26 oktober 2022

SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGEVOLGE ARTIKEL 38- REGLEMENT VAN ORDE.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGEVOLGE ARTIKEL 38- REGLEMENT VAN ORDE.

Datum: 26 oktober 2022

Vragensteller: CDA Cranendonck

Aan: het college en poho Hennie Driessen

Betreft: RIB dd. 2 september 2022 inzake uitvoering besluit Raad dd 8 maart 2022

 

Geacht college en poho Hennie Driessen,

In voornoemde RIB informeert u onder 1, dat de eerste evaluatiemogelijkheid in 2026 is. Pas dan kunt u nieuwe afspraken maken met het COA.

In de Bestuursovereenkomst (BOVK) staan o.a. de volgende artikelen:

 

BESTUURSOVEREENKOMST

De Nassau Diets kazerne wordt een opvangcentrum inclusief aanmeldstraat.In aanmerking nemend:  Aan te gaan voor 10 jaar met verlenging van 5 jaar.

Artikel 3:  COA spant zich in om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken

Artikel 8: Er is een omwonenden overleg en ook de inwoners worden geïnformeerd

Artikel 9: ambtelijk is er 2 wekelijks overleg met het COA; bestuurlijk jaarlijks een evaluatie

Artikel 10: duur 10 jaar met mogelijk verlenging met 5 jaar.

Artikel 10.6:  Gemeente kan opzeggen als COA tekort schied; wel eerst in overleg gaan om problemen op te lossen.

Artikel 12: COA is verantwoordelijk voor verbouwing vd opvanglocatie

Artikel 13: Men zal dagbestedingsactiviteiten aanbieden aan de bewoners

Artikel 15: afspraken over een mogelijk herontwikkeling van de locatie worden in een Samenwerkingsovk opgenomen.

 

CONCLUSIE: EINDDATUM BOVK IS 8-2-2028 MET MOGELIJK EEN VERLENGING MET 5 JAAR.

 

VRAAG: Vindt U cq. het college dat is voldaan aan de artikelen 3, 8, 9, 10, 12, 13 ? Zo nee, is dan het COA niet tekort geschoten?

En is dit dan geen aanleiding om NU met het COA in gesprek te gaan om de kaders van de overeenkomst te wijzigen? Zeker nu de tijdelijke ontheffing vervalt per 1-7-2024?

Deze vragen zijn relevant, omdat de BOVK leidend is.

Daarnaast is er een Samenwerkingsovereenkomst:

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Overwegende onder punt 4: de BOVK is aangegaan voor 10 jaar met mogelijke 5 jaarlijkse verlenging ( dit staat niet in de BOVK!) Het COA wil de locatie gebruiken als een G(emeenschappelijke) V(reemdelingen) L(ocatie). COA gaat onderzoeken naar de haalbaarheid om tot een GVL te komen.

Artikel 3.2: na 8-2-02028 telkens met aansluitende perioden van 5 jaar verlengen; In 2026 vindt een formele evaluatie plaats.

Artikel 3.5: COA kan alle categorieen asielzoekers onderbrengen

Artikel 7.1: Het college doet er alles aan om het bestemmingsplan te herzien tbv de Herontwikkeling door COA.

Artikel 7.4: Als Gemeente voornemens is haar beleid te wijzigen en dit invloed heeft op de Herontwikkeling, dan gaat de Gemeente tijdig in overleg met COA

Artikel 9.6: opzegging van de BOVK leidt tot eindigen van de SOVK

VRAAG: Gelet op artikel 7.1 en artikel 7.4 is dit dan geen reden om NU met het COA hierover te praten? Door het Raadsbesluit van 8 maart 2022 is het beleid immers gewijzigd. (geammendeerd door CDA Cranendonck)

In voornoemde RIB onder 3 doet u verslag van uw besprek met Defensie. Het Nassau Dietz terrein is enkel te gebruiken voor een AZC of voor Defensie doeleinden.

Het in overleg gaan met de inwoners over een bestemming behelst dan enkel de vragen:

  • Kan er een grootschalige opvang van asielzoekers blijven op het ND terrein?
  • Kan er een kleinschaliger centrum komen voor opvang van asielzoekers op het terrein?
  • Kan er geen opvangcentrum voor asielzoekers komen op het terrein?

VRAAG: Bent u het eens met deze vraagstellingen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.