de lokale bladen. De looptijd van deze inventarisatie was circa 5 weken.

Doel

Het doel van deze rapportage is een eerste inzicht te geven in een concrete woonbehoefte in Soerendonk waar momenteel nog niet in wordt voorzien. Inmiddels is een groter ontwikkelplan in Soerendonk in voorbereiding, en een tweetal kleinere plannen. We hopen met deze rapportage een bijdrage te leveren aan het in beeld brengen van de woonbehoefte waarin deze ontwikkelingen mogelijk kunnen voorzien en daarmee het proces wat te versnellen, en om nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen. Met als uiteindelijke doel dat jong en oud in Soerendonk kan (blijven) wonen, we ons mooie dorp leefbaar houden en de voorzieningen intact blijven! We bieden de rapportage daarom graag aan aan de betrokken wethouder van de Gemeente Cranendonck en zijn graag bereid om naar aanleiding hiervan een nadere toelichting te geven.

Leeswijzer

In het eerste gedeelte worden per vraag de reacties visueel gepresenteerd. Om privacy-redenen zijn de persoonsgegevens niet weergegeven in deze rapportage. De rapportage start met de eerste inhoudelijke vraag van de inventarisatie en sluit af met enkele conclusies. Op sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk vandaar dat de percentages opgeteld meer dan 100% kunnen zijn. Het begeleidend schrijven bij de vragenlijst is opgenomen in bijlage 1, de gehanteerde begrippenlijst in bijlage 2.


Jens Abrahams
Jongere uit Soerendonk

Janneke van Happen
Inwoner Soerendonk, CDA Cranendonck

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.