Onze standpunten

Op deze pagina vindt u onze standpunten over verschillende onderwerpen. Eenvoudig zoeken op alfabet óf in één van onze vier centrale thema's:

De inhoud van deze pagina komt overeen met ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

In ons verkiezingsprogramma zijn wij uit gegaan van vier centrale thema's. U kunt onze standpunten ook per thema terugvinden:

Mensen voorop

Het is gelukkig goed leven in onze gemeente en dat wil het CDA zo houden. Belangrijk daarvoor is dat in onze gemeente mensen elkaar kennen, meedoen en er voor elkaar zijn. Natuurlijk heb je in een samenleving regels nodig. Maar die dienen volgens het CDA in dienst te staan van de inwoner. Wij willen dat mensen de ruimte krijgen om mee te doen en ertoe te doen.

 • Het CDA kiest voor één zorgloket, waardoor zorgvragers niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Een zorgloket waar de vrager niet als nummer maar als mens behandeld wordt en waar iedereen die zorg nodig heeft, deze ook krijgt.

 • De gemeente neemt geen besluiten meer die negatief van invloed zijn op het dagelijks leven van mensen met een beperking

 • Wegnemen regeldruk bij Mantelzorgers. Mantelzorgers toegang bieden tot kennis, vaardigheden en middelen zodat ze hun zware taak makkelijker kunnen uitvoeren. 

 • Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Het CDA maakt dit mede mogelijk.

 • Het CDA vindt dat armoede actief door de gemeente moet worden aangepakt. Met name door toeleiding naar werk en waar nodig door financiële ondersteuning, zodat mensen mee kunnen doen aan onze samenleving.

 • We voeren in de gemeente Oirschot een ruimhartig armoedebeleid. Iedereen die onder armoedegrens blijft kan worden geholpen. Als de armoede toeneemt zullen we meer moeten investeren, waarbij ruimte gemaakt moet worden binnen de bestaande gemeentelijke begroting.

 • Zorginitiatieven in de vorm van zorgcoöperaties, ouderinitiatieven rondom woonvormen, etc. krijgen van het CDA alle steun.

 • Het CDA is trots op onze agrarische familiebedrijven die passen in ons buitengebied. De voor Oirschot belangrijke agrarische sector blijft in verduurzaamde vorm (sluiten van kringlopen en in balans met de omgeving) een economische pijler van formaat. Innovatieve ondernemers en -producten, waaronder de biologische landbouw, steunen wij daarom.  Het CDA is van mening dat landbouw en natuur met elkaar in balans kunnen worden gebracht. Dit kan in algemene zin door verduurzaming van de agrarische sector. Soms kan dit door voorrang te geven aan of landbouw of natuur in een bepaald gebied. En verder kan via natuur-inclusieve landbouw natuur worden ontwikkeld en kan deze ook extensief gebruikt worden voor de landbouw.

 • Het CDA is trots en blij dat in onze gemeente zoveel ondernemers actief zijn. Zij zorgen ervoor dat er veel mensen een goede boterham kunnen verdienen. CDA gaat stroperige procedures te lijf door binnen een jaar één loket voor alle vergunningaanvragen te realiseren.

 • Het CDA wil inzetten op betere integratie van nieuwe bewoners. Nieuwe inwoners moeten zich zo snel als mogelijk thuis voelen in onze hechte gemeenschap. Ondersteuning door professionals, vrijwilligers en buurtbewoners zorgt voor prettig samenleven.

 • Het CDA maakt werk van een betere samenwerking tussen welzijnswerk en sportverenigingen. Veel problemen kunnen worden opgelost door mensen met sociale en fysieke problemen in beweging te krijgen. Letterlijk en figuurlijk.

 • Het CDA stimuleert eigen initiatief en verantwoordelijkheid. Daarvoor geven we ruimte. De kracht ligt bij onze mensen en gemeenschappen. Daar hebben we hart voor. Tegen mensen die dit ondermijnen, treden wij hard op.

 • Voor veel ouderen ligt het tempo van de samenleving te hoog. Ouderen die hulp nodig hebben worden op de juiste manier en door de goede mensen gezien en geholpen. 

