27 mei 2022

Onze bijdragen in de Raadsvergadering van 24 mei!

Bespreekstuk: 328361 Vaststelling bestemmingsplan “Leijsenakkers, herziening 1 (Veerseweg 54e)”

VVD, GroenLinks en GezondBurgerVerstand hebben in 2019 een, aangenomen, motie ingediend waarvan punt 4 luidde: "medewerking te onthouden aan ontwikkelingen in het gebied die niet passen in het
geldende bestemmingsplan totdat er een ontwikkelings- en beheervisie is vastgesteld."

Het CDA Oosterhout is van mening dat, in lijn met deze motie, eerst de visie Heilige Driehoek" had moeten worden vastgesteld, voordat gestemd kon worden over het raadsvoorstel. In de bijdrage is dan ook deze vraag aan de overige fracties gesteld:

Bent u bereid om eerst een geactualiseerde visie op de Heilige Driehoek vast laten stellen en daarna het voorliggende raadsvoorstel in de raad te bespreken ter besluitvorming?

Er kwam zeer weinig respons op deze vraag van de andere fracties. Wel heeft wethouder Kastelijns toegezegd uiterlijk in november 2022 met de visie te zullen komen. CDA Oosterhout zal hem hieraan houden. Uiteindelijk hebben CDA Oosterhout en GezondBurgerVerstand als enige fracties tegen het raadsvoorstel gestemd.

Bespreekstuk: 313261 Woningbouwstrategie Den Hout 2021

Dorpsbelang Den Hout heeft een woningbouwstrategie opgesteld. Die strategie is de basis voor het voorstel om de komende jaren in Den Hout woningbouw mogelijk te maken op de locatie van v.v. Irene en op erven van voormalige boerderijen.

Het CDA Oosterhout maakte zich zorgen om drie punten:

1. Er ligt nog geen business case voor verplaatsing van het huidige voetbalveld van Irene ’58 en de verkaveling van datzelfde veld. Dit geeft nog veel onzekerheid over bijvoorbeeld de vierkante meterprijs voor een kavel. Onzekerheid maakt mensen terughoudend. Een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap beoogt juist het tegenovergestelde.

2. In het voorstel staat een termijn van 2 jaar om in  CPO te bouwen. Gelet op de periode die de visie beslaat (15-20 jaar) vinden wij dit erg kort. Terwijl de woningbouw strategie er juist op gericht is om geleidelijk woningen aan Den Hout toe te voegen.

3. Door de kosten van verplaatsen van het voetbalveld en bijbehorende zaken te koppelen aan de vierkante meterprijs voor nieuwbouw, bestaat er een reële kans, dat het gehele  plan voor bouwen in CPO niet haalbaar, lees niet betaalbaar is. Daarmee wordt het kind met het badwater weggegooid.

Daarom stelden wij de andere fracties deze vraag: 

Het CDA vindt dat op korte termijn voor een businesscase voor verplaatsing en herverkaveling van het voetbalveld van Irene ’58 moet worden gezorgd met daarin de verruiming van de realisatietermijn in CPO naar tenminste 5 jaar. Wij zijn benieuwd hoe de andere fracties hier tegenaan kijken.

Tijdens de raadsvergadering bleek dat de business case er snel aan komt (hoewel zonder toezegging), waardoor de onzekerheid vermindert. Daarnaast werd een amendement ingediend wat het CPO een termijn van 2 jaar gaf vanaf het moment dat de grond bouwrijp was. Het CDA Oosterhout heeft zowel met het raadsvoorstel als het amendement ingestemd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.