AFVALBELEID

De vraag die wij ons stellen is: hoe sta je in het leven? Is dat: Hoe kan IK het goed hebben in het hier-en-nu, of hoe kan ik het goed hebben en laten de de boel netjes achter voor onze kinderen? Daarom scheiden we onze afval om een circulaire economie mogelijk te maken, zodat we vanuit afval weer nieuwe grondstoffen kunnen maken (en die niet tegen hoge kosten die we samen moeten opbrengen verbranden).

Het liefst doen we dat door nascheiding. Nascheiden is in onze regio helaas nog niet mogelijk is, daarom stimuleren we het naar vermogen zoveel mogelijk zelf te doen.

Vorig jaar kozen we voor een scenario waarbij de gemiddelde afvalstoffenheffing per huishouden op het niveau van 2021 blijft; dus geen hogere gemiddelde lasten voor de inwoners.

Er zijn meerdere scenario’s denkbaar en ook uitgewerkt door het college, maar in acht nemende dat:

  • Het voorgestelde tarief voor 1 jaar geldt;
  • Er in 2022 een nieuwe aanbesteding komt voor afvalverwerking en dat er dan mogelijk hogere (of misschien zelfs lagere) kosten op komen;
  • De tarieven van het restafval niet worden verhoogd, omdat in vergelijking met omliggende gemeenten Cranendonck al aan de hoge kant zit;
  • Het variabele tarief iets wordt verhoogd (€ 1) om daarmee de stijging van het vastrecht te beperken;
  • Een gedeelte van de kostenstijging nu voor rekening van de algemene reserve komt: € 112.440,- 

Kiezen we voor het het huidig beleid. De aanbesteding zal uitwijzen welke mogelijkheden en kosten er zijn voor 2023 en verder.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.