 • In de gemeente is weinig overlast van hangjongeren. Het CDA investeert liever in goede voorzieningen voor de (sport)verenigingen zodat jongeren 's avonds niet op straat hangen, maar actief lid worden van één of meerdere verenigingen.

 

           Initiatieven van bewoners belonen

           Het CDA gelooft in de kracht van mensen en gemeenschappen. Pas als mensen iets zelf niet kunnen oplossen of hulp nodig hebben, komt de overheid in actie. Bij die vrijheid hoort verantwoordelijkheid. We roepen onze inwoners op actief te zijn om onze samenleving nog mooier maken. Actief burgerschap is noodzakelijk voor een goede leefbaarheid. Het CDA wil daar alle ruimte voor geven.

           • Goede ideeën en initiatieven uit de samenleving mogen geen “Nee” horen door tijdgebrek bij de gemeente. De dienstverlening van de gemeente aan onze inwoners moet verder worden verbeterd. 

           • Het CDA gaat zich er hard voor maken dat gemeentelijke vertegenwoordigers ontvankelijker worden en betrokken zijn bij initiatieven uit de samenleving. Letterlijk aan de keukentafel, klare taal spreken en niet afhouden maar afwerken.

           • Het CDA reserveert geld voor kleine projecten die door de samenleving zelf worden uitgevoerd. Deze succesvol gebleken en door het CDA bedachte projectsubsidies blijven in stand.  

           • De initiatieven uit de samenleving voor het herbestemmen van de Kerk in Spoordonk, de herontwikkeling van sportpark Moorland en de unilocatie voor sport, onderwijs en kinderopvang op sportpark De Klep worden door het CDA volledig gesteund. 

           • Het CDA ziet volop kansen voor het initiatief Dorpshart Middelbeers en wil samen met inwoners van Middelbeers tot uitvoering van de ideeën komen. De herinrichting van het centrum van Middelbeers krijgt, via een zorgvuldig proces, van ons prioriteit. 

           • Oud en jong willen in Oirschot kunnen wonen. Als lokale voorvechter blijven we daarom het succesvolle Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) stimuleren en blijven we voorstander van startersleningen

           • Leegstaande panden in de dorpskernen en buitengebied zorgen voor verpaupering en ongewenste, soms criminele activiteiten. Het CDA wil ruimhartig maatwerk voor initiatieven die leegstand tegengaan, zoals sloop, herbestemming etc. Ook gaan we verrommeling van ons landschap zowel in de kernen als het buitengebied tegen.

           • Initiatieven van de lokale Katholieke Bond van Ouderen (KBO) die ouderen mobieler, minder afhankelijk en minder eenzaam gaan voelen verdienen steun.

           • Cultuur verbindt. Het CDA is trots op zijn culturele voorzieningen. Mooie voorbeelden daarvan zijn ‘De Enck’ en het ‘Oude Kerkje’. Vele musea en stichtingen zetten de gemeente ook cultureel gezien op de kaart.  Veel van deze instellingen worden door de gemeente gesteund en bij een goed aanbod blijft dat zo.

                  Nu zorgen voor een goede toekomst

                   Volgens het CDA hebben we onze gemeente niet geërfd van onze ouders, maar geleend van onze kinderen. Aan ons de opdracht om nu te werken aan een goede toekomst voor ons en voor volgende generaties. Dat betekent dat iedereen gebruik kan maken van zijn of haar talenten, we zuinig zijn op onze natuur en dat het huishoudboekje op orde is.

                  • Het CDA maakt geld vrij (stimuleringsregeling) voor lokale, duurzame initiatieven en steunt circulaire gebiedsontwikkeling. Dit betekent dat acties door onze inwoners die de wereld een stukje duurzamer maken gesteund worden.

                  • Onze gemeente heeft met de vele monumenten en cultuurhistorische waarden goud in handen. Hier zijn we zeer zuinig op. We maken capaciteit vrij voor de uitvoering van de erfgoednota en ondersteunen initiatieven die ons materiële én immateriële erfgoed veiligstellen. Het CDA draagt zorg voor een sterk lokaal erfgoedplatform met deskundige en betrokken leden.

                  • De jeugd heeft en bepaalt onze toekomst. Het CDA geeft blijvend prioriteit aan onderwijs in onze gemeente en de regio. Het CDA hecht aan de uitgangspunten van integrale kindcentra en onderwijs op maat in alle kernen. 

                  • Het CDA vindt burgerschap, cultuur- en natuureducatie en gezondheid belangrijke thema’s waarop geïnvesteerd moet worden. Projecten binnen deze thema’s worden ondersteund. Samenwerking tussen lokale musea, scholen, culturele organisaties, natuurclubs, ondernemersverbanden en sportclubs versterkt het effect van dergelijke projecten. Het CDA is ter bevordering van burgerschap ook voorstander van het oprichten van een jeugdgemeenteraad voor basisschoolleerlingen en een jeugdgemeenteraad voor middelbare schoolleerlingen. 

                  • Het CDA hecht aan een gedegen centrale bibliotheekvoorziening in onze gemeente. Wij zetten vooral in op leesbevordering en taalontwikkeling voor de jeugd, laaggeletterden en immigranten. Zeker op onze basisscholen dient een goede basiscollectie aan uit te lenen boeken te zijn. 

                  • Het buitengebied van Oirschot is mooi, maar kan nog mooier worden gemaakt door samen met bewoners en ondernemers te investeren in de kwaliteit van natuur en landschap. Door het terugbrengen van landschappelijke elementen neemt de biodiversiteit toe. Het CDA ondersteunt deze initiatieven.

                  • Het CDA is voorstander van een gemeentelijk beleid waarin duurzaamheid meer centraal komt te staan. Tevens zal, gelet op de schaal van de uitdaging, verduurzaming in regionaal verband moeten worden aangepakt. Duurzaamheid vraagt om een andere aanpak in de openbare ruimte en bij inwoners thuis. Gemeentelijke investeringen in waterberging bijvoorbeeld, om droge voeten te houden in een veranderend klimaat. Om energieneutraal te worden zullen lokaal en regionaal meer windmolens en zonnevelden ingezet moeten worden. Een economie die gaat voor meer hergebruik van reststoffen, komt dichterbij door strikt toe te zien op gescheiden aanleveren van afval. Duurzame mobiliteit krijgt een duw in de rug door verbetering van (snel)fietsverbindingen. Dankzij onze ligging in Brainport kunnen we optimaal profiteren van de aanwezige innovatiekracht. Het CDA ziet onze gemeente als goede kandidaat om innovatieve pilots te laten landen.

                  • Het CDA is van mening dat landbouw en natuur met elkaar in balans kunnen worden gebracht. Dit kan in algemene zin door verduurzaming van de agrarische sector. Soms kan dit door voorrang te geven aan of landbouw of natuur in een bepaald gebied. En verder kan via natuur-inclusieve landbouw natuur worden ontwikkeld en kan deze ook extensief gebruikt worden voor de landbouw.

                  • Het CDA wil de komende jaren versneld inzetten op verLEDten van de openbare verlichting. Dit is niet alleen duurzamer, maar geeft ook een impuls aan de kwaliteit van de openbare ruimte en het gevoel van veiligheid.  

                  • Economische groei is belangrijk voor de welvaart van de inwoners, maar deze mag niet ten koste gaan van het welzijn en leefbaarheid. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van Eindhoven Airport: voor het CDA moet groei gekoppeld worden aan een goede balans met het leefklimaat in de diverse kernen en m.n. Oostelbeers. Vanuit dit uitgangspunt vindt het CDA dat de gemeente Oirschot een actieve rol moet nemen in de lopende regionale discussie over optimalisatie van vertrekroutes.

                  • In de toekomst neemt de verkeersdruk op de provinciale weg N395 in Oostelbeers en Middelbeers verder toe. Omwille van leefbaarheid, veiligheid en herstel van het dorpse karakter van met name Middelbeers gaat het CDA voor een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van een randweg om het doorgaande verkeer uit de kernen te weren. Deze studie mag de lopende herinrichting van de N395 niet vertragen.

                  • In het belang van de verkeersveiligheid en doorstroming op de Kempenweg en de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de wijk Moorland is het CDA voorstander van de nieuwe randweg die ter hoogte van de Kemmer wordt gerealiseerd. Realisatie dient plaats te vinden via een zorgvuldig proces met alle betrokkenen en leiden tot een landschappelijk goed ingepaste weg.

                  • Het CDA zal strak letten op het gemeentelijke huishoudboekje, zodat de gemeentelijke centen op een verantwoorde manier worden ingezet. Dit betekent dat het CDA uit gaat van het bestaande gemeentelijke huishoudboekje. Investeringen en uitgaven voor de mensen in Oirschot moeten gevonden worden in de bestaande financiële ruimte. We gaan daarbij uit van een  trendmatige verhoging van de OZB in verband met inflatiecorrectie. Het CDA is geen voorstander van het aantrekken van incidenteel geld via leningen voor structurele lopende uitgaven (zoals sociale voorzieningen).

                            Samen kunnen we meer

                            Het verkiezingsprogramma draagt niet voor niets de titel Samen Doen! Het CDA is trots op de samenwerkingsverbanden in onze gemeente en de grote maatschappelijke betrokkenheid van veel mensen. Wij geloven erin dat mensen, bedrijven en maatschappelijke organisaties onze gemeente versterken door samen te werken.

                            • Onze gemeente blijft een zelfstandige gemeente omdat daarmee de lijnen tussen inwoners, politiek en ambtenaren kort blijven. Dat zorgt voor wederzijds vertrouwen en sociale binding.

                            • De gemeente blijft intensief samenwerken in de regio. Taken (incl. besluitvorming) die op een schaal spelen, waarbij de inzet en besluitvorming van de gemeente te kort schieten, dragen we over. Bijvoorbeeld naar de Kempensamenwerking, Stedelijk gebied of de Metropool Regio Eindhoven.

                            • Het CDA blijft zich inspannen om de sterk verbeterde samenwerking in de Oirschotse gemeenteraad vast te houden en te versterken. We streven daarbij naar het opheffen van het ouderwetse systeem van coalitie en oppositie, omdat daarmee uw belang als inwoner centraal komt te staan. Geen politieke spelletjes. We streven naar een zo breed mogelijk gedragen raadsprogramma 2018-2022.

                            • Samen met ondernemers blijven we investeren in een sterk centrummanagement ten behoeve van een betere economische profilering van monumentaal en groen Oirschot. Het CDA ondersteunt samenwerking tussen de diverse ondernemersverenigingen en is voorstander van een heldere centrumvisie.

                            • Het CDA vindt dat marktwerking het winkelaanbod bepaald. Het lokale winkelaanbod is wat ons betreft geen overheidstaak.

                            • De gemeentelijke woonbehoefte moet slimmer worden ingevuld. Daarvoor maken we gebruik van lokale, regionale en provinciale kennis en afspraken. Het CDA gaat voor nog meer passende en betaalbare woningen voor de jeugd, levensloopbestendig bouwen en kleinere woningen voor (alleenstaande) ouderen.

                            • Eigenaren van 'lege' plekken, leegstaande panden en grootschalige erfgoedcomplexen worden uitgedaagd om met woningbouwinitiatieven aan de slag te gaan.

                            • We geven buitensportverenigingen meer zeggenschap over eigen voorzieningen. De huidige afhankelijkheid van de gemeente werkt remmend en het CDA gaat deze doorbreken door samen te werken aan een nieuw onderhoudsmodel.

                            • CDA gaat samen met buurtbeheer onveilige verkeerssituaties in alle kernen inventariseren en aanpakken. De verkeerssituatie 'rotonde - Lidl' moet snel worden verbeterd. Bij reconstructie van wegen nemen we meteen verbetering van de veiligheid mee.

                            • Het CDA maakt zich sterk voor een lokale 'NOC-NSF'-koepel om samen met alle verenigingen de Oirschotse gemeenschap nog actiever aan het sporten te krijgen.

                            • Oirschot moet in samenwerking met Eindhoven, Het Groene Woud en De Brabantse Kempen als monumentaal en groen toeristisch dorp beter gepromoot worden. De pilot van de Brandstore in het oude raadshuis krijgt wat het CDA betreft structureel vervolg in samenwerking met o.a. centrummanagement, de VVV, Oirschotse musea en de lokale erfgoedorganisaties.

                            Landelijk/​Provinciaal

                            De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